نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر مقایسه کارآیی پنج روش همزمان کردن فحلی با در نظر گرفتن هزینه‌های اقتصادی در شرایط تنش گرمایی در گاو هلشتاین است. این پژوهش در تابستان سال 1394 و در شاخص دما و رطوبت 81-73 انجام شد. تعداد 500 رأس گاو هلشتاین (با تولید شیر بیشتر از 25 کیلوگرم در روز و نوبت زایش 4-2) انتخاب و به‌طور تصادفی در پنج گروه آزمایشی تقسیم بندی شدند. روش-های همزمان کردن فحلی شامل 1- آوسینک، 2- پری سینک/ آوسینک، 3- دابل آوسینک، 4- G7G آوسینک و 5- PG7G آوسینک بود. نتایج نشان داد پیش همزمانی قبل از شروع آوسینک در مقایسه با آوسینک تنها درصد آبستنی در روز 32 و 60 پس از تلقیح را افزایش داد. با در نظر گرفتن درصد گیرایی در روز 32 و 60 پس از تلقیح و از دست رفتن آبستنی روش‌های همزمانی G7G و PG7G بهتر از سایر روش‌ها بود. هزینه اسپرم مصرفی به ازای هر آبستنی در روز 32 و 60 پس از تلقیح در روش آوسینک بیشینه و در روش‌های همزمانی G7G و PG7G کمینه بود. مجموع هزینه اسپرم و برنامه همزمانی به ازای هر آبستنی در روز 60 پس از تلقیح در روش G7G آوسینک در مقایسه با روش‌های دیگر کمترین و برابر 1890000 ریال بود. به‌طور کلی در بین پنج روش‌ آزمایشی بررسی شده با توجه به هزینه اجرای روش، اسپرم مصرفی و تعداد گاو آبستن شده، روش G7G از نظر کارایی (تولیدمثلی و اقتصادی) بهترین روش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of efficiency of five heat synchronization protocols in Holstein cows during heat stress

نویسنده [English]

  • Essa Dirandeh

Department of Animal Science, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the efficiency of five synchronization protocols, economically, in Holstein cows during heat stress. This experiment was conducted at a commercial dairy farm in summer 2015 (temperature humidity index 73–81). Five hundred Holstein dairy cows with ˃25 kg/d milk yield were randomly assigned to five experimental groups: 1) ovsynch; 2) presynch-ovsynch; 3) double ovsynch; 4) G7G-ovsynch and 5) PG7G-ovsynch. Results showed that synchronization rate was significantly lower in ovsynch compared to other protocols (P ˂ 0.05). Presynchronization of cows before initiation of ovsynch improved conception rates (CR) at 32 and 62 days (d) after AI compared to ovsynch protocol (P ˂ 0.05). According to the reproductive CR at 32 and 62 d after AI and pregnancy loss, it was found that G7G and PG7G were the best protocols compared to other protocols. The cost associated with the semen use per conception was highest at ovsynch and lowest at both G7G and PG7G protocols. Total costs per conception at 60 d after AI were lowest (1890000 rials) in G7G-ovsynch compared to other protocols. In conclusion, considering total costs associated with hormones and semen use per pregnancy, the G7G protocol is economically the most effective among the studied protocols.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Costs per conception
  • economic evaluation
  • Dairy cow
  • G7G-Ovsynch
  • Semen use per conception
1 . رضایی رودباری ع، کهرام ح و دیرنده ع (1394). بررسی زیان­های اقتصادی ناشی از تاخیر در آبستنی گاوهای شیری. مجله علوم دامی ایران، دوره 46، شماره 2، 158-151.
 
2 . Bello NM, Steibel JP and Pursley JR (2006) Optimizing ovulation to first GnRH improved outcomes to each hormonal injection of Ovsynch in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science 89: 3413–3424.
3 . Chebel RC, Santos JE, Cerri RL, Rutigliano HM and Bruno RG (2006) Reproduction in dairy cows following progesterone insertpresynchronization and resynchronization protocols. Journal of Dairy Science 89: 4205–4219.
4 . De Vries A (2011) Economics of reproductive performance. In: Risco CA, Melendez Retamal P (eds) Dairy Production Medicine. Ames, IA: Wiley-Blackwell, pp. 139–151.
5 . Dirandeh E, Rezaei Roodbari A, Gholizadeh M, Deldar H, Masoumi R, Kazemifard M and Colazo M (2015) Administration of prostaglandin F2α 14 d before initiating a G6G or a G7G timed-AI protocol increased circulating progesterone prior to AI and reduced pregnancy loss in multiparous Holstein cows. Journal of Dairy Science 98: 5414–5421.
6 . Galvao KN, Santos JE, Cerri RL, Chebel RC, Rutigliano HM, Bruno RG, et al. (2007) Evaluation of methods of resynchronization for insemination in cows of unknown pregnancy status. Journal of Dairy Science 90: 4240–52.
7 . Galvao KN and Santos JEP (2010) Factors affecting synchronization and conception rate after the Ovsynch protocol in lactating Holstein dairy cows. Reproduction in Domestic Animal 45: 439–446.
8 . Kristula M, Bartholomew R, Galligan D and Uhlinger C (1992) Effects of a prostaglandin F2a synchronization program in lactating dairy cattle. Journal of Dairy Science 75: 2713-2718.
9 . LeBlanc S (2007) Economics of improving reproductive performance in dairy herds. WCDS Advance Dairy Technology 19: 201–214.
10 . Moreira F, De la Sota RL, Diaz T and Thatcher WW (2000) Effect of day of the estrous cycle at the initiation of a timed artificial insemination protocol on reproductive responses in dairy heifers. Journal of Animal Science 78: 1568–1576.
11 . Nebel RL and Jobst SM (1998) Evaluation of systematic breeding programs for lactating dairy cows: A Review. Master of science in Dairy Science (Reproductive Physiology and Management. Virginia Polytechnic Institute and State University.
12 . Ribeiro E, Lima F, Ayres H, Greco L, Bisinotto R and Favoreto M (2011) Effect of postpartum diseases on reproduction of grazing dairy cows. Journal of Dairy Science 94 (Suppl.1):63 (Abstract).
13 . Sturman H, Oltenacu E and Foote R (2000). Importance of inseminating only cows in estrus. Theriogenology 53(8): 1657-1667.
14 . Wiltbank M, Sartori R, Herlihy M Vasconcelos JL, Nascimento AB, Souza AH, Ayres H, Cunha AP, Keskin A, Guenther JN and Gumen A (2011) Managing the dominant follicle in lactating dairy cows. Theriogenology 76: 1568–1582.
15 . Xu ZZ (2011). Reproduction, events and management | Control of Estrous Cycles: Synchronization of Ovulation and Insemination. Pages 454-460 in Encyclopedia of Dairy Sciences. C. Editor in, xA, and W. F. John, ed. Academic Press, San Diego.