نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع-طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران

3 استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران

4 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

تأثیر زئولیت طبیعی و نانوزئولیت بر عملکرد، فلور میکروبی روده، خصوصیات استخوان درشت­نی و فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی با استفاده از 336 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با هفت تیمار، چهار تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: جیره شاهد (فاقد هر نوع زئولیت)، جیره­ حاوی زئولیت طبیعی (5/0، یک و 5/1 درصد) و جیره­ حاوی نانوزئولیت (5/0، یک و 5/1 درصد). استفاده از سطوح یاد شده زئولیت و نانوزئولیت تأثیر معنیداری بر وزن سینه، ران­ها، کبد، چربی محوطه­بطنی، سنگدان و بازده لاشه نداشت. افزودن زئولیت و نانوزئولیت به جیره سبب کاهش معنیدار تعداد کل باکتریها و باکتری اشریشیاکلی شد (05/0>P). وزن، طول، حجم و چگالی استخوان درشت­نی در حالت تازه و خشک و همچنین وزن خاکستر درشت­نی تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفت. میزان فسفر، آلکالینفسفاتاز و آلانینآمینوترانسفراز سرم خون پرندگانی که در جیره خود نانوزئولیت دریافت کردند، بیشتر از پرندگان مربوط به تیمار شاهد بود  (05/0>P). داده­ها نشان داد که افزودن نانوزئولیت به جیره­غذایی جوجه­های گوشتی، منجر به بهبود وضعیت فلور باکتریایی روده و افزایش فعالیت آنزیم­های شاخص کبدی می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of dietary supplementation with natural zeolite and nano-zeolite on gut flora, tibia bone characteristics and performance of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Nastaran Shahebrahimi 1
  • Khalil Mirzadeh 2
  • Morteza Mamuei 3
  • Ahmad Tatar 2
  • Mohammad Hojjati 4

1 Graduated M.Sc., Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan, Mollasani, Iran

2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan, Mollasani, Iran

3 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan, Mollasani, Iran

4 Assistant Professor, Department of Food Sciences and Technology, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan

چکیده [English]

Effect of natural zeolites and nano-zeolite on gut flora, tibia bone characteristics, blood parameters and performance of broilers investigated with 336 male Ross 308 broilers chicks allocated to   seven treatments with four replicates and 12 chicks per each. Experimental treatments were control (no zeolite supplemented), natural zeolite (0.5, 1 and 1.5 percent) and nano-zeolite (0.5, 1 and 1.5 percent). Experimental diets had no significant effect on relative weight of breast, thights, liver, abdominal fat, gizzard and carcass efficiency. Zeolite and nano-zeolite supplementation led to significant decrease of total bacteria and E. Coli population (P<0.05). Experimental additives did not show effect on weight, length, volume and density of fresh and dry tibia.  Nano-zeolite inclusion increased phosphorus, ALP and AST amounts compared to control group (P<0.05). It could be concluded that nano-zeolite inclusion in broiler diet, promote gut microflora and increased hepatic enzymes activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • additive
  • broiler
  • E. coli
  • Hepatic enzymes
  • Nano-zeolite
1 . بهشتیفر م ر، عابدینی م ر و فرودی ف (1388) مطالعه اثرات استفاده از نانونقره بر عملکرد، بازده لاشه و پاسخ ایمنی جوجههای گوشتی. کشاورزی پویا.6(4): 394-383.
2 . صفامهر ع و شیوازاد م (1385) مطالعه اثرات کلینوپتیلولیت بر عملکرد و پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم جوجههای گوشتی مبتلا به آفلاتوکسیکوزیس. علوم کشاورزی ومنابع طبیعی. 13: 63-53.
3 . صفری م ح، شمس شرق م، امینی آ و طاطار الف (1393) اثرات سطوح مختلف گلاکونیت و زئولیت طبیعی بر عملکرد، خصوصیات استخوان درشت­نی و فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی. پژوهش و سازندگی. 105: 66-55.
4 . لطف­الهیان ه، شریعتمداری ف، شیوآزاد م و میرهادی س الف (1383) بررسی اثرات استفاده از دو نوع زئولیت طبیعی در جیرههای غذایی بر عوامل بیوشیمیایی خون، وزن نسبی اندامهای داخل بدن و عملکرد جوجههای گوشتی. پژوهش و سازندگی. 64: 34-18.
5 . منتظر ز (1388) اصول علمی میکروبیولوژی در مواد غذایی. مؤسسه فرهنگی انتشاراتی خاتم.
 
6 . Abas I, Bilal T and Eseceli H (2011) The effect of organic acid, zeolite, or their combination on performance, some serum indices, and ileum pH values in broilers fed with different phosphorus levels. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science. 35(5): 337-344.
7 . Andronikashvili T, Pagava K, Kurashvili T and Eprikashvili L (2009) Possibility of application of natural zeolite for medical purposes. Bulletin of Georgian National Academy of Sciences. 3(2): 158-167.
8 . Auerbach SM, Carrado KA and Dutta PA (2003) Zeolite science and technology. Marcel Dekker, INC, New York. 39p.
9 . Bertechini AG, Hossain S and Nober PTC (1994) Effect of natural zeolites and amounts on performance and characteristics of plasma and tibia of broiler fowls. Departmento Dezootecnia Brazil. 46: 545-552.
10 . Cornejo VS, Klohn EA, Hidalgo OH and Pokniak RJ (1995) Inclusion of natural chilean zeolite (clinoptilolite) in diets for broiler chickens. Advances -en - ciencias - veterinarians 10: 32-37. In CAB Abstract.
11 . Davies RL and Etris SF (1997) The development and functions of silver in water purification and disease control. Catalysis Today. 36: 107- 114.
12 . Edwards HM, Elliot MA and Soocharenying S (1992) Effect of dietary calcium and tibia dyschondroplasia: interaction with light, cholecalciferol, 1, 25-dihydroxycholecalciferol, protein and synthetic zeolite. Poultry Science. 71: 2041-2055.
13 . Hassanabadi A, Hajati H and Bahreini L (2012) The effects of nano-silver on performance, carcass characteristics, immune system and intestinal microflora of broiler chickens. Proceeding 3rd International Veterinary Poultry Congress. Tehran, Iran.
14 . Hossein S, Bertechini AG and Nober PTC (1994) Effect of natural zeolite and amounts of calcium on performance and characteristics of plasma and tibia of broiler fowls. Arguivo de Medicina Veterinaria e Zootenia. (In CAB Abst.).
15 . Kim WK, Donalson LM, Herrera P, Woodward CL, Kubena LF, Nisbet DJ and Ricke S C (2004) Effect of different bone preparation method (fresh, dry, and fat-free dry) on bone parameters and the correlation between boon breaking strength and the other bone parameters. Poultry Science. 83:1663-1666.
16 . Lon-Wo E, Zaldivar V and Margoles E (1993) Effects of natural zeolite on poultry feeding with nutritional levels or high mycotoxin contamination. Poultry Abstracts. 19: 347.
17 . Mallek Z, Fendri I, Khannous L, Ben Hassena A, Traore AI, Ayadi MA and Gdoura R (2012) Effect of zeolite (clinoptilolite) as feed additive in Tunisian broilers on the total flora, meat texture and the production of omega 3 polyunsaturated fatty acid. Lipids in Health and Disease. 11:35.
18 . Mumpton FA and Fishman PH (1977) The application of natural zeolites in animal science and aquaculture. Animal Science. 45: 1118-1203.
19 . Rai M, Yadav A and Gade A (2009) Silver nanoparticles as a new generation of antimicrobials. Biotechnology Advances. 27: 76- 83.
20 . Safaeikatouli M, Jafariahangari Y and Baharlouei A (2011) An evaluation on the effect of dietary kaolin and zeolite on broilers blood parameters, T4, TSH and growth hormones. Pakistan Journal of Nutrition. 10(3): 233-237.
21 . Shabani A, Dastar B, Khomeiri M, Shabanpour B and Hassani S (2010) Response of broiler chickens to different leves of nanozeolite during experimental aflatoxicosis. Biological Sciences. 10: 4362-367.
22 . Shariatmadari F (2008) The application of zeolite in poultry production. World's Poultry Science. 64: 76-84.
23 . Smical I (2011) Properties of natural zeolites in benefit of nutrition and health: human & veterinary medicine. International Journal of the Bioflux Society. 3(2): 51-57.
24 . Strakova E, Pospisil R, Suchy P, Steinhauser L and Herzig I (2008) Administration of clinoptilolite to broiler chickens during growth and its effect on the growth rate and bone metabolism indicators. Acta Veterinaria. 77: 199-207. 
25 . Tahan C, Leung R, Zenner GM, Ellison KD, Crone WC and Miller CA (2006) Nanotechnology and improving packaged food quality and safety. American Journal of Physics. 74(5):443-448.
26 . Tatar A, Boldaji F, Dastar B, Hassani S and Yalcin S (2012). Effects of dietary supplementation with perlite and zeolite on performance, litter quality and carcass characteristics of broilers from 7-42 days of age. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 3(6):1148-1154.
27 . Williams D (2002) Medical technology: How small can we go? Medical Device Technology Journal. 4: 7-9.
28 . Wu QJ, Wang YQ, Zhou YM and Wang T (2012) Dietary effects of natural and modified clinoptilolite supplementation on growth performance, fat deposition and carcass characteristics of broilers. Animal and Veterinary Advances. 11(22): 4263-4268.
29 . Yoon KY, Byeon JH, Park JH and Hwang J (2007) Susceptibility constants of Escherichia coli and Bacillus subtilis to silver and copper nanoparticles. Science of the Total Environment. 373: 572-575.
30 . Zhang B and Coon CN (1997) The relationship of various tibia bone measurements in hens. Poultry Science. 76: 1698-1701.