نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران

2 استادیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران

3 دانشیار، بخش پژوهش‏های تغذیه دام و طیور، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج - ایران

4 دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران

5 استادیار، بخش تغذیه و فیزیولوژی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج - ایران

چکیده

به منظور تعیین تأثیر سطوح مختلف اسانس رازک به عنوان جایگزین آنتی­بیوتیک و آنتی­اکسیدان بر عملکرد تولیدی، پایداری لیپیدها در گوشت و جمعیت میکروبی ایلئوم در جوجه­های گوشتی، آزمایشی با استفاده از 625 قطعه جوجه یک روزه سویه آرین در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار (200 و 400 میلی­گرم در کیلوگرم اسانس رازک، 100 میلی­گرم در کیلوگرم آنتی­بیوتیک آویلامایسین و 150 میلی­گرم در کیلوگرم پروبیوتیک پروتکسینو شاهد) و پنج تکرار و هر تکرار 25 قطعه جوجه از سن 1 تا 42روزگی انجام شد. در کل دوره، پرندگانی که از جیره حاوی400 میلی‏گرم در کیلوگرم اسانس رازک و یا آنتی‏بیوتیک مصرف کردند، در مقایسه با پرندگان دریافت‌کننده 200 میلی­گرم در کیلوگرم اسانس رازک، مصرف خوراک بیشتری داشتند (05/0P<). بهترین شاخص تولید مربوط به مرغ­های تغذیه شده با 200 میلی­گرم در کیلوگرم اسانس رازک و پروبیوتیک در مقایسه با مرغ­های تغذیه شده با 400 میلی­گرم در کیلوگرم اسانس رازک بودند (05/0P<). افزودن اسانس رازک به جیره در سطوح 200 و 400 میلی­گرم در کیلوگرم باعث کاهش معنی­دار غلظت مالون­دی­آلدئید در گوشت ران در مقایسه با تیمارهای شاهد، آنتی­بیوتیک و پروبیوتیک شد (01/0P<). مرغ­های تغذیه شده با جیره حاوی اسانس رازک (400 میلی­گرم در کیلوگرم) جمعیت لاکتوباسیل بیشتری در مقایسه با سایر تیمارها داشتند (05/0P<). بنابراین، افزودن اسانس رازک به ‌میزان 200 میلی‏گرم در کیلوگرم جیره موجب بهبود شاخص تولیدی و سطح 400 میلی­گرم در کیلوگرم جیره اسانس رازک باعث بهبود جمعیت میکروبی ایلئوم و کیفیت گوشت جوجه­های گوشتی می‏شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Humulus lupulus essential oils on productive performance, meat oxidative stability and ileum microbial population in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Meisam Tamizi Jooneghani 1
  • Shokoufe Ghazanfari 2
  • Alireza Aghashahi 3
  • Seyed Davood Sharifi 4
  • Seyyed Abdollah Hosseini 5

1 MSc. Student, Department of Animal and Poultry Sciences, College of Aburaihan, University of Tehran. Pakdasht - Iran

2 Assistant Professor,Department of Animal and Poultry Sciences, University of Tehran, Aburaihan campus, Pakdasht, - Iran

3 Associate Professor, Department of Animal Nutrition, Animal Science Research Institute, Karaj - Iran

4 Associate Professor, Department of Animal and Poultry Sciences, University of Tehran, Aburaihan campus, Pakdasht - Iran

5 Assistant Professor, Animal Physiology and Nutrition Branch, Animal Science Research Institue, Karaj - Iran

چکیده [English]

This study was carried out to investigate the effects of Humulus lupulus essential oils as an alternative to antibiotic and antioxidant on productive performance, lipids stability of meat and ileum microbial population in broiler chickens during days 1 to 42 of age. A total of 625 day-old Arian broiler chicks were used in a completely randomized design with five treatments (200 and 400 mg/kg Humulus lupulusessential oils, 100 mg/kg antibiotic avilamycin, 150 mg/kg protexin probiotic and control) and five replicates of 25 birds each. Broilers that were fed dietary Humulus lupulus oil at level of 400 mg/kg and antibiotic revealed higher feed intake than broilers fed dietary Humulus lupulusoil at level of 200 mg/kg (P<0.05). Dietary Humulus lupulus oil at level of 200 mg/kg and probiotic had best production index compared with Humulus lupulus oil at level of 400 mg/kg treatment (P<0.05). The Humulus lupulus oils (200 and 400 mg/kg) treatments showed lower thigh muscles malondialdehyde concentration compared with antibiotic and probiotic treatments as well as control group (P<0.01). Broilers were fed dietary 400 mg/kg Humulus lupulus oil had highest lactobacillus count of the ileum compared with other treatments (P<0.05). Dietary Humulus lupulus oil at level of 200 mg/kg improved broiler productive performance, however improvement of ileum microbial population and meat quality were observed when 400 mg/kg dietary Humulus lupulus oil was applied. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic
  • Humulus lupulus essential oil
  • meat lipids stability
  • Broiler Chicken
  • ileum
1 . شیشه گر ر، رضایی ع، بیگلو ا ع، هدایتی م ج ز، احمدی­زاده چ، فائقی س ا و عبدی ا م (1391) مطالعه اثرات تسکینی و پیش بیهوشی سه دسته فراکسیون‌های قطبی، نیمه قطبی و غیرقطبی عصاره رازک (Humulus lupulus) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. 6(1): 21-27.
2 . محمدی ز، غضنفری شو ادیب مرادی م (1393) اثرات اسانس میخک بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی در جوجه­های گوشتی. دامپزشکی پژوهش و سازندگی. 102: 67-76.
3 . مصدق ر، سالاری س، ساری م، محمدآبادی ط و تقی­زاده م (1392) مقایسه اثر افزودن اسانس گیاه دارویی بومی مرو تلخ (Salvia mirzayanii) با آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت‌های خون و برخی از فراسنجه­های ایمنی جوجه­های گوشتی. پژوهش‌های علوم دامی ایران. 5(1): 28-21.
4 . نظری م، حسینی س ع، لطف‌الهیان ه و زارعی ا (1392) اثر اسانس لیمو و پروبیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی. دانش و پژوهش علوم دامی. 13: 69-82.
 
5 . Botsoglou NA, Fletouris DJ, Papageorgiou GE, Vassilopoulos VN, Mantis AJ and Trakatellis AG(1994) A rapid, sensitive, and specific thiobarbituric acid method for measuring lipid peroxidation in animal tissues, food, and feedstuff samples. Journal of Agriculture Food Chemistry. 42: 1931-1937.
6 . Burt S (2004) Essential oil: their antibacterial properties and potential applications in food-a review. International Journal of Food Microbiology. 94: 223-253.
7 . Castellini C, Mugnai C and Dal Bosco A (2002) Effect of organic production system on broiler carcass and meat quality. Meat Science. 60(3): 219-225.
8 . Ceylan N, Ciftci I and Ildiz Fand Sogut A (2003) Etlik pilic rasyonlarina enzim, buyutme faktoru, robiyotik ve organik asit ilavesinin besi performansi ve bagirsak mikroflorasina etkileri. A.U. Tarim Bilimleri Dergisi. 9: 320-326.
9 . Cornelison JM, Yan F, Watkins SE, Lloyd Rigby, Segal JB and Waldroup PW (2006) Evaluation of Hops (Humulus iupulus) as an Antimicrobial in Broiler Diets. International Journal of Poultry Science. 5(2): 134-136.
10 . Durape NM (2007) Phytochemicals improve semen quality and fertility. World Poultry. 23: 18-20.
11 . Engberg RM, Hedemann MS, Jensen BB and Lesser TD (2000) Effect of zinc bacitracin and salinomycin on intestinal microflora and performance of broilers. Poultry Science. 79: 1311-1319.
12 . Ertas ON, Guler T, Ciftci M, Dalkilic B and Simsek G (2005) The effect of an essential oil mix derived from oregano, clove and anise on broiler performance. International Journal of PoultrySciences. 4: 879-884.
13 . Herandez F, Madrir J and Garcia V (2004) Influence of two plants extracts on broiler performance, digestibility and digestive organ size. Journal of Poultry Science. 83: 169-174.
14 . Johnson Erica A and Haas Gerhard J (2001) Antimicrobial activity of hopes extract against clostridium botulinum, clostridium difficle and helicobacter pylori. Journal of Applied Bacteriology. Pp. 265-271.
15 . Marcelina N and Setzer WN (2011) Volatile components of aroma hops (Humulus lupulus L.) commonly used in beer brewing. Journal of Brewing and Distilling. 2: 16-22.
16 . Merrily A, kuhu DW, Ara D and Ara HDM (2000) Herbal therapy andsupplements: ascientific andtraditional approach. Lippincott Williams and Wilkins. Medical - 430 pages.
17 . Monino I, Martinez C, Sotomayor JA, Lafuente A and Jordan MJ (2008) Polyphenolic transmission to Segureno lamb meat from ewes’ diet supplemented with the distillate from rosemary (Rosmarinus officinalis) leaves. Journal Agriculture Food Chemistry. 56: 3363-3367.
18 . Nielsen H-JS andMolina DP (1999)Antioxodative effect of hop extract in a meat model. In: Proceedings of 45th International Congress of Meat Science and Technology. Pp. 456-457.
19 . SAS (2005) SAS User′s guideStatistics. Version 8. SAS Inst. Inc., Cary, NC, USA.
20 . Tillman GE, Haas GJ, Wise MG, Oakley B, Smith MA and Siragusa GR (2011) Chicken intestine microbiota following the administration of lupulone: A hops-based antimicrobial. FEMS Microbiology Ecology. 77: 395-403.
21 . Zhang KY, Yan F, Keen CA and Waldroup PW(2005) Evaluation ofmicroencapsulated essential oils and organic acids in diets of broiler chickens. International Journal of Poultry Science. 4(9): 612-619.