نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش اقتصادی و اجتماعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ورامین، ایران

2 کارشناس ارشد علومی دامی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، تهران، ایران

3 مربی، بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ورامین، ایران

4 محقق بخش علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اقتصادی واحدهای پرورش مرغ تخمگذار در استان تهران انجام پذیرفت. داده‌ها از طریق تکمیل پرسشنامه با مصاحبه حضوری از تعداد 41 واحد مرغ تخمگذار که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده در سال 1392 انتخاب شده بودند، جمع‌آوری شد. از بین انواع توابع تولید، تابع تولید کاب-داگلاس، انتخاب و ضرایب آن تخمین زده شد و تولید متوسط، تولید نهایی و نسبت ارزش تولید نهایی به قیمت نهاده‌ها و کشش تولید نهاده‌ها برآورد شد. نتایج نشان داد که بیش از 87 درصد هزینه تولید تخم‌مرغ مربوط به هزینه دان و پولت بود. کشش تولید تمامی نهاده‌های مورد مطالعه شامل دان مصرفی، پولت و نیروی کار، مثبت و کمتر از یک بود که نشان می‌دهد تولیدکنندگان این نهاده‌ها را به صورت اقتصادی استفاده می‌کردند. تولید متوسط نهاده‌های دان و پولت به‌ترتیب 49/0 و 5/18 بود. بر این اساس به طور متوسط، به ازای یک کیلوگرم دان میزان 49/0 کیلوگرم تخم‌مرغ و به ازای یک قطعه پولت، میزان 5/18 کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری‌های مورد مطالعه تولید شد. باتوجه به نتایج حاصل، دان مصرفی و پولت، مهمترین نهاده‌های مؤثر بر تولید تخم‌مرغ در استان تهران می‌باشند. ضمناً باتوجه به قیمت نهاده‌های خریداری شده و قیمت تخم‌مرغ فروخته شده نیز تولیدکنندگان با درنظر گرفتن معیار نسبت ارزش تولید نهایی به قیمت نهاده‌ها در مصرف نهاده‌ها به صورت اقتصادی و کارا عمل می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Evaluation of laying hen breeding in Tehran province

نویسندگان [English]

  • Siamak Mashayekhi 1
  • Davoud Hasanloo 2
  • Majid Afshar 3
  • Mehrdad Nafisi 4

1 Assistant Professor, Department of Economic, Tehran province Agriculture and Natural Resources Research Center, Varamin, Iran

2 .Sc. Graduate, Domestic animal Affairs Supporting Company, Tehran, Iran

3 Lecturer, Department of Animal Sciences, Tehran province Agriculture and Natural Resources Research Center, Varamin, Iran

چکیده [English]

This study carried out for economic investigation on laying hen farms in Tehran province. The data was collected through completion of questionnaire by direct interview from 41 layer farms, which were selected by stratified random sampling method in 2013. Among all types of production functions, the Cobb-Douglas production function was selected and its coefficients was estimated and average product, marginal product and the ratio of value of marginal product to input prices and inputs’ production elsaticity was estimated. The results showed that more than 87 percent of cost of egg production belongs to the feed and pullet costs. The production elasticity of all studied inputs including feed intake, pullet and labor were positive and less than one, which shows that the producers were utilized these inputs economically. The average production of feed and pullet inputs was 0.49 and 18.5, respectively and on this basis, on an average, 0.49 kilograms eggs were produced for one kilogram of feed and 18.5 kilograms of eggs for one pullet in studied laying hen farms. According to the results, feed intake and pullet were most important effective factors on egg production in Tehran province. Meanwhile, considering the price of purchased inputs and sold egg, producers utilize these inputs economically and efficiently based on the ratio of value of marginal product to input price index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cobb-Douglas
  • Elasticity of production
  • Input
  • Production cost
  • Production Function
1 . اعظم‌زاده شورکی م، خلیلیان ص و مرتضوی س ا (1390) انتخاب تابع تولید و براورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی. اقتصاد کشاورزی و توسعه. 76: 229-205.
2 . بخشوده م و اکبری ا (1375) اصول اقتصاد تولید محصولات کشاورزی. چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، 378 ص.
3 . خانکی ح، شهیر م ح و دشتی ق (1390) بررسی بهره‌وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری تخمگذار استان تهران. اقتصاد کشاورزی و توسعه. 74: 48-29.
4 . خواجعلی ف (1391) مدیریت پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار. چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهرکرد، 172 ص.
5 . دشتی ق و شرفا س (1388) تحلیل صرفه‌های اقتصادی ناشی از مقیاس و اندازۀ بهینۀ واحدهای پرورش مرغ تخمگذار استان تهران. اقتصاد کشاورزی و توسعه. 68: 35-17.
6 . دشتی ق و یزدانی س (1375) تحلیل بهره‌وری و تخصیص بهینه عوامل تولید در صنعت طیور ایران. مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، زاهدان.
7 . رکنی ح، ناصرالاسلامی ر و شمس سبحانی س (1390) اصول پرورش مرغ تخمگذار. چاپ اول، انتشارات مؤسسه آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی، 284 ص.
8 . عاشری ا و کریم‌زاده ی (1389) محاسبه بهره‌وری عوامل تولید در مرغداری‌های گوشتی استان آذربایجان غربی. علوم دامی (پژوهش و سازندگی). 86: 7-2.
9 . موسی‌نژاد م ق و نجارزاده ر (1376) اقتصاد تولید کشاورزی (ترجمه). چاپ اول، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. 472 ص.
10 . وزارت جهاد کشاورزی (1393) آمارنامه کشاورزی سال 1392. جلد 2، انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، تهران، 387 ص.
 
11 . Cochran WG (1977) Sampling Techniques. New York: John Wiley & Sons.
12 . Haruna U, Jibril SA, Kalla DJU and Suleiman H (2007) Evaluation of egg production in Jos north local government area plateau state Nigeria. International Journal of Poultry Science. 6(8): 604-607.
13 . Jatoo AN (2012) Economics and social characteristics of registered poultry egg producers in Ilorin kwara state. Russian Journal of Agriculture and Socio-economic Science. 11(11): 18-23.