نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی گروه علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، زنجان - ایران

2 دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش تغذیه و فیزیولوژی دام و طیور، کرج - ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران

4 محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، زنجان -ایران

چکیده

این تحقیق به منظور رتبه‌بندی واحدهای پرورش جوجه‌ گوشتی استان زنجان براساس ساختمان، تأسیسات و تجهیزات و اثر آن بر عوامل تولید طراحی شد. برای تعیین سهم هر یک از عوامل در رتبه واحد، از روش تصمیم‌گیری چند شاخصه  مدل SAW استفاده گردید. اطلاعات مربوط به ساختمان، تاسیسات و تجهیزات 108 واحد مرغداری در قالب فرم‌های طراحی شده استخراج و میزان سرمایه‌گذاری انجام شده بازای هر قطعه برای تک‌تک عوامل محاسبه شد. برای محاسبه اوزان تعدیل شده از نظرات 20 نفر کارشناس خبره و شاغل در بخش در قالب فرم‌های طراحی شده استفاده شد. نتایج نشان داد، سیستم تهویه (هواکش‌ها و ورودی هوا)، عایق‌سازی سقف و دیوار در سالن‌های مرغداری حدود 55 درصد ضریب تکنولوژیکی را به خود اختصاص داد. واحدهای پرورشی دارای رتبه یک و دو از ضریب تکنولوژیکی بالاتری برخوردار بودند؛ با بهبود ضریب مکانیزاسیون تراکم جوجه در واحد سطح افزایش ‌یافت؛ این واحدها بیشتر از تهویه تونلی و هواکش‌هایی با قطر بزرگ استفاده می‌کردند؛ برای عایق سقف از پشم شیشه، یونولیت و کارتن پلاست استفاده کرده و ضخامت دیوارها 35 سانتی‌متر می‌باشد؛ بیشتر از هیترهای خارج سالن بهره می‌گرفتند؛ سیستم آبخوری و دانخوری تاثیری بر راندمان تولید نداشت. وزن کشتار و درصد ماندگاری تحت تاثیر درجه مکانیزاسیون قرار نگرفت لیکن در رتبه‌های یک و دو مقدار خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی کاهش و شاخص کارایی تولید افزایش معنی‌دار نشان داد (01/0>p). به‌طور‌ کلی در واحدهای مرغداری سیستم تهویه، عایق‌سازی سقف و دیوار بیشترین تأثیر را در بهبود راندمان انرژی و افزایش کارایی سیستم داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking of broiler farms based on building, installations and equipment using a multi-criteria decision analysis in Zanjan province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Nemati 1
  • Seyed Abdoallah Hosseini 2
  • Ali Mansori 3
  • Seyed Saeid Mousavi 4

1 Assistant professor of Animal Science Research Department, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO , Zanjan - Iran

2 Associated Professor of Animal Science Research Institute, Nutrition and Physiology of Livestock and Poultry Branch, Karaj - Iran

3 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan - Iran

4 Researcher of Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Zanjan - Iran

چکیده [English]

This study was conducted to rank the broiler farms based on buildings, installations and equipment and its effect on production factors. To determine the contribution of each factor in ranking of farms, a multi-criteria decision analysis (SAW) was used. Data of 108 broilers were recorded in specific forms and the amount of investment per broiler was calculated for individual factors. To calculate the adjusted weights of parameters, 20 experts were consulted as was specified in forms. The results showed that ventilation (fans and air inlets), roof and wall insulation in a poultry houses have represented about 55 percent of technological factors. The breeding units holding rank 1 and 2 enjoyed high degree of mechanization. As the level of mechanization was improved, the density of chickens per unit area was also increased; These units used more tunnel ventilation and large fans, and their ceiling were insulated using fiberglass, polystyrene, corrugated plastic and thickness of walls were also 35 cm. Mostly external heaters have been installed. Feeding and drinker systems have exerted no important effect on production. Slaughter weight and survival percent were not affected by the degree of mechanization but feed intake and feed conversion ratio decreased and production index increased (p<0.01) in the breeding units holding rank 1 and 2. In general in poultry house, ventilation system and ceiling and wall insulation improved energy efficiency and increased the efficiency of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • isolation
  • Ventilation system
  • Production index
  • Technological coefficient
  • Mechanization
1 . مرکز آمار ایران (1391) چکیده نتایج سرشماری از مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، ریاست جمهوری.
2 . مومنی، م (1392) مباحث نوین تحقیق در عملیات. ناشر: مؤلف، 338ص.
 
3 . Banhazi TM, Seedorf J, Laffrique M, and Rutley DL (2008) Identification of the risk factors for high airborne particle concentrations in broiler buildings using statistical modeling. biosystems engineering, 101: 100-110.
4 . Bokkers   EAM, van Zanten HHE, and Van den Brand H (2010) Field study on effects of a heat exchanger on broiler performance, energy use, and calculated carbon dioxide emission at commercial broiler farms, and the experiences of farmers using a heat exchanger.  Poultry Science, 89: 2743–2750.
5 . Horne, PLM and Leenstra FR (2010) Broiler farm size in relation to sustainability aspects. In: Proceedings of the XIIIth European Poultry Conference, Tours, France, 23-27.
6 . Klasing KC,  Laurin DE, Peng RK, and Fry DM (1987) Immunologically mediated growth depression in chicks: influence of feed intake, corticosterone and interleukin-1. The Journal of Nutrition, 117, 1629–1637.
7 . Kristensen HH, Burgess LR, Demmers TGH, and Wathes CM (2000) The preferences of laying hens for different concentrations of atmospheric ammonia . Applied Animal Behavior Science, 68, 307–318.
8 . MacDonald, JM (2008) The Economic Organization of U.S. Broiler Production. United States. Dept. of Agriculture. Economic Research. Service, II. Title. HD9437.U62.
9 . Mitchell BW, Buhr RJ, Berrang ME, Bailey JS, and Cox NA (2002) Reducing airborne pathogens, dust and Salmonella transmission in experiment al hatching cabinets using an electrostatic space charge system. Poultry Science, 81, 49–55.
10 . Xin H, Sell JL, and Ahn DU (1996) Effect of light and darkness on heat and moisture production of broilers. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers, 39(6): 2255–2258.