نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران

4 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران

چکیده

تأثیر استفاده از مقادیر مختلف لسیتین سویا به جای زرده‌ تخم‌مرغ برای محافظت از اسپرماتوزوئید قوچ در زمانیک ساعت پس از اسپرم‌گیری و نیز 24و48 ساعت پس از ذخیره ­کردن منی در پنج درجه سانتی­گراد بررسی شد. از10 رأس قوچ با سن دو تا سه سال و میانگین وزن (4±)64کیلوگرم، هفته­ای یک بار به مدت هشت هفته اسپرم­گیری شد. نمونه­ها مخلوط و به چهار قسمت مساوی تقسیم شد. هر قسمت با یکی از رقیق­کننده­های­ پایه تریس و چهار تیمار حاوی 5/0، یک و 5/1 درصد لسیتین­ سویا و 14 درصد زرده‌ تخم‌مرغ رقیق شده و درصد تحرک، زنده­مانی، ناهنجاری­های مورفولوژیکی و سلامت غشای اسپرم­ و نیز pH منی در آن­ها تعیین شد. نتایج نشان داد که میزان تحرک و زنده­مانی اسپرم در زمان اول در تیمار 5/1 درصد لسیتین سویا بهتر بود (05/0P<). در زمان 48 ساعت پس از ذخیره کردن در تیمارهای یک و 5/1 درصد لسیتین سویا زنده­مانی اسپرم در مقایسه با زرده ‌تخم‌مرغ بهتر بود (05/0P<). به‌طورکلی، لسیتین سویا یک جایگزین مناسب برای زرده‌ تخم‌مرغ بوده و موجب بهبود کیفیت مایع منی در زمان­های مورد مطالعه می­شود. باتوجه به محدودیت‌های موجود در استفاده از زرده ‌تخم‌مرغ به عنوان یک منبع حیوانی در رقیق‌کننده قوچ، استفاده از لسیتین سویا به عنوان یک منبع گیاهی پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation the effect of soybean lecithin in tris extender on spermatozoa quality and viability of ram

نویسندگان [English]

  • Masoume Manteghi 1
  • Morteza Mamouei 2
  • Saleh Tabatabaei Vakili 3
  • Jamal Fayazi 3
  • Khalil Mirzadeh 4

1 .Sc. Student of Animal Physiology, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan, Ahwaz, Iran

2 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan, Ahwaz, Iran

3 Associated Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan, Ahwaz, Iran

4 Assistant Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Science and Food Technology, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan, Ahwaz, Iran

چکیده [English]

The Effect of various amount of soybean lecithin replaced with egg yolk to protect the ram semen in times of one hour after semen collection, as well as 24 and 48 hours after the semen store at 5°C was evaluated. Semen was collected weekly for 8 weeks from 10 rams with 2-3 years old and average body weights of 64 kg. Semen samples were pooled and divided into 4 parts. Each part was diluted with one of the tris base extender containing 0.5, 1 and 1.5 percent of soybean lecithin and 14 percent of egg yolk. The motility, viability, morphological abnormalities and membrane integrity of spermatozoa and pH of semen were evaluated. The results showed that 1.5 percent of soybean lecithin improved the motility and viability of spermatozoa at the first time (P< 0.05). At the 48 hours after the semen store in 1 and 1.5 percent of soybean lecithin the sperm viability improved when compared with egg yolk treatment (P<0.05). Overall, soybean lecithin is the appropriate replacement with egg yolk and improved the semen quality in times of study. With regard to limitations of egg yolk using with animal source in ram extender, it was recommended to be using the soybean lecithin as the plant source.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lecithin
  • Morphological abnormalities
  • Semen diluent
  • Sperm quality
  • Sperm viability
1 . فولادوند ف، کریمی ک، ژندی م و توفیقی ک (1393) مقایسه اثر سه رقیق­کننده لسیتین، شیر و زرده تخم­مرغ بر نگهداری منی قوچ نژاد زندی در شرایط سرد. محیط زیست جانوری. 6(2): 83-88 .
 
2 . Alvarez JG, Touchstone JC, Blasco L and Storey BT (1987) Spontaneous lipid peroxidation and production of hydrogen peroxide and superoxide in human spermatozoa: superoxide dismutase as a major enzyme protectant against oxygen toxicity. Andrology. 23: 338-348.
3 . Ball BA, Medina V, Gravance CG and Bumber J (2001) Effect of antioxidants on preservation of motility, viability and acrosomal integrity of equine spermatozoa during storage at 5 degree C. Theriogenology. 56: 577-589.
4 . Baumber J, Bal BA, Gravance CG, Medina V and Davies MCG (2000) The effect of reactive oxygen Species on equinesperm motility, viability, acrosomal integrity, mitochondrial membrane potential and membrane lipid peroxidation. Andrology. 21: 895-902.
5 . Blom E (1983) Pathological conditions in the genital organs and in the semen as ground for rejection of breeding bulls for import or export to and from Denmark. Nordisk Veterinary Medicine. 45: 105-130.
6 . De Paz P, Esteso MC, Alvarez M, Mata M, Chamorro CA and Anel L (2010) Development of extender based on soybean lecithin for its application in liquid ram semen. Theriogenology. 74: 663-671.
7 . Emamverdi M, Zhandi M, Zare Shahneh A, Sharafi M and Akbari-Sharif A (2013) Optimization of Ram Semen Cryopreservation Using a Chemically Defined Soybean Lecithin-Based Extender. Reproduction Domestic Animal. 48: 899-904.
8 . GIL J, Lundhein N, Soderquist L and Martines-Rodriguez H (2003) Influence of extender, temperature, and addition glycerol on post thaw sperm parameters in ram semen. Theriogenology. 59: 1241-1255.
9 . Holt WV and North RD (1994) Effect of temperature and restoration of osmotic equilibrium during thawing on the induction of plasma membrane damage in cryopreserved ram spermatozoa. Biology of Reproduction. 51: 414-424.
10 . Ohl DA and Menge AC (1996) Assessment of sperm functions and clinical aspects of impaired sperm function. Frentiersin Bioscience. 1: 96-108.
11 . Purdy PH (2006) A review on goat sperm cryopreservation. Small Ruminant Research. 63(3): 215-225.
12 . Roof DJ, Bowley S, Price LL and Matsas DJ (2012) Comparison of two commercial extenders for cryopreservation of goat semen without sperm washing. Theriogenology. 77: 412-420.
13 . Salmani H, Towhidi A,Zhandi M, Bahreini M and Sharafi M (2014) In vitro assessment of soybean lecithin and egg yolk based diluents for cryopreservation of goat semen.Cryobiology. 68: 276-280.
14 . Trimeche A, Anton M, Renard P, Gandemer G and Tainturier D (1997) Quail egg yolk: A novel cryoprotectant for the freeze preservation of Poitou Jackass sperm. Cryobiology. 34: 385-39.
15 . Zhang SS, Hu JH, Li QW, Jiang ZL and Zhang XY (2009) The croyoprotective effects of soybean lecithin on boar spermatozoa quality. African Journal of Biotechnology. 8: 6476-6480.