نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیۀ دام، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی‏ـ‏ایران

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی‏ـ‏ایران

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی‏ـ‏ایران

چکیده

ارزش غذایی پودر گیاه خرفه و تأثیر آن بر عملکرد، صفات کمی و کیفی تخم‏مرغ، و فراسنجه‏های تولیدمثلی مرغ‏های تخمگذار، در دو آزمایش جداگانه بررسی شد. از 120 قطعه مرغ تخمگذار لگهورن (های‏لاین W-36) در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار برای بررسی اثر گیاه خرفه بر عملکرد تخمگذاری استفاده شد. مرغ‏ها به‏مدت هشت هفته جیره‏های حاوی سطوح گوناگون پودر گیاه خرفه (صفر، یک، دو، و سه‏درصد) را دریافت کردند. میزان انرژی خام، پروتئین خام، چربی خام، و فیبر خام نمونه‏های خرفه به ‏ترتیب 67/2921 کیلوکالری بر کیلوگرم مادۀ خشک، 28/22درصد، 99/3درصد، و 47/9درصد مادۀ خشک بود. انرژی قابل سوخت‏وساز ظاهری و حقیقی خرفه به‏ ترتیب 70/1864 و 08/1956 کیلوکالری بر کیلوگرم مادۀ خشک بود. سطوح پودر گیاه خرفه در جیره اثری بر عملکرد مرغ‏های تخمگذار نداشت. استحکام پوسته، ضخامت پوسته، رنگ زردۀ تخم‏مرغ، وزن تخمدان، وزن اویداکت، تعداد فولیکول زرد بزرگ، و وزن بزرگترین فولیکول در مرغ‏های تغذیه‏شده با پودر گیاه خرفه به نسبت پرندگان شاهد بیشتر بود (05/0>P). براساس نتایج تحقیق حاضر، استفاده از پودر گیاه خرفه در جیره‏های تخمگذار، صفات کیفی تخم‏مرغ و فراسنجه‏های تولیدمثلی را بهبود می‏بخشد. بنابراین می‏توان پودر گیاه خرفه را تا سطح سه‏درصد در تغذیۀ مرغ‏های تخمگذار استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination nutritional value of Purslane powder and evaluation of its effects in diet on laying hens performance

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Jamali 1
 • Mohammad Reza Ghorbami 2
 • Ahmad Tatar 2
 • Somayyeh Salari 2
 • Morteza Chaji 3

1 M.Sc. Student, Departement of Animal Sciences, Faculty of Animal Science and Food Industry, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan, Iran

2 Assistant Professor, Departement of Animal Sciences, Faculty of Animal Science and Food Industry, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan, Iran

3 Associate Professor, Departement of Animal Sciences, Faculty of Animal Science and Food Industry, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan, Iran

چکیده [English]

Two experiments were conducted to evaluate the nutritional value of Purslane powder and its effects on performance, egg quality and reproductive system parameters of laying hens. One hundred and twenty laying hens (Leghorn, Hy-Line W-36) were used in a completely randomized design with four treatments and five replicates. Hens received diet supplemented with different levels of Purslane powder (0, 1, 2 and 3 percent) for 8 weeks. The results of these expriments showed that gross energy, crude protein, ether extract and crude fiber contents of Purslane samples were 2921.67 (Kcal/Kg DM), 22.28 (percent), 3.99 (percent) and 9.47 (percent) of DM, respectively. The AME and TME values of Purslane powder were 1864.70 and 1956.08 Kcal/Kg DM, respectively. Performance parameters of the laying hens were not affected by inclusion different levels of dietary Purslane powder in the diet. Shell strength, shell thickness, egg yolk color, ovary and oviduct weights, the number of large yellow follicles and the weight of largest follicle showed significant increase (P< 0.05) in treatments containing Purslane as compared to control group. According results of this experiment, use of Purslane powder in laying hens diet can improve quantitative traits of eggs and reproductive parameters. Therefore, Purslane powder can be used in the diets of laying hens at three percent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • egg yolk color
 • Haugh unit
 • leghorn
 • Metabolizable energy
 • ovarian follicle
 • shell strength
1 . ایلا ن و شیوازاد م (1386) مقایسه ارزش غذایی جو بدون پوشینه با جو معمولی (پوشینه‏دار) در تغذیه خروس‏های بالغ لگهورن. علوم کشاورزی. 13(1): 220-211.
2 . پیله‏ور م، آرشامی ج گلیان ا و باسامی م ر (1389) اثر منابع و مقادیر گوناگون اسید چرب 3-n بر سیستم ایمنی و تولیدمثلی نیمچه‏های تخمگذار. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران . صص. 3931-3928.
3 . حسینی س، فروزان فر م و پایه‏دار ا (1392) تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه بر غلظت سرمی استروژن، پروژسترون، پرولاکتین و گنادوتروپین‏ها در موش‏های صحرایی مادۀ بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. 15(5): 21-12.
4 . زرقی ح، گلیان ا و کرمانشاهی ح (1393) تأثیر عصاره رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم‏مرغ مرغ‏های تخمگذار. ششمین کنگره علوم دامی ایران، تبریز.
5 . شلایی م و حسینی س م (1393) تأثیر سطوح گوناگون بذر خرفه بر فراسنجه‏های خونی، مینرال‏های پلاسما، آنزیم‏های کبدی و برخی خصوصیات تخم‏مرغ در مرغ‏های تخمگذار. تحقیقات تولیدات دامی. 3(3): 55-45.
6 . قربانی م ر، بوجارپور م، میاحی م، فیاضی ج، فاطمی طباطبایی س ر و طباطبایی س ص (1392) تأثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‏های گوشتی. مجله دامپزشکی ایران. 9(4): 97-88.
7 . قشلاق علیایی م، جان‏محمدی ح، تقی‏زاده ا و رأفت س ع (1390) تأثیر پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر عملکرد، کیفیت تخم‏مرغ و متابولیت‏های خونی مرغ‏های تخمگذار تجارتی در اواسط دورۀ تخمگذاری. پژوهش‏های علوم دامی. 21(1): 42-29.
8 . مدرسی م و پورناجی ن (1390) اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه (Nigella sativa) بر فاکتورهای تولیدمثل جنس ماده در موش کوچک آزمایشگاهی (Balb/c). مجله علوم پزشکی شهرکرد. 13(6): 70-63.
9 . نوبخت ع، آتش‏زمزم ا و مظلوم ف (1391) اثرات استفاده از سطوح گوناگون پودر و عصاره آویشن شیرازی بر عملکرد، کیفیت تخم‏مرغ و فراسنجه‏های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ‏های تخمگذار. دانش و پژوهش علوم دامی. 11: 69-57.
 
10 . Abd El-Aziz HA, Sobhy MH, Ahmed KA, Abd El hameed AK, Rahman ZA and Hassan WA (2014) Chemical and remedial effects of purslane (portulaca oleracea) plant. Life Science. 11. 31-42.
11 . AOAC (1995) Association of official analytical chemists. Official methods of AOAC International (16th Edn.). Virgiinia. USA. Pp. 1147.
12 . Aydin R and Dogan I (2010) Fatty acid profile and cholesterol content of egg yolk from chickens fed diets supplemented with purslane (Portulaca oleracea L.). Journal of Science Food and Agriculture. 90: 1759-1763.
13 . Begli HE, Zerehdaran S, Hassani S, Abbasi MA and Khan Ahmadi AR (2010) Heritability, genetic and phenotypic correlations of egg quality traits in Iranian native fowl. British Poultry Science. 51: 740-744.
14 . Ezekwe MO, Nyoka QE, Besong SA and Igbokwe PE (2011) Dietary supplements of freezr-dried purslane leaves lower serum cholesterol in growing pigs. Research Journal of Animal Science. 5(3): 27-33.
15 . Ghorbani MR, Bojarpour M, Mayahi M, Fayazi J, Fatemi Tabatabaei R and Tabatabaei S (2013) Effect of Purslane (Portula caoleracea L.) on blood lipid concentration and antioxidant status of broiler chickens. Online Journal of Veterinary Research. 17: 54-63.
16 . Guo Y, Chen S, Xia Z and Yuan J (2004) Effects of different types of polyunsaturated fatty acids on immune function and PGE 2 synthesis by peripheral blood leukocytes of laying hens. Animal Feed Science and Technology. 116: 249-258.
17 . Hume ME (2011) Historic perspective: Prebiotics, probiotics and other alternatives to antibiotics. Poultry Science. 90: 2663-2669.
18 . Lillehoj HS, Kim DK, Bravo DM and Lee SH (2011) Effects of dietary plant-derived phytonutrients on the genome-wide profiles and coccidiosis resistance in the broiler chickens. Proceedings of the International Symposium on Animal Genomics for Animal Health. 5(Suppl. 4): S34.
19 . Lim YY and Quah EPL (2007) Antioxidant properties of different cultivars of Portulacaoleracea. Food Chemistry. 103: 734-740.
20 . Mcnab JM and Fisher C (1982) Modified assay for true and apparent metabolisable energy based on tube feeding. British Poultry Science. 29:697-707.
21 . Nobakht A (2014) The effects of different levels of Portulaca oleracea, medicinal plant, on performance, egg quality, blood biochemical and immunity parameters of mature laying hens. Iranin Journal of Applied Animal Science. 4: 393-397.
22 . NRC (1994) Nutrient Requirements of poultry. National Academy Press, Washington, DC.
23 . Sibbald IR (1986) The TME system of feed evaluation: methodology, feed composition data and bibliography: Technical Bulletin 1986-4E, Research Branch, Agriculture, Canada.
24 . Suresh D and Srinivasan K (2007) Studies on the in vitro absorption of spice principles–curcumin, capsaicin and piperine in rat intestines. Food Chemistry and Toxicology. 45: 1437-1442.
25 . Yaghobfar A and Boldaji F (2002) Influence of level of feed input and procedure on metabolisable energy and endogenous energy loss (EEL) with adult cockerels.British Poultry Science. 43: 696-704.
26 . Zotte AD, Tomasello F and Andrighetto I (2005) The dietary inclusion of  portulaca oleracea to the dite of laying hens increases the n-3 fatty acids content and reduces the cholesterol content in the egg yolk, Italian. Journal of Animal Science. 4(Suppl. 3): 157-159.