نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی دام، دانشکدۀ علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استادیار گروه فیزیولوژی دام، دانشکدۀ علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار بخش تحقیقات نانوتکنولوژی، پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

4 استاد گروه فیزیولوژی دام، دانشکدۀ علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

5 دانشیار گروه ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکدۀ علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

6 دانشجوی دکتری گروه تغذیۀ دام، دانشکدۀ علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر نانوذرات نقرۀ پوشش‌داده‌شده بر کلینوپتیلولیت بر صفات عملکردی، آنزیم‏های کبدی، و غلظت لیپیدهای خون با استفاده از 375 قطعه جوجۀ گوشتی سویۀ تجاری کاب 500، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، پنج تکرار، و 15 پرنده در هر تکرار انجام شد. استفاده از نانوذرات نقرۀ پوشش‌داده‌شده بر کلینوپتیلولیت سبب بهبود ضریب تبدیل در مقایسه با تیمار شاهد شد (05/0>P)، درحالی‏که تأثیر معنی‏داری بر افزایش وزن و خوراک جوجه‏های گوشتی ندارد. استفادۀ نانوذرات نقرۀ پوشش‌داده‌شده بر کلینوپتیلولیت سبب کاهش غلظت آنزیم‏های آلانین‏آمینوترانسفراز و آلکالین‏فسفاتاز شد (05/0>P). نانوذرات نقرۀ پوشش‌داده‌شده بر کلینوپتیلولیت غلظت کلسترول، تری‏گلیسرید،LDL ، و VLDL را کاهش و غلظت HDL خون جوجه‏های گوشتی افزایش داد (05/0>P). براساس نتایج، نانوذرات نقرۀ پوشش‌داده‌شده بر کلینوپتیلولیت می‏تواند به‌عنوان محرک رشد و سلامت مورد توجه قرار گیرد. همچنین باتوجه به نتایج حاصل از بررسی آنزیم‏های کبدی و لیپید‏های خون از صدمات کبدی در دورۀ پرورش جلوگیری کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of silver nanoparticles coated on clinoptilolite on performance, liver enzymes and blood lipid concentrations of broiler chickens

نویسندگان [English]

 • Mina Smaeili 1
 • Seyed Reza Hashemi 2
 • Darioush Davoodi 3
 • Yousef Jafari Ahangari 4
 • Saeed Hassani 5
 • Niloofar Bolandi 1
 • Akram Shabani 6

1 M.Sc. Student, Department of Animal Physiology,Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Animal Physiology, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Nanotechnology, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran, Karaj, Iran

4 Professor, Department of Animal Physiology, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

5 Associate Professor, Department of Animal Breeding and Genetics, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

6 Ph.D. Student, Department of Animal Nutrition, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effect of silver nanoparticles coated on clinoptilolite on performance traits, liver enzymes and blood lipid concentrations to use 375 Cobb 500 broiler chickens in completely randomized design with five treatments and five replicates and 15 birds to each replicate. The use of silver nanoparticles coated on clinoptilolite improved feed conversion ratio compared with the control treatment (P<0.05). Dietary treatments had no significant effect on the feed intakes and weight gain (P>0.05). The use of silver nanoparticles coated on clinoptilolite decreased alkaline phosphatase and alanine amino transferase level in serum (P<0.05). Silver nanoparticles coated on clinoptilolite be can decreased cholesterol, triglycerides, low density lipoprotein, very low density lipoprotein concentration and increased high density lipoprotein concentration in broiler chickens (P>0.05). In conclusion, the results of this study showed that silver nanoparticles coated on clinoptilolite can be considered as a growth and health promoters as well as according to the results of liver function enzymes and blood lipids prevent liver damages during rearing period in broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

 • blood lipid
 • Broiler Chickens
 • Clinoptilolite
 • liver enzyme
 • performance
 • Silver nanoparticles
1. اکرادی ل، امیری اندی م، سلیمی ناغانی ا و احمدی ف (1390) بررسی اثر نفروتوکسیک نانوسیلور در ماکیان گوشتی. مجلۀ دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. 5(2): 32-25.
2. بلوچ‏نژاد مجرد ت، روغنی م، همایونفر ه و خواست خدایی ز (1387) اثر حفاظتی تجویز درازمدت سیلی مارین بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون و استرس اکسیداتیو در موش صحرایی دیابتی. مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. 10(2): 150-143.
3. پریزادیان کاوان پ، شمش م، حسنی س و مصطفی‏لو ی (1392) تأثیر اندازه و سطوح مختلف کلینوپتیلویت در جیره بر فعالیت آنزیم‏های گوارشی، خصوصیات استخوان درشت‏نی و لاشه جوجه‏های گوشتی. علوم دامی ایران. 101: 111-101.
4. حیدرنژاد م س، یارمحمدی سامانی پ، مبینی دهکردی م و رهنما س (1392) تأثیر درمان موضعی با نانوذرات نقره بر روی آنزیم‏های ALT، AST کبدی و مقدار هموگلوبین در موش سفید آزمایشگاهی. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی زنجان. 21(86): 44-35.
5. خسروی‏نیا ح ا، کریمی ترشیزی م ا، علیرضایی م، شهسواری ر و قاسمی ص (1392) اثر اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) در آب آشامیدنی، بر نسبت اسیدهای چرب امگا-6 به امگا-3، محتوی کلسترول و پایداری لیپیدها در عضلۀ سینه نیمچه‏های گوشتی. علوم دامی ایران. 44(1): 81-71.
6. روشنایی ک، رضویان س م ح، احمدی ر، حیدریه ن و مساعی‏منش م ب (1391) اثر نانونقره خوراکی بر عوامل خونی، هورمونی و ادراری رت‏های صحرایی نژاد ویستار. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی قم. 6(3): 70-65.
7. زرگران اصفهانی م، شریفی س د، برین ع و افضل‏زاده ا (1389) اثر نانوذرات نقره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‏های گوشتی. علوم دامی ایران. 41(2): 143-137.
8. ساکی ع ا و سالاری ج (1392) تزریق درون تخم‏مرغ نانوذرات نقره و عصاره‏های آویشن و مرزه در روز هفدهم جنینی و تأثیر آن بر عملکرد و پارامترهای خونی جوجه‏های گوشتی در روزه‏های 14 و 21 دورۀ پرورش. علوم دامی ایران. 101: 78-71.
9. غلام حسینی زهرایی م، شکوری م د، میرزایی آقجه قشلاق ف و دستمالچی ف (1392) تأثیر نانو زئولیت نقره، زئولیت و آنتی‏بیوتیک فلاوومایسین بر عملکرد و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذّی جوجه‏های گوشتی طی دورۀ آغازین.پژوهش‏های علوم دامی. 32(4): 68-57.
10. قدرت ع، ایلا ن و صالحی م (1388) بررسی اثر خورانیدن نانوذرات نقره و پروبیوتیک و اثر متقابل آنها بر عملکرد جوجه‏های گوشتی. دانش و پژوهش علوم دامی. 4: 17-11.
11. کرم سیچانی س، نقش ن و رزمی ن (1391) تأثیر عصاره الکلی اسپند بر غلظت مالون دی‏آلدئید و فعالیت کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در موش‏های تیما شده با نانوذرات نقره. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 22(95): 17-10.
12. نقی‏زاده ف، کریمی ترشیزی م ا و رحیمی ش (1390) تأثیر نانوسیلور و ضدعفونی‏کننده‏های خوراک بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و کلسترول زردۀ مرغ تخمگذار. تولیدات دامی ایران. 13(1): 59-48.
13. نقی‏زاده م و کریمی ترشیزی م ا (1392) ارزیابی نانوسیلور به عنوان جایگزین آنتی‏بیوتیک بر عملکرد و فراسنجه‏های مرفومتریک رودۀ جوجه‏های گوشتی. علوم دامی ایران. 44(3): 262-255.
 
14 . Ahmadi J (2009) Application of different levels of silver nanoparticles in food on the performance and some blood parameters of broiler chickens. World Applied Sciences. 7: 24-27.
15 . Ahmadi F (2011) Impact of different levels of silver nanoparticles (Ag-NPs) on performance, oxidative enzymes and blood parameters in broiler chicks. Pakistan Veterinary. 32: 325-328.
16 . Ahmadi F and Hafsi Kurdestany A (2010) The impact of silver nanoparticles on growth performance, lymphoid organs and oxidative stress indicators in broiler chicks. Global Veterinaria. 5: 366-370.
17 . Ahmadi F, Mohammadi Khah M, Javid S, Zarneshan A, Akradi L and Salehifar P (2013) The effect of dietary silver nanoparticles on performance, immune organs and lipid serum of broiler chickens during starter period. International Journal of Biosciences. 3: 95-100.
18 . Akradi L, Sohrabi Haghdoost I, Djeddi AN and Mortazavi P (2012) Histopathologic and apoptotic effect of nanosilver in liver of broiler chickens. African Journal of Biotechnology. 22: 6207-6211.
19 . Choi O, Clevenger TE, Deng B, Surampalli RY, Ross JL and Hu Z (2009) Role of sulfide and ligand strength in controlling nanosilver toxicity. Water Research. 43: 1879-1886.
20 . Cobb-Vantress (2012) Cobb 500 broiler manual. http://www.cobb-vantress.com.
21 . Duncan DB (1955) Multiple range and multiple F tests. Biometrics. 11: 1-42.
22 . Felehgari Kh, Ahmadi F, Rokhzadi A, Hafsy Kurdestany A and Mohammadi Khah M (2013) The effect of dietary silver nanoparticles and inorganic selenium supplementation on performance and digestive organs of broilers during starter period. Academy for Environment and Life Sciences. 2: 104-108.
23 . Friedewald WT, Levy RI and Fredrickson DS (1972) Estimation of concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma without use of the ultra-centrifuge. Clinical Chemistry. 18: 449-502.
24 . Hashemi SR and Davoodi H(2011) Herbal plants and their derivatives as growth and health promoters in animal nutrition. Veterinary Research Communications. 35: 180-169.
25 . Morones JR, Elechiguerra JL, Camacho A, Holt K, Kouri JB, Ramirez JT and Yacaman MJ (2005) The bactericidal effect of silver nanoparticles. Nanotechnology. 16: 2346-2353.
26 . National Research Council (1994) Nutrient Requirements of Poultry. (9th rev. ed.) National Academy Press, Washington, DC.
27 . Pineda L, Chwalibog A, Sawosz E, Lauridsen C, Engberg R, Elnif J, Hotowy A, Sawosz, Gao FY, Ali A and Sepehri Moghaddam H (2012) Effect of silver nanoparticles on growth performance, metabolism and microbial profile of broiler chickens. Archives of Animal Nutrition. 66: 416-429.
28 . SAS Institute (2003) SAS/STAT® Users guide, Release 9.1 edition. SAS Institute Inc., Cary, NC.
29 . Wenger J, Gerard D, Lenne P, Rigneault H, Dintinger J, Ebbesen T, Boned A, Conchonaud F and Marguet D (2006) Dual-color X uorescence cross-correlation spectroscopy in a single nanoaperture: towards rapid multicomponent screening at high concentrations. Optics Express. 14: 12206-12216.
30 . Zhang H, Kong B, Xiong Y and Sun X (2009) Antimicrobial activity of spice extracts against pathogenic and spoilage bacteria in modified atmosphere packaged fresh pork and vacuum packaged ham slices stored at 4°C.Meat Sciences. 81: 686-692.