نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس‌ـ‌ایران

2 کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس‌ـ‌ایران

چکیده

اثر اسیدی‏کنندۀ گلوباسید در تراکم‌های متفاوت بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی با استفاده از 576 قطعه جوجۀ گوشتی یک‏روزه سویۀ تجاری راس 308 در آزمایشی فاکتوریل 2×3 با سه سطح تراکم (14، 16، و 18 پرنده در هر مترمربع) و اسیدی‏کننده (سطوح صفر و یک کیلوگرم در تن جیره) در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار بررسی شد. کمترین مصرف غذا در تیمار با تراکم 18 و مصرف یک کیلوگرم اسیدی‏کننده مشاهده شد که تفاوت آماری معنی‏داری با دیگر تیمارها داشت (05/0P<). مصرف غذا در جوجه‏های دریافت‏کنندۀ اسیدی‏کننده به‏طور معنی‏داری کمتر از پرندگانی بود که اسیدی‏کننده مصرف نکردند (05/0P<). افزایش تراکم از 14 به 16 و 18 قطعه در هر مترمربع سبب افزایش ضریب تبدیل غذایی شد (001/0P<). پرندگانی که با جیرۀ حاوی اسیدی‏کنندۀ گلوباسید تغذیه شدند، ضریب تبدیل غذایی کمتری داشتند (05/0P<). تغذیۀ جیره‏های حاوی اسیدی‏کننده سبب کاهش گلوکز و تیتر آنتی‏بادی در پاسخ به گلبول‏های قرمز خون گوسفند و همچنین سبب افزایش کلسترول و تری‏گلیسرید پلاسمای خون در جوجه‏ها شد (001/0P<). اثر متقابل تراکم و اسیدی‏کننده بر وزن بدن و متابولیت‏های خونی جوجه‌های گوشتی نیز معنی‏دار نبود. بنابراین در تراکم‏های زیاد نیز می‏توان از تأثیرات مفید اسیدی‏کننده‏ها سود برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of Acidifier in the diet of broiler chickens grown in high stocking densities on growth performance, immune system and blood metabolites

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Palizdar 1
  • Mohammadreza Pourelmi 1
  • Hamidreza Mohammadian-Tabrizi 1
  • Zahra Sepehr 2

1 Assistant Professors, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Chalous Branch, Mazandaran, Iran

2 M.Sc., Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Chalous Branch, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Effect of GLOBACID® acidifier in different stocking densities on performance and blood metabolites was examined using 576 one-day broiler chickens Ross 308 in a completely randomized design with 6 treatments and four replications for each treatment through a (3 × 2) factorial arrangement with three levels of stocking densities (14, 16 and 18 chicks per square meter) and two levels of GLOBACID® acidifier (zero and one kg per each ton of feed). The lowest feed intake was seen in 18 stoking density treatment which fed one kg of acidifier in the ration and this treatment was significantly different with other treatments (P<0.05). Feed intake was significantly lower in broilers which received acidifier compared with others that did not receive acidifier (P<0.05). Increasing the density from 14 to 18 birds per square meter increased feed conversion ratio (P<0.01). Birds that received acidifier had lower feed conversion ratio than others (P<0.05). Feeding diets containing acidifier lead to a reduction in glucose and antibody titers against SRBC and an increase in cholesterol and triglyceride in broilers blood plasma (P<0.05). The interaction between stocking densities and acidifier on body weight and blood metabolites was not significant. Therefore, using acidifiers in high stocking densities have some advantageous in broiler performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acidifier
  • broiler
  • performance
  • Stocking Density
  • weight gain
1. اکبری م ر، کرمانشاهی ح و کلیدری غ ع (1383) بررسی اثر افزودن اسیداستیک در آب آشامیدنی بر عملکرد، شاخص‏های رشد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‏های گوشتی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 8(3): 139-147.
2. حسن‏آبادی ا و مهدی پوررابری م (1388) بررسی اثرات تراکم گله بر عملکرد، برخی از متابولیت‏های خون و شاخص‏های لاشه جوجه‏های گوشتی نر. پژوهش‏های علوم دامی. ١-19(٢): 155-137.
3. خسروی ع، بلداجی ف، دستار ب و حسنی س (1390) بررسی اثرات استفاده از افزودنی‏های پروتکسین، اسید پروپیونیک، و مخلوط آنها بر عملکرد جوجه‏های گوشتی. دامپزشکی (پژوهش و سازندگی). 91: 42-36.
4. ضیایی ح، کریمی ترشیزی م ا، باشتنی م، نعیمی‏پور ح و زینلی ا (1388) تأثیر ترکیبات جایگزین آنتی‏بیوتیک بر پاسخ ایمنی همورال و برخی فراسنجه‏های سرم خون جوجه‏های گوشتی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 16(2): 142-153.
5. عشایری‏زاده ا، دستار ب، شمس شرق م و خمیری م (1387) تأثیر چند افزودنی غذایی محرک رشد بر عملکرد، ترکیب لاشه و مقادیر هماتولوژی جوجه‏های گوشتی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 15(5): 106-113.
6. فرخوی م، مدیرصانعی م، منصوری ب و قلیان‌چی آ (1386) تأثیر سطوح مختلف تراکم گله در واحد سطح بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. دامپزشکی ایران. 3(4): 48-42.
7. قهری ح، شیوازاد م، فرهومند پ، اقبال ج و نجف‏زاده م (1386) بررسی اثر استفاده از اسیدهای آلی در جیره بر عملکرد جوجه‏های گوشتی. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. 77 : 33-26.
 
8 . Acikgoz Z, Bayraktar H and Altan O (2011) Effect of formic acid administration in the drinking water on performance, intestinal microflor and carcass contamination in male broilers under high ambient temperature. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 24(1): 96-102.
9 . Ambrose CT and Donner A (1973) Application of the analysis of variance to hemagglutination titration. Journal of Immunological Methods. 3: 165-210.
10 . Buijs S, Keeling L, Rettenbacher S, Van Poucke E and Tuyttens FAM (2009) Stocking density effects on broiler welfare: Identifying sensitive ranges for different indicators. Poultry Science. 88: 1536-1543.
11 . Cave NA (1984) Effect of dietary propionic and lactic acid on feed intake by chick. Poultry Science. 63: 131-134.
12 . CherringtonCA, Hinton M, Mead GC and Chopra I (1991) Organic acids: Chemistry, antibacterial activity and practical applications. Advances in Microbial Physiology. 32: 87-108.
13 . Dibner JJ and Buttin P (2002) Use of Organic Acids as a Model to Study the Impact of Gut Microflora on Nutrition and Metabolism. Journal of Applied Poultry Research. 11: 453-463.
14 . Estevez  I (2007) Density Allowances for Broilers: Where to Set the Limits?. Poultry Science. 86: 1265-1272.
15 . Fazilat H, Kheiri F and Faghani M (2014) Effects of using commercial GLOBACID® acidifier supplementation on growth performance and some haematological parameters in Japanese quail (Coturnix japonica). Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences. 4(11): 622-625.
16 . Feddes JJR, Emmanuel EJ and Zuidhof MJ (2002) Broiler Performance, Bodyweight Variance, Feed and Water Intake, and Carcass Quality at Different Stocking Densities. Poultry Science. 81: 774-779.
17 . Galobart J and Moran ET (2005) Influence of stocking density and feed pellet quality on heat stressed broilers from 6 to 8 weeks of age. Poultry science department. AlburnUniversity.
18 . Grashorn MA and Kutritz B (1991) Effect of stocking density on performance of modern broiler breeds. Arch Geflugelk. 55: 84-9. 
19 . Gunal M, Yayli G, Kaya O, Karahan N and Sulak O (2006) The effect of antibiotic growth promoter, Probiotic or organic acid supplementation on performance, Intestinal microflora and tissue of broiler S. International journal of poultry science. 5(2): 149-155.
20 . Isakov N, Feldmann M and Segel S (2005) The mechanism of modulation of humoral immune responses after injection of mice with SRBC. Journal of Immunology. 128: 969-975.
21 . Izat AL, Tidwell NM, Thomas RA, Reiber MA, Adams MH, Colberg M and Waldroup PW (1990) Effects of a buffered propionic acid in diets on the performance of broiler chickens and on microflora of the intestine and carcass. Poultry Science. 69: 818-826.
22 . Muhammad SA and ChaudhryAS (2010) Using enzymes and organic acid in broiler diets. The Journal of Poultry Science. 47: 97-105.
23 . RickeSC (2003) Perspectives on the Use of Organic Acids and Short Chain Fatty Acids as Antimicrobials. Poultry Science. 82: 632-639.
24 . Ramarao SV, Reddy MR, Raju MVLN and Panda AK (2004) Growth, nutrient utilization and immune competence in broiler chicken fed probiotic, gut acidifier and antibacterial compounds. Indian Journal of Poultry Science. 39(2): 125-130.
25 . Roy RD, Edens FW, Parkhurst CR, Qureshi MA and Havenstein GB (2002) Influence of a propionic acid feed additive on performance of turkey poulets with experimentally induced poultry enteritis and mortality syndrome. Poultry Science. 81: 951-957.
26 . Shanawany MM (1988) Broiler performance under high stocking densities. British Poultry Science. 29: 43-52.
27 . Tong HB, Lu J, Zou JM, Wang Q and Shi SR (2012) Effects of stocking density on growth performance, carcass yield, and immune status of a local chicken breed. Poultry Science. 91: 667-673.
28 . Verspecht A, Vanhonacker F, Verbeke W, Zoons J and Van Huylenbroeck G (2011) Economic impact of decreasing stocking densities in broiler production in Belgium. Poultry Science. 90: 1844-1851.