نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تغذیه دام گروه علوم دامی، دانشکدة علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکدة علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران

3 استادیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران

4 دانشیار گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکدة دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

اثرات منابع متفاوت لیپید وسطوح مختلف روی بر عملکرد، فعالیت باکتریایی تخممرغ وریختشناسی تخمدان مرغهای تخمگذار با استفاده از 288 قطعه مرغ تخمگذار در سن 60 هفتگی در یک آزمایش فاکتوریل 4×3 در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 تیمار، چهار تکرار و شش قطعه مرغ در هر تکرار و به مدت 10 هفته بررسی شد. جیره های آزمایشی دارای چهار درصد چربی از سه منبع متفاوت لیپید (روغن سویا، روغن ماهی و پیه) و چهار سطح روی ( 40، 100،200 و300 میلیگرم در کیلوگرم جیره) بودند. با افزایش سطح روی در جیره های حاوی منابع مختلف لیپید، مصرف خوراک کاهش یافت (05/0>P). با افزودن مکمل روی به جیرههای حاوی منابع مختلف لیپید، واحد هاو افزایش یافت (05/0>P). بیشترین واحد هاو در سطح 100 میلیگرم در کیلوگرم روی با روغن سویا و روغن ماهی مشاهده شد. افزایش سطح روی در جیره سبب افزایش مقاومت پوسته، ضخامت پوسته و درصد پوسته شد (05/0>P). در جیره حاوی پیه، با افزایش سطح روی تعداد فولیکول سفید بزرگ به طور خطی افزایش یافت (05/0>P). با افزودن مکمل روی به جیرههای حاوی منابع مختلف لیپید، بار میکروبی زرده به طور معنیداری کاهش یافت (05/0>P). بر اساس نتایج این مطالعه، افزودن روی از منبع آلی به جیره های حاوی منابع مختلف لیپید، بجز کاهش بار میکروبی زرده نتوانسته شاخص‌های دیگر مورد ارزیابی را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of lipid sources and organic zinc supplementation on performance, egg bacterial activity and reproductive parameters of laying hens

نویسندگان [English]

  • D Shafieipour fard1 1
  • Somayeh Salari 2
  • Mohsen Sari 2
  • Saman Abdanan Mehdizadeh 3
  • Mehdi Zarei 4

1 Ph.D. ُtudent of Animal Nutrition, Department of Animal Science, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Ahwaz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Ramin Agricultural and Natural Resources University, Ahwaz, Iran

3 Assistant Professor, Mechanic department, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Ahwaz, Iran

4 Associate Professor, Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz, Iran

چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effect of different lipid sources and organic zinc supplementation on performance, egg bacterial activity and ovary morphology of laying hens for 10 weeks. with 288 sixty weeks old birds by employing a completely randomized design with factorial arrangement of 3×4 with 12 treatments, 4 replicates and 6 hens each. The factors of interest were 4% lipid from different sources (soybean oil, fish oil and tallow) and various levels of zinc (40, 100, 200 and 300 mg/kg of diet). In all three lipid sources, significant reduction (P<0.05) was observed in feed intake when the level of zinc supplementation increased. Haugh unit was significantly (P<0.05) increased in diets containing different lipid sources as the level of zinc supplementation increased. The highest Haugh unit value was observed at the level of 100 mg/kg of zinc supplementation with soybean oil and fish oil. Increasing levels of zinc supplementation significantly (P<0.05) improved eggshell thichness, eggshell strength and eggshell percentage. The number of large white follicles linearly increased in diets containing tallow, when the level of zinc supplementation increased. The egg yolk microbial load was significantly (P<0.05) decreased by different lipid sources as the level of zinc supplementation increased. According to the results, it seems that the addition of zinc to the diets containing different lipid sources could not affected performance parameters but decreased egg yolk microbial load.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egg shell thickness
  • fish oil
  • Haugh unit
  • ovary
  • Zinc- methionine
1. بهرامی م ، شریعتمداری ف و کریمی ترشیزی م ا (1393) اثر عصاره اویشن باغی و نعناع و ویتامین E  و روی بر عملکرد  و سیستم ایمنی مرغهای تخمگذار در شرایط تنش گرمایی و میزان پراکسیداسون در تخم مرغ های تولیدی در طی ماندگاری. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی ایران. 27(2): 337-326
2. پوررضا ج، صادقی ق ع و مهری م (1380) تغذیه مرغ. انتشارات ارکان. اصفهان. 688 ص.
3. قائدی س ( 1392) بررسی اثراسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه بر عملکرد تولیدمثلی خروس و مرغ مادر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. اهواز
4. نادعلی م، سالاری س، بوجارپور م، طباطبایی وکیلی ص و ساری م (1391) تاثیر سطوح مختلف عنصر روی بر برخی فراسنجه‌های تولیدی مرغ‌های مادر گوشتی. نشریه پژوهش‌های علوم دامی ایران. 5(4): 301 -291
 
5. Abdanan S, Minaei S, Mohajerani E and Karimi Torshizi MA (2013) Effect of UV irradiation, sample thickness and storage temperature on storability, bacterial activity and functional properties of liquid egg. International Journal of Food Technology. 10.1007/s13197-014-1509-42:324-337
6. Burrell AL, Dozier WA, Daris AJ, Compton MM, Freeman ME, Nendrell PF and ward TL (2004) Responses of broiler to dietary zinc concentration and sources in relation to environmental implications. British Poultry Science. 45: 255-263.
7. Burt S (2004) Essential oils: Their antibacterial properties and potential applications in foods a review. International Journal of Food Microbialogy. 94: 223-253.
8. Chu Y, Mouat MF, Harris HB, Coffeld JA and Grider A (2003) Water maze performance and changes in serum corticosterone levels in zinc-deprived and pair-fed rats. Physiological Behavior. 78: 567-578.
9. Durmus I, Atasoglu C, Mizrak C, Ertas S and Kaya M (2004) Effect of increasing zinc concentration in the diets of brown parent stock layers on various production and hatchability traits (short communication ) Archieve Tierz Dummer Storf. 47(5): 483-489.
10. El-Desouky AI, Bahlol HE and Sharoba AM (2006) Effect of zinc and preservatives on the growth of E.coli O157:H7 and quality of refrigerated mincd meat. Annals of Agricaltural Science Moshtohor, 44:1675-1695.
11- Gantois IR, Ducatelle F, Pasmans F, Haesebrouck R, Gast J and Van Immerseel F (2009) Mechanism of egg contamination by Salmonella Enteritidis.FEMS Microbiological Review. 33: 718-738. 
12. Guardiola F, Barrota A and Codony R (2005) Effect of dietary fat sources and zinc and selenium supplements on the composition of chicken meat. Poultry Science.84: 1129-1140.
13. Khajaren J, Khajaren S, Rapp CJ, Ward TA, Jahnson JA and Falker TM (2006) Effects of zinc and manganese amino acid complexes (Availa-z/m) on layer production and egg quality. Poultry Science. 55: 322-329
14. Klecker D, Zeman L, Jelinek P and Bunesova A (2002) Effect of manganese and zinc chelates on the quality of eggs. Acta Univ. Agricaltural Et Silvic Mendel. 50: 59-68.
15. Kita K, Homura I and Okumura J (1997) Influence of dietary zinc methionine supplementation on eggshell quality in laying hens under hot climat environment. Poultry Science.27:26-34.
16. Mahmood HM and Hazim J (2011a) Zinc improves egg quality in Cobb 500 broiler breeder females. International Journal of Poultry Science.10: 476-477.
17. Nakada T, Koja Z and Tanaka K (1994) Effect of progesterone on ovulation in hypophysectomised hens. British Poultry Science. 35: 153-156.
18.Park SY, Birkhold SG, Kubena LF, Nisbet DJ and Ricke SC (2004) Effects of high zinc diets using zinc propionate on molt induction, and postmolt egg production and quality in laying hens. Poultry Science. 83: 24-33.
19. Pilevar M, Arshami A and Basami MR (2011) Effects of dietary n-6: n-3 ratio on immune and reproductive systems of pullet chicks. Poultry Science.90:1758-1766.
20.Rashidi AA, Gofrani Ivari Y, Khatibjoo A and Vakili R (2010) Effects of dietary fat, vitamin E and zinc on immune respons and blood parameters of broiler reared under heat stress. Poultry Science. 3(2): 32-38.
21. Renema RA, Robinson FE, Osterhoff HH, Feddes JJ and Wilson JL (2001) Effects of photostimulatory light intensity on ovarian morphology and carcass traits at sexual maturity in modern and antiqueegg-type pullets. Poultry Science. 80: 47-56.
22. Sahin K and kucuk O (2003) Zinc Supplementation alleviates heat stress in laying Japanese quail. Journal of Nutrition. 133: 2808-2811.
23. SAS Institute (1999) SAS User’s Guide. SAS Inst. Inc., Cary, NC
24. Wathes DC, Abayasekara DR and Aitken RJ (2007) Polyunsaturated fatty acids in male and female reproduction. Boilogy of Reproduction. 77: 190-209.
25. Whitehead CC and Bowman AS (1993) Regulation of plasma estrogen by dietary fats in the hen: Relationships with egg Weight. British Poultry Science.34:999-1010