نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی اثر آلبومین سرم گاوی (BSA) بر تحرک و باروری اسپرم خروس با استفاده از 20 قطعه خروس و 48 قطعه مرغ بومی بود. منی جمع­آوری شده از خروس­ها با هم مخلوط شدند. برای آزمایش اول، منی مخلوط پس از رقیق‌سازی به چهار قسمت تقسیم شد. تیمارها عبارت بودند از منی رقیق شده بدون BSA و دارای یک درصد BSA. در هر گروه، ارزیابی تحرک اسپرم طی 30 دقیق پس از اسپرم‌گیری و 24 ساعت پس از نگهداری منی در دمای چهار درجه سلسیوس انجام شد. ارزیابی فراسنجه­های تحرک اسپرم­ها با روش کامپیوتری (کاسا) و میکروسکوپی (روش معمول) انجام گرفت. برای آزمایش دوم، مرغ­ها به چهار گروه با 12 قطعه مرغ در هر گروه تقسیم شدند و منی رقیق شده تازه بدون BSA و دارای یک درصد BSA و نیز منی رقیق ذخیره شده 24 ساعته بدون BSA و حاوی یک درصد BSA را با تلقیح مصنوعی دریافت کردند. پس از انکوباسیون تخم­مرغ­ها، میزان تخم­های بارور در هر تیمار ثبت شد. سطح یک درصد BSA تأثیری بر تحرک اسپرم و باروری آن در منی تازه نداشت، اما 24 ساعت پس از نگهداری منی به حالت مایع، BSA باعث حفظ تحرک (50/71 در مقابل 62/28 درصد) و باروری (44/61 در مقابل 43/34 درصد) اسپرم­ها شد (05/0P<). براساس نتایج حاصل، افزودن BSA به منی رقیق شده، تحرک و باروری اسپرم خروس بومیرا پس از 24 ساعت نگهداری در دمای چهار درجه سلسیوس بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of bovine serum albumin on sperm motility parameters and fertility of indigenous rooster

نویسندگان [English]

  • Saleh Tabatabaei Vakili 1
  • Morteza Mamouei 2

1 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal and Food Sciences, Ramin Agriculture and Natural Resource University of Khouzestan, Ahwaz, Iran

2 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal and Food Sciences, Ramin Agriculture and Natural Resource University of Khouzestan, Ahwaz, Iran.

چکیده [English]

In this Research, effect of bovine serum albumin (BSA) on motility and fertility of indigenous rooster spermatozoa was evaluated using 20 and 48 indigenous roosters and hens, respectively. Semen was collected and pooled. In the first experiment, the pooled semen was diluted and divided into four aliquots.The treatments were included the diluted semen without BSA and with 1% BSA; In each group, spermatozoa motility was evaluated during 30 minutes of semen collection and 24 hours after semen storage in 4°C. Spermatozoa motility parameters were evaluated by computer assisted sperm analysis and routine methods. In the second experiment, hens were divided into 4 groups with 12 hens in each group and fresh diluted semen without BSA and containing 1% BSA as well as stored diluted semen without BSA and containing 1% BSA were inseminated. The eggs were incubated and proportion of fertile egg in each treatment group was recorded. By adding 1% BSA into the diluted semen of indigenous rooster, sperm motility parameters and fertility rate were not affected in fresh semen. However, after 24 hours of semen storage in liquid condition, BSA significantly preserved motility and fertility potential of spermatozoa (P<0.05). In conclusion, BSA improved the spermatozoa motility and fertility of indigenous rooster in liquid storage for 24 hours.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial insemination
  • BSA
  • fertility
  • indigenous chicken
  • reproduction
1 . استورکی پ ­­د (1993) فیزیولوژی پرندگان. انتشارات واحد آموزش و پژوهش معاونت کشاورزی، سازمان اقتصادی کوثر. 600 ص.
2 . بویه م (1383) مبانی اصلاح طیور کاربردی. انتشارات جهاد دانشگاهی، گیلان. صص. 75-55.
 
3 . Akhter SH, Allah Rakha B, Iqbal R and Ansari MS (2014) Effect of bovine serum albumin on motility, plasmalemma, viability and chromatin integrity of buffalo bull spermatozoa. Pakistan Journal of Zoology. 46(1): 115-120.
4 . Alvarez JG and Storey BT (2005) Differential incorporation of fatty acids into and peroxidative loss of fatty acids from phospholipids of human spermatozoa. Molecular Reproduction and Development. 42: 334-346.
5 . Alvarez JO and Storey BT (1983) Taurine, hypotaunne, epinephrine and albumin inhibit lipid peroxidation in rabbit spermatozoa and protect against loss of motility. Biology of Reproduction. 29: 548-555.
6 . Ashrafi I, Kohram H and Tayefi-Nasrabadi H (2013) Antioxidant effects of bovine serum albumin on kinetics, microscopic and oxidative characters of cryopreserved bull spermatozoa. Spanish Journal of Agricultural Research. 11(3): 695-701.
7 . Bakst MR and Cecil HC (1992) Effect of bovine serum albumin on motility and fecundity of turkey spermatozoa before and after storage. Journal of Reproduction and Fertility. 94: 287-293.
8 . Ball BA (2008) Oxidative stress, osmotic stress and apoptosis: impacts on sperm function and preservation in the horse. Animal Reproduction Science.107(3-4): 257-267.
9 . Blesbois E and Caffin JP (1992) Serum like albumin of fowl seminal plasma and effects of albumin on fowl spermatozoa stored at 4°C. British Poultry Science. 33: 663-670.
10 . Blesbois E and Mauger I (1987) Effects of ovalbumin on the motility and fertilizing ability of fowl spermatozoa stored for 24 h at 4°C. British Poultry Science. 28: 483-492.
11 . Bucak MN, Tuncer PB, Sariozkan S, Baspinar N, Taspinar M, Coyan K, Bilgili A, Akalin PP, Buyukleblebici S, Aydos S, Iigaz S, Sunguroglu A and Oztuna D (2010) Effects of antioxidants on post-thawed bovine sperm and oxidative stress parameters: antioxidants protect DNA integrity against cryodamage. Cryobiology. 61(3): 248-253.
12 . Choi YH, Landim-Alvarenga FC, Seidel GE and Squires EL (2003) Effect of capacitation of stallion sperm with polyvinylalcohol or bovine serum albumin on penetration of bovine zona-free or partially zona-removed equine oocytes. Journal of Animal Science. 81: 2080-2087.
13 . Dow MPD and Bavister BD (1989) Direct contact is required between serum albumin and hamster spermatozoa for capacitation in vitro. Gamete Resources. 23: 171-180.
14 . Harrison RA, Dott HM and Foster GC (1982) Bovine serum albumin, sperm motility, and the dilution effect. Journal of Experimental Zoology. 222(1): 81-88.
15 . Jones JM and Bavister BD (2000) Acidification of intracellular pH in bovine spermatozoa suppresses motility and extends viable life. Journal of Andrology. 21(5): 616.
16 . Klem ME, Kreider JL, Pruitt JB and Potter GD (1986) Motility and fertility of equine spermatozoa extended in bovine serum albumin and sucrose. Theriogenology. 26: 569-576.
17 . Kreider JL, Tindall WC and Potter GD (1985) Inclusion of bovine serum albumin in semen extenders to enhance maintenance of stallion sperm viability. Theriogenology. 23: 399-408.
18 . Lake PE (1957) The male reproductive tract the fowl. Journal of Anatomy. 91: 116-129.
19 . Matsuoka T, Imai H, Kohno H and Fukui Y (2006) Effects of bovine serum albumin and trehalose in semen diluents for improvement of frozen-thawed ram spermatozoa. Journal of Reproduction and Development. 52: 675-683.
20 . Osman K, Nang CF, Ibrahim SF, Budin SB, Jaffar FHF and Wahab NAA (2012) Albumin improved spermatozoa quality and DNA integrity for freezing-free preservation. International Journal of Biological and Medical Research. 3(2): 1670-1679.
21 . Owen DH and Katz DF (2005) A review of the physical and chemical properties of human semen and the formulation of a semen simulant. Journal of Andrology. 26(4): 459.
22 . Sariozkan S, Bucak MN, Tuncer PB, Ulutas PA and Bilgen A (2009) The influence of cysteine and taurine on microscopic-oxidative stress parameters and fertilizing ability of bull semen following cryopreservation. Cryobiology. 58: 134-138.
23 . Tabatabaei S and Aghaei A (2012) Effect of L-carnitine on sperm quality during liquid storage of chicken semen. Comparative Clinical Pathology. 21: 711-717.
24 . Tangpakdeewijit S, Ponchunchoovong S and Vongpralub T (2015) Effect of extenders on frozen semen quality of Thai native chicken (Lueng hang kao). Khon Kaen Agriculture Journal. 43(2): 86-89.
25 . Uysal O and Bucak MN (2007)Effects of oxidized glutathione, bovine serum albumin, cysteine and lycopene on the quality of frozen-thawed ram semen. Acta Veterinaria Brno. 76: 383-390.
26 . Yamashiro H, Wang H, Yamashita Y, Kumamoto K and Terada T (2006) Enhanced freezability of goat spermatozoa collected into tubes containing extender supplemented with bovine serum albumin. Journal of Reproduction and Development. 52: 407-414.