نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تخصص: ژنتیک مولکولی

3 هیئت علمی

چکیده

فاکتور‌های نسخه برداری با اتصال به نواحی پروموتوری ژن‌ها و تنظیم بیان آن‌ها نقش مهمی در کنترل باروری حیوانات دارند. در این مطالعه، بیان ژن‌های nobox، ovol1 و zp3 که از ژن‌های کاندید درگیر در مسیر‌های تنظیمی ژن‌ها می‌باشند، در دو گروه چند قلوزا و تک قلوزای گوسفندان شال بررسی شد. تعداد شش رأس گوسفند با توجه به شجره آنها از گله اصلاح شده ایستگاه شال قزوین جدا شده و برای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. پس از همزمان سازی فحلی، گوسفندان با روش بیهوش عمومی جراحی شده و فولیکول‌های بالغ تخمدان با روش آسپیره کردن استحصال شدند. پس از استخراج RNA، cDNA نمونه‌ها ساخته شد. برای بررسی بیان ژن‌های فوق، آغازگر‌های اختصاصی هر ژن طراحی شده و سپس با استفاده از روشReal-Time PCR و با بکارگیری روش ΔΔCt بیان نسبی ژن‌ها سنجیده شد. مقایسات بین میانگین ها، با استفاده از رویه آماری T-Test انجام شد. همچنین با استفاده از نرم‌افزار BDGP نواحی پروموتوری و فاکتور‌های نسخه‌برداری ژن‌های مورد مطالعه بررسی شد. بیان ژن‌های nobox و ovol1 در گروه حیوانات چندقلوزا، معنی‌دار بود (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Promoter and expression analysis of nobox, ovol1 and zp3 genes in ovarian follicles of Shall ewes

نویسندگان [English]

 • sajad pezeshki najafabadi 1
 • abolfazl shirazi 3

1

2

3

چکیده [English]

Transcription factors have important role in controls of animal fertility by binding to promoter regions of genes and regulation of their expression. In this study, nobox, ovol1 and zp3 genes expression, that are candidate genes involved in regulatory pathways of genes, in two categories of uniparous and multiparous Shall sheep were investigated. According to the pedigree of animals, a totally of six ewes selected from the herd of Qazvin Shall breeding center and applied for this experiment. After estrus synchronization, ewes were operated by general anesthesia technique and ovarian mature follicles were extracted by aspiration. After RNA extraction, sample’s cDNA was constructed. To investigation the expression of the above genes, a set of specific primers was designed for a gene, and then relative expression of these genes were measured using Real-Time PCR method and by employment of ∆∆Ct approach. Comparisons between the averages of data were done by T-Test Statistical procedure. In addition, promoter region and transcription factors of the genes investigated using BDGP software. The expression of nobox and ovol1 genes were significant in multiparous animals category (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • homeobox genes family
 • Major genes
 • Multiparity
 • Ovulation rate
 • tgf-βgenes family
 1. زارع ی (1386) شناسایی پلی‌مورفیسم در دو نقطه از ژن مؤثر بر دوقلوزایی (BMP15) در گوسفند شال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

. 2. غفاری م (1386) شناسایی پلی‌مورفیسم موجود در ژن‌های برولا (BMPR-IB) و (GDF9) مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه تهران.

 1. 3. Bonnet A, Cabau C, Bouchez O, Sarry J, Marsaud N, Foissac F, Woloszyn F, Mulsant P and Pepin BM (2013) An overview of gene expression dynamics during early ovarian folliculogenesis: specificity of follicular compartments and bi-directional dialog. BMC Genomics. 14: 1-19.
 2. 4. Bouilly J, Bachelot A, Broutin I, Touraine P and Binart N (2011) Novel NOBOX loss-of-function mutations account for 6.2% of cases in a large primary ovarian insufficiency cohort. Human Mutatioz. 32: 1108-1113.
 3. 5. Choi Y and Rajkovic A (2006) Characterization of NOBOX DNA binding specificity and its regulation of Gdf9 and Pou5f1 promoters. Biological Chemistry. 281(47): 35747-35756.
 4. 6. Gomis RR, Alarco´n C, He W, Wang Q, Seoane J, Lash L and Massague J (2006) A FoxO–Smadsynexpression group in human keratinocytes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. 103: 12747-12752.
 5.  7. Herrera L, Ottolenghi C, Garsia-Ortiz JEG, Pellegrini M, Manini F, Ko MSH, Nagaraja R, Forabosco A and Schlessinger D (2005) Mouse ovary developmental RNA and protein markers from gene expression profiling. Developmental Biology. 279: 271-290.
 6. 8. Juengel JL, Hudson NL, Heath DA, Smith P, Reader KL and Lawrence SB (2002) Growth differentiation factor 9 and bone morphogenetic protein 15 are essential for ovarian follicular development in sheep. Biology of Reproduction. 67: 1777-1789.
 7. 9. Kumar A, Bhandari A, Sinha R, Sardar P, Sushma M, Goyal P, Goswami C and Grapputo A (2012) Molecular phylogeny of OVOL genes illustratesa conserved C2H2 zinc finger domain coupled byhypervariable unstructured regions. PLoS ONE. 7(6): 1-12.
 8. 10 Kumar PR, Sanjeev KS and Rohit KAR (2013) Genetics of ovulation rate in farm animals. Veterinary World. 11: 833-838.
 9. 11. Laity JH, Dyson HJ and Wright P (2000) DNA-induced a-helix capping in conserved linker sequences is a determinant of binding affinity in Cys2-His2 zinc fingers. Journal of Molecular Biology. 295: 719-727.
 10. 12. Lim Ej and Choi Y (2012) Transcription factors in the maintenance and survival of primordial follicles. Clinical and Experimental Reproductive Medicine. 39: 127-131.
 11. 13. Livak KJ and Thomas DS (2001) Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2−ΔΔCT method. Methods. 25(4): 402-408.
 12. 14. McNatty KP, Galloway SM, Wilson T, Smith P, Hudson NL and O’Connell A (2005) Physiological effects of major genes affecting ovulation rate in sheep. Genetics Selection Evolution. 37: 25-38.
 13. 15. Nair M, Bilanchone V, Ortt K, Sinha S and Dai X (2007) Ovol1 represses its own transcription by competing with transcription activator c-Myb and by recruiting histone deacetylase activity. Nucleic Acids Research. 35(5): 1687-1697.
 14. 16. Pangas SA, Choi Y, Balliw DJ, Zhao Y, Westfal H, Matzuk MM and Rajkovic A (2006) Oogenesis requires germ cell-specific transcriptional regulators Sohlh1 and Lhx8.Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. 103: 8090-8095.
 15. 17. Redgrove KA, Aitken RJ and Nixon B (2012) Morethan a simple lock and key mechanism: unraveling the intricacies of sperm-zona pellucidabinding. In: Binding protein. In Tech open published. Pp. 953-978.
 16. 18. Teng A, Wells MN A, Segre J and Dai X (2007) Strain-dependent perinatal lethality of Ovol1-deficient mice and identification of Ovol2 as a downstream target of Ovol1. BiochimicaetBiophysicaActa. 1772(1): 89-95