نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر زیلپاترول هیدرو کلراید بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی با استفاده از  128 جوجه بلدرچین نر 26 روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، چهار تکرار و هشت پرنده در هر تکرار انجام شد. پرنده‌ها تا 47 روزگی با جیره‌های حاوی سطوح صفر، 2/0، 225/0 و 25/0 (میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن زنده) زیلپاترول هیدروکلراید تغذیه شدند. در 50 روزگی، دو پرنده به ازای هر تکرار برای تفکیک و آنالیز شیمیایی لاشه پس از سه روز عدم مصرف زیلپاترول کشتار شدند. زیلپاترول هیدروکلراید سبب بهبود ضریب تبدیل بلدرچین‌ها شد (05/0>P)، ولی بر خوراک مصرفی و افزایش وزن آنها تأثیری نداشت. همچنین، زیلپاترول هیدروکلراید باعث افزایش غلظت گلوکز و تری‌گلیسیرید پلاسما در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0>P). استفاده از زیلپاترول در جیره اثری بر ترکیب شیمیایی لاشه (پروتئین خام، چربی و کلسترول)، بازده لاشه و وزن نسبی ران و ساق، سینه، کبد و چربی حفره بطنی نداشت. به‌طورکلی، می‌توان نتیجه گرفت که زیلپاترول هیدروکلراید ضریب تبدیل را در بلدرچین‌های ژاپنی نر بهبود می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of Zilpaterol hydrochloride in three weeks of growth finisher on growth performance in Japanese Quails

نویسندگان [English]

  • Mola Mohammadi-Arekhlo 1
  • Armin Towhidi 2
  • Hossein Moravej 2
  • Ahmad Zare Shahaneh 3

1 M.Sc. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj

2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj

3 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effect of Zilpaterol hydrochloride on the growth performance, carcass quality and blood parameters with128 male quails at 26 days of age were divided into four treatments which each treatment consists of four replicates of 8 birds. The birds received daily 0, 0.2, 0.225, or 0.25 mg/kg of live weight d−1zilpaterol. After three days of withdrawing zilpaterol, two birds were slaughtered for carcass evaluation. Results showed that zilpaterol hydrochloride supplementation improved feed conversion ratio (FCR) (P<0.5), but no effect on feed intake and weight gain. Also, zilpaterol hydrochloride increased the glucose and triglyceride concentration of plasma in comparison to treatment control (P<0.5). However, zilpaterol had no effect on carcass chemical composition (crude protein, fat, cholesterol). Furthermore, carcass weight and percentage of leg, breast, liver and abdominal fat was not affected in the treatment which were feeding zilpaterolhydrochloride. It can be concluded that Zilpaterol hydrochloride improved the FCR in Japanese Quails

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta-adrenergic
  • Bird
  • Blood plasma
  • Carcass Quality
  • growth performance
1 . ابوالقاسمی ا ح، جعفری صیادی ا ر، جلیلی حاجی‌آبادی م ا و انصاری پیرسرایی ز (1384) تأثیر بتاآگونیست بر عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی. علوم کشاورزی و تکنولوژی. 10(4): 471-479.
2 . انصاری پیرسرایی ز، ضمیری م ج، معینی‌زاده ه، امین لاری م و سفیدبخت ن (1382) تأثیر دو بتاآگونیست (سالبوتامول و آلبوترول) بر فاکتورهای خونی و خصوصیات لاشه در جوجه گوشتی. تحقیقات کشاورزی خزر. 1(1): 67-79.
3 . خیرخواه ح، توحیدی آ، مروج ح و محمدی آرخلو م (1390) تأثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد رشد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی. علوم دامی ایران. 43(1): 51-60.
4 . محمدی آرخلو م، توحیدی آ، مروج ح و زارع شحنه ا (1391) اثر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید به روش دو روز مصرف دو روز استراحت بر عملکرد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه بلدرچین‌های ژاپنی. تحقیقات تولیدات دامی. 1(3): 1-8
 
5 . Anderson DB, Veenhuizen EL, Wagner JF, Wray MI and Mowrey DH (1989) The effect of ractopamine hydrochloride on nitrogen retention, growth performance, and carcass composition of beef cattle. Journal of Animal Science. 67: 222. (Abstr.)
6 . AOAC (1990) International Official Methods of Analysis of AOAC International. 17th end. AOAC Int., Giathersburg, MD.
7 . Avendaño-Reyes L, Torres-Rodríguez V, Meraz-Murillo FJ, Pérez-Linares C, Figueroa-Saavedra F and Robinson PH (2006) Effects of two ß-adrenergic agonists on finishing performance, carcass characteristics, and meat quality of feedlot steers. Journal of Animal Science. 84: 3259-3265.
8 . Beermann DH (2002) Beta-adrenergic receptor agonist modulation of skeletal muscle growth. Journal of Animal Science. 80: 18-23.
9 . Buyse JE, Decuypere G, Huyghebaert and Herremans M (1991) The effect of clenbuterol supplementation on growth performance and on plasma hormone and metabolite levels of broilers. Poultry Science. 70: 993-1002.
10 . Elam NA, Vasconcelos JT, Hilton-VanOverbeke DL, Lawrence TE, Montgomery TH, Nichols WT, Hutcheson JP, Yates DA and Galyean ML (2009) Effect of zilpaterol hydrochloride duration of feeding on performance and carcass characteristics of feedlot cattle. Journal of Animal Science. 87: 2133-2141.
11 . Estrada-Angulo A, Barreras-Serrano A, Contreras G, Obregon JF, Robles-Estrada JC, Plascencia A and Zinn RA (2008) Influence of zilpaterolclorhydrate supplementation on growth performance and carcass characteristics of feedlot lambs. Small Ruminant Research. 80: 107-110.
12 . Hossner KL (2005) Hormonal regulation of farm animal growth. CAB International publishing, Wallingford.
13 . Leheska JM, Montgomery JL, Krehbiel CR, Yates DA, Hutcheson JP, Nichols WT, Blanton JR and Miller MF (2009) Dietary zilpaterol hydrochloride. II Carcass composition and meat palatability of beef cattle. Journal of Animal Science. 87: 1384-1393.
14 . Merkly JW and Cartwright AL (1989) Adipose tissue deposition and cellularity in cimaterol-treated female broilers. Poultry Science. 68: 762-770.
15 . Mersmann HJ (1998) Overview of the effects of β-adrenergic receptor agonists on animal growth including mechanisms of action. Journal of Animal Science. 76: 160-172.
16 . Mersmann HJ (2002) Beta-adrenergic receptor modulation of adipocyte metabolism and growth. Journal of Animal Science. 80: E24-E29.
17 . Miller MF, Garcia DK, Coleman ME, Ekeren PA, Lunt DK, Wagner KA, Procknor M, Welsh TH and Smith SB (1988) Adipose tissue, longissimus muscle and anterior pitutary growth and function in clenbuterol-fed heifers. Journal of Animal Science. 66: 12-20.
18 . Moody DE, Hancock DL, Anderson DB and Mello JPD (2000) Phenethanolamine repartitioning agents. CAB International. USA. New York. Pp. 65-95.
19 . Morgan JB, Jones SJ and Calkins CR (1989) Muscle protein turnover and tenderness in broiler chickens fed Cimatrol. Journal of Animal Science. 67: 2646-2654.
20 . Plascencia NG and Torrentera RAZ (2008) Influence of the B-agonist, zilpaterol, on Growth performance and carcass characteristics of Feedlot Steers. Journal of Animal and Veterinary Advances. 710(7): 1257-1260.
21 . Reeds PJ and Mersmann HJ (1991) Protein and energy requirements of animals treated with β-adrenergic agonists. Journal of Animal Science. 69: 1532-1550.
22 . Schiavone A, Tarantola M, Perona G, Pagliasso S, Badino P, Odore R, Cuniberti B and Lussiana C (2004) Effect of dietary clenbuterol and cimaterol on muscle composition, beta-adrenergic and androgen receptor concentrations in broiler chickens. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 88: 94-100.
23 . Sillence MN and Matthews ML (1994) Classical and atypical binding sites for β-adrenoceptor ligands and activation of adenylyl cyclase in bovine skeletal muscle and adipose tissue membranes. Biritish Journal of Pharmacology. 111: 866-872.
24 . Wellenreiter RH (1991) Adrenergic agonists for poultry. Critical Reviews in Poultry Biology. 3: 229-237.
25 . Zamiri MJ and Izadifard J (1995) Effects of metaproternol, a beta-adrenergic agonist, on feedlot performance and body composition of two fat-tailed breeds of sheep. Small Ruminant Research. 18: 263-271.