نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تغذیه طیور، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند، بیرجند - ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پرورش و مدیریت تولید طیور، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند، بیرجند - ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، انرژی قابل متابولیسم پوسته انار و تفاله دانه انار جمع‌آوری شده از سه کارخانه با استفاده از خروس‌های بالغ در دو آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی حاوی 4 تیمار با 4 تکرار (یک قطعه در هر تکرار) تعیین گردید. در این آزمایش تعداد 3 نمونه پوسته و تفاله دانه انار از سه کارخانه به روش خوراک دادن اختیاری مورد تغذیه خروس‌ها قرار گرفت. در این آزمایش از تعداد 16 خروس بالغ لگهورن 35 هفته استفاده شد. نتایج نشان داد که ماده خشک پوسته انار (41/93 -18/91 درصد)، پروتئین خام (28/4- 04/4 درصد)، چربی خام (72/1-38/1 درصد)، و فیبرخام (21/19 -48/15درصد)، خاکستر 62/4 درصد بود. انرژی قابل متابولیسم ظاهری و ظاهری تصحیح شده برای ازت سته انار مورد استفاده برابر 21/2443-84/2219 و 13/2424- 09/2201 و انرژی قابل متابولیسم حقیقی و حقیقی تصحیح شده برای ازت برابر 69/2482- 13/2250و 56/2481- 56/2249 کیلوکالری بر کیلوگرم بدست آمد. تفاله دانه انار مورد استفاده نیز دارای 63/92 -07/91 درصد ماده خشک، 80/11 -21/10 درصد پروتئین، 83/10 -72/9 درصد چربی خام و 94/35-51/31 درصد فیبرخام است. انرژی قابل متابولیسم ظاهری و ظاهری تصحیح شده برای ازت تفاله دانه انار مورد استفاده برابر 2581- 71/2357 و 2/2579 -83/2355 و انرژی قابل متابولیسم حقیقی و حقیقی تصحیح شده برای ازت برابر 93/2642 -62/2452 و 52/2641 -11/2451 کیلوکالری بر کیلوگرم بود. انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت براساس بهترین برازش فرمول‌های پیشنهادی تفاله دانه انار در دامنه 8/2540-19/2419 و پوسته انار در دامنه 02/2166-67/2533 قرار داشت. بهترین معادله برازش ارزش انرژی‌زایی این مواد خوراکی، معادله پیشنهادی ناسکیمنتو AMEn = 2707.71 + 5.863EE− 1.606aNDFom می‌باشد. بنابراین به لحاظ انرژی می‌توانند در جیره طیور مورد استفاده قرار گیرند هر چند باید در هنگام افزودن به جیره طیور به ترکیبات ضدمغذی آن‌ها بویژه تانن‌ها توجه نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination Metabolizable Energy content and nutritive value of pomegranate peel and pulp, using adult cockerels

نویسندگان [English]

 • Seyyed Javad Hosseini-Vashan 1
 • Tahereh Ghaznavi 2

1 Assistant Professor of Poultry Nutrition and Animal Science Department, University of Birjand

2 M.Sc. student of Husbandary and Poultry Production Management, Animal Science Department, University of Birjand

چکیده [English]

The present experiment was conducted to determine metabolizable energy of pomegranate peel and pulp by adult cockerels. The pomegranate peel and pulp samples were gathered from three industries. This study had two experiments. Each experiment was done in a completely randomized design with 4 treatments and 4 replicate (1 cockerel each). The cockerels fed conventional addition method (CAM). The data were revealed that the pomegranate pulp had 91.18-93.41% dry matter (DM) 4.04-4.28 % crude proteins (CP), 1.38-1.72% ether extract (EE) and 15.48- 19.21% crude fiber (CF) and 4.62% ash. The apparent metabolizable energy (AME), nitrogen-corrected apparent metabolizable energy (AMEn), true metabolizable energy (TME) and nitrogen-corrected true metabolizable energy of pomegranate peel were 2219.84-2443.21, 2201.09-2424.13, 2250.13-2482.69, and 2249.56, 2481.56 kcal/kg, respectively. The pomegranate pulp had 91.07-92.63% DM, 10.21-11.80% CP, 9.72-10.83% EE and 31.51-35.94% CF. The apparent metabolizable energy (AME), nitrogen-corrected apparent metabolizable energy (AMEn), true metabolizable energy (TME) and nitrogen-corrected true metabolizable energy of pomegranate pulp were 2357.71-2581, 2355.83-2579.2, 2452.62-2642.93 and 2451.11 -2641.52 kcal/kg, respectively. The estimated AMEn of pomegranate pulp and peel based on prediction equation were 2419.19-2540.8, 2166.02-2533.67 kcal/kg. The best eqution for estimating of AMEn were Nascimento, AMEn = 2707.71 + 5.863EE− 1.606aNDFom. It is concluded that the pomegranate pulp may had a good feed to use in poultry diet, but the manager may be consider the tannin and other anti-nutrition factor in pomegranate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • apparent metabolizable energy
 • pomegranate pulp
 • and peel
 • Cockreles
 • Calorimeter
 • true ME
 1. ابراهیمی ب، تقی زاده ا، مهمان نواز ی، پلنگی وا (1389) بررسی روند تجزیه پذیری ماده خشک تفاله انار با استفاده از روش کیسه های نایلونی. پنجمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان – اصفهان، بهمن 1389.
 2. افشار حمیدی ب و رازقی م ا (1389) تعیین انرژی قابل متابولیسم هضم ماده آلی برخی پسماندهای صنایع غذایی به روش آزمون گاز. همایش ملی مدیریت پسمانده و پساب های کشاورزی. دی ماه 1387.
 3. بخشی‌زاده س، تقی‌زاده ا، جانمحمدی ح و علیجانی ص (1392) تعیین ترکیبات شیمیایی و خصوصیات تجزیه پذیری تفاله‌های انگور و دانه انار با استفاده از روش‌های کیسه نایلونی و تولید گاز. نشریه پژوهش‌های علوم دامی، 23 (3): 1-11.
 4. بی نام (1391) آمارنامه کشاورزی، ‌وزارت جهاد کشاورزی. دفتر فناوری و اطلاعات، تهران، ایران.
 5. پوررضا ج، صادقی ق ع و مهری م (1385). تغذیه‌ی مرغ. (تألیف: اسکات، م.ل.،م. س. نشیم، و ر. ح.، یانگ) انتشارات ارکان دانش اصفهان. (چاپ دوم). 
 6. رحیمی ش، رضوانی م ر، دادپسند م و ضمیری م ج (1393) اثر افزودن عصاره‏ی پوسته انار به جیره‏ی دارای چربی بر گوارش‏پذیری مواد غذایی، فلورمیکروبی روده و عملکرد جوجه‏های گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
 7.  رضایی پور و، بلداجی ف ا، دستار ب، یعقوب فر ا و قیصری ع ع (1388). تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و میزان انرژی قابل متابولیسم جیره های حاوی سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی در جوجه های گوشتی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 (1): 102-90
 8. غفوریان‌راد م، نصیری‌مقدم ح، کرمانشاهی ح و دانش مسگران م (1390) تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورن. نشریه پژوهش‌های علوم دامی ایران. 3(1): 23-15.
 9. Alvarenga RR, Rodrigues PB, Zangeronimo MG, Freitas RTF, Lima RR, Bertechini AG and Fassani EJ (2011) Energetic values of feedstuffs for broilers determined with in vivo assays and prediction equations. Animal Feed Science and Technology 168: 257– 266.
 10. Abbasi H,  Rezaei  K,  and  Rashidi  L  (2008)  Extraction  of  essential  oils  from  the  seeds  of pomegranate  using  organic  solvents  and  supercritical  CO2 . Journal of American Oil Chemistry Social.  85:83-89.
 11. AOAC (2000) Official Methods of Analysis, 17th edition Official Methods of Analysis of AOAC 210 International, Gaithersburg, MD, USA.
 12. Hosseini-Vashan S J, Golian A, Yaghobfar, A (2015) Growth, immune, antioxidant, and bone responses of heat stress-exposed broilers fed diets supplemented with tomato pomace. International Journal of Biometeorology. (online available, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed /?term=hosseini+vashan).
 13. Khosravi F,  Fathi Nasri MH, Farhangfar H and Modaresi SJ (2015) Nutritive value and polyphenol content of pomegranate seed pulp ensiled with different tannin-inactivating agents. Animal Feed Science and Technology 207: 262-266.
 14. Kushwaha SC, Bera MB, and Kumar P (2013) Nutritional Composition of Detanninated and Fresh Pomegranate Peel Powder. IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology 7(1): 38-42.
 15. Mirzaei-Aghsaghali A, Maheri-Sis N, Mansouri H, Razeghi ME, Mirza-Aghazadeh A, Cheraghi H and Aghajanzadeh-Golshani A (2011) Evaluating potential nutritive value of pomegranate processing by-products for ruminants using in vitro gas production technique. ARPN Journal of Agricultural Biological Science 6: 45-51.
 16. Nascimento GAJ (2007) Prediction equations of the energetic values of poultry feedstuffs for utilizing the meta-analysis principle. PhD Thesis University Lavras, Minas Gerais, Brazil.
 17. Nascimento GAJ, Rodrigues PB, Freitas RTF, Bertechini AG, Lima RR and Pucci LEA (2009) Prediction equations to estimate the energy values of plant origin concentrate feeds for poultry utilizing the meta-analysis. Brazilian Journal of Animal Science 38 1265–1271.
 18. NRC (1994) Nutrient requirements of domestic animals: nutrient requirement of beef cattle (6th Edn.). National Research Council No.5, Washington DC, Natural Academic Science 90 pp.
 19. Persia ME, Parsons CM, Schang M and Azcona J (2003) Nutritional evaluation of dried tomato seeds. Poultry Science 82(1): 141-146.
 20. Prakash CVS and Prakash I (2011) Bioactive chemical constituents from pomegranate (Punica granatum) juice, seed and peel: A review. International Journal of Research Chemistry Environmental 1-8.
 21. Preston TR (1981) The use of by-products for intensive animal production. In: Smith AJ and Gunn RG (Editors), Intensive Animal Production in Developing Countries. British Society in Animal Production Occas Publication 4: 145-150.
 22. Rodrigues PB, Rostagno HS, Albino LFT, Gomes PC, Barboza WA and Santana RT (2001) Energy values of millet, corn and corn byproducts, determined with broilers and adult cockerels. Brazilian Journal of Animal Science 30: 1767–1778.
 23. Sayed-Ahmad EF (2014) Evaluation of pomegranate peel fortified pan bread on body weight loss. International Journal of Nutrition and Food Sciences 3(5): 411-420.
 24. Taher-Maddah M, Maheri-Sis N, Salamatdoustnobar R and Ahmadzadeh A (2012) Comparing nutritive value of ensiled and dried pomegranate peels for ruminants using in vitro gas production technique. Annals of Biological Research 3 (4):1942-1946.
 25. Taher-Maddah M, Maheri-Sis N, Salamatdoustnobar R and Ahmadzadeh A (2012) Estimating fermentation characteristics and nutritive value of ensiled and dried pomegranate seeds for ruminants using in vitro gas production technique. Open Veterinary Journal 2: 40-45.
 26. Yaghobfar, A., Boldaji, A. (2002) Influence of level of input and procedure on metabolisable energy and endoge- nous energy loss (EEL) with adult cockerels. British Poultry Science 43: 696-704.