نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

4 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

به‌منظور مقایسۀ دقت پیش‏بینی‌های دو مدل NRC (2001) وCNCPS ، 17 رأس گاو تازه‏زای هلشتاین در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی به یک جیرۀ متوازن‌شده با نرم‏افزارهای NRC (2001) وCNCPS  اختصاص یافتند. مقادیر پیش‏بینی‌شدۀ مادۀ خشک مصرفی، تولید شیر قابل ‌حصول با توجه به انرژی و پروتئین جیره، توسط دو مدل با مقادیر مشاهده‌شده مقایسه شدند. دقت پیش‏بینی‌های دو مدل با محاسبۀ ضریب تبیین (R2)، اریب میانگین (Mean bias)، و ریشۀ میانگین مربعات خطای پیش‏بینی‌شده (RMSPE) ارزیابی شدند. هر دو مدل به‏طور معنی‏داری مادۀ خشک مصرفی را کم‌تر از مقدار مشاهده‌شده پیش‏بینی کردند (01/0< P). اریب میانگین و RMSPE و R2 برای NRC (2001) به ترتیب 22/2، 84/2، و 48/0 و برایCNCPS  به ترتیب 18/3، 99/3، و 52/0 بود و مدل CNCPS مادۀ خشک مصرفی را 20درصد کمتر از حد واقع پیش‏بینی کرد. تولید شیر مشاهده‌شده 78/29 کیلوگرم در روز بود. تولید شیر پیش‏بینی‌شده با توجه به انرژی جیره با نرم‏افزارهای NRC (2001) وCNCPS  به ترتیب 68/25 و 32/22 کیلوگرم در روز بود. تولید شیر پیش‏بینی‌شده با پروتئین جیره با نرم‏افزارهای NRC (2001) و CNCPS به ‏ترتیب 80/25 و 37/28 کیلوگرم در روز بود و مدلNRC (2001) تولید شیر را 14درصد کمتر از حد واقع پیش‏بینی کرد. باتوجه به اهمیت خوراک مصرفی در گاوهای تازه‏زا به‌نظر می‌رسدNRC (2001) در مقایسه باCNCPS  در برآورد نیاز‌های تغذیه‌ای دقت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison between two nutrition models, NRC (2001) and CNCPS V.6.1, in estimating nutritional requirements of fresh cows

نویسندگان [English]

  • Hamid Amanlou 1
  • Hadi Shafiei 2
  • Tahereh Amirabadi Farahani 3
  • Farshid Kheiri 4
  • Najme Eslamian Farsuni 3

1 Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran

2 M.Sc. Student, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Sharekord, Iran

3 Ph.D. Student, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran

4 Assistant Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Sharekord, Iran

چکیده [English]

In order to compare the precision of predictions of NRC (2001) and CNCPS models, 17 Holstein fresh cows were assigned in a randomized complete block design to a balanced diet with NRC (2001) and CNCPS software. The predicted DMI, energy allowable milk and protein allowable milk by both models were compared with observed values. The precision of the predictions of models was evaluated by calculation of R2, mean bias and root mean square prediction error (RMSPE). Both models predicted DMI lower than the observed values (P<0.01). The mean bias, RMSPE and R2 were 2.22, 2.84 and 0.48 for NRC (2001) and 3.18, 3.99 and 0.52 for CNCPS, respectively and CNCPS predicted the DMI 20 percent lower than the observed value. The observed milk production was 29.78 kg/d. predicted energy allowable milk by NRC (2001) and CNCPS were 25.68 and 22.32 kg/d, respectively. Predicted protein allowable milk with NRC (2001) and CNCPS were 25.80 and 28.37 kg/d, respectively and NRC (2001) predicted the milk production 14 percent lower than observed value. Given the importance of DMI in fresh cows seems NRC (2001) has more precision compared to CNCPS for estimating nutritional requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dry matter intake
  • energy allowable milk
  • Holstein cow
  • mean bias
  • MP allowable milk
1 . امانلو ح، اسلامیان فارسونی ن و امیرآبادی فراهانی ط (1391) اثر تزریق بروگلوکونات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش بر توان تولیدی، بروز ناهنجاری‏های متابولیکی و وضعیت رحم در گاوهای تغذیه‌شده با نمک‏های آنیونیک. پژوهش‏های علوم دامی ایران. 4(3): 255-264.
2 . نسیمی ع (1378) ضرورت تحول کشاورزی کاربردی به نیاز اهمیت غذایی ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه. مؤسسۀ پژوهش‏های برنامه‏ریزی و اقتصاد کشاورزی.
3 . نیکخواه ع (1383) تولید و سوددهی در گاو. اولین کنگرۀ علوم دامی و آبزیان کشور، تهران.
 
4 . ADAS (1998) On farm validation of the Cornell Net Carbohydrate and Protein System. ADAS Bridgets Research Centre Research Report. Martyr Worthy, Winchester, Hampshire, England.
5 . Aquino DL, Tedeschi LO, Lanzas C, Lee SS and Russell JB (2003) Evaluation of CNCPS predictions of milk production of dairy cows fed alfalfa silage. Departments of Microbiology and Animal Science Cornell University and ARS/ USDA, Ithaca, NY 14853.
6 . Cannas A, Tedeschi LO, Fox DG, Pell AN, and Van Soest PJ (2004) A mechanistic model for predicting the nutrient requirements and feed biological. Animal Science. 82: 149-169.
7 . Fox DG, Tedeschi LO, Tylutki TP, Russell JB, Van Amburgh ME, Chase LE, Pell AN, and Overton TR (2004) The Cornell Net Carbohydrate and Protein System model for evaluating herd nutrition and nutrient excretion. Animal Feed Science and Technology. 112: 29-78.
8 . Higgs RJ, Chase LE and Van Amburgh ME (2012b) Development and evaluation of equations in the cornell net carbohydrate and protein system to predict nitrogen excretion in lactating dairy cows. Dairy Science. 95: 2004-2014.
9 . Kolver ES, Muller LD, Barry MC and Penno JW (1998) Evaluation and application of the Cornell Net Carbohydrate and Protein System for dairy cows fed diets based on pasture. Dairy Science. 81: 2029-2039.
10 . Lee C, Hristov AN, Heyler KS, Cassidy TW, Lapierre H, Varga GA and Parys C (2012a) Effects of metabolizable protein supply and amino acid supplementation on nitrogen utilization, milk production, and ammonia emissions from manure in dairy cows. Dairy Science. 95: 5253-5268.
11 . Lee C, Hristov AN, Dell CJ, Feyereisen GW, Kaye J and Beegle D (2012b) Effect of dietary protein concentration on ammonia and greenhouse gas emissions from dairy manure. Dairy Science. 95: 1930-1941.
12 . NRC (2001) Nutrient requirements of dairy cattle. 7th rev. Ed. National Academy Press, Washington, D.C.
13 . Pacheco D, Patton RA, Parys C and Lapierre H (2012) Ability of commercially available dairy ration programs to predict duodenal flows of protein and essential amino acids in dairy cows. Dairy Science. 95: 937-963.
14 . Roseler D, Fox D, Pell A and Chase L (1997) Evaluation of alternative equations for prediction of intake for Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science. 80(5): 864-877.
15 . SAS Institute (2004) User,s Guids Version 9. 1: Statistics. SAS Institute, Cary, NC.
16 . Schwab CG, Tylutki TP, Ordway RS, Sheaffer C and Stern MD (2003) Characterization of Proteins in Feeds. Dairy Science. 86: (E. Suppl.): E88–E103.
17 . Van Amburgh ME, Foskolos A, Collao-Saenz EA, Higgs RJ and Ross DA (2014) Updating the CNCPS feed library with new feed amino acid profiles and efficiencies of use evaluation of model predictions- version 6.5.
18 . Van Amburgh ME, Chase L, Overton TR, Ross DA, Recktenwald E, Higgs R and Tylutki T (2010) Updates to the cornell net carbohydrate and protein system v 6.1 and implications for ration formulation. Pages 144-159 in Proc. 72nd Cornell Nutrition Conference For Feed Manufacturers. Cornell University, Syracuse, NY.
19 . Van Amburgh ME, Recktenwald A, Ross DA, Overton TR and Chase ES (2007) Achieving better nitrogen efficiency in lactating dairy cattle: Updating field usable tools to improve nitrogen efficiency. Pages 25-37 in Proc. 69th Cornell Nutrition Conference For Feed Manufacturers. Cornell University, Syracuse, NY.
20 . Wildman EE, Jones GM, Wagner PE, Boman RL, Troutt HF and Lesch TN (1982) A dairy cow body condition scoring system and its relationship to standard production characteristics.Dairy Science. 65: 495-501.