نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران

4 دانشیار گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر سطوح گوناگون دانۀ آنیسون بر عملکرد، سیستم ایمنی، فعالیت آنتی‏اکسیدانی، و غلظت استروژن خون جوجه‌های گوشتی، تعداد 192 قطعه جوجۀ یک‏روزۀ سویۀ رأس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، چهار تکرار، و 12 مشاهده در هر تکرار به‌مدت 42 روز پرورش یافتند. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح صفر (شاهد)، 3/0، 6/0، و 9/0 درصد دانۀ آنیسون در جیره بودند. در 28روزگی تزریق گلبول قرمز گوسفندی (SRBC) به جوجه‏ها انجام شد و در روزهای 35 و 42 پرورش خون‏گیری برای بررسی عیار آنتی‏بادی علیه SRBC به عمل آمد. سطوح دانۀ آنیسون باعث بهبود مقدار مصرف خوراک و افزایش وزن جوجه‏های گوشتی نشدند. در دورۀ آغازین، کمترین ضریب تبدیل خوراک جوجه‏های گوشتی در تیمار 3/0درصد دانۀ آنیسون مشاهده شد (05/0>P)، ولی در دوره‏های رشد و کل دورۀ پرورش، سطوح دانۀ آنیسون تأثیر مثبتی بر ضریب تبدیل خوراک نداشت. دانۀ آنیسون باعث افزایش عیار آنتی‏بادی علیه SRBC جوجه‏ها در 35روزگی شد (05/0>P). سطوح دانۀ آنیسون موجب بهبود ایمنی سلولی در جوجه‏ها نشد. تیمار 3/0درصد دانۀ آنیسون باعث افزایش قدرت آنتی‏اکسیدانی تام پلاسمای جوجه‏‏ها در مقایسه با پرندگان گروه شاهد شد (05/0>P). میزان استروژن سرم خون جوجه‏ها در سطوح 3/0 و 6/0درصد دانۀ آنیسون کاهش داشت، اما در سطح 9/0درصد آن افزایش یافت (05/0>P). به‏طورکلی، افزودن دانۀ آنیسون به جیرۀ جوجه‏های گوشتی هرچند باعث بهبود عملکرد و پاسخ ایمنی سلولی جوجه‏های گوشتی نشد، موجب افزایش پاسخ ایمنی هومورال اولیه و توان آنتی‏اکسیدانی تام خون جوجه‏ها شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of anise seed (Pimpinella anisum L.) on performance, immune system, antioxidant activity and blood estrogen level in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Elahe Rezaei 1
  • Saleh Tabatabaei Vakili 2
  • Khalil Mirzadeh 3
  • Somayeh Sallary 3
  • Mehdi Zarei 4

1 M.Sc., Department of Animal Science, Faculty of Animal and Food Sciences, Ramin Agriculture and Natural Resource University of Khouzestan, Ahwaz, Iran

2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal and Food Sciences, Ramin Agriculture and Natural Resource University of Khouzestan, Ahwaz, Iran

3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal and Food Sciences, Ramin Agriculture and Natural Resource University of Khouzestan, Ahwaz, Iran

4 Associate Professor, Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz, Iran

چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the effect of different levels of anise seed on the performance, immune system, antioxidant activity and blood estrogen level of broiler chicks. A total of 192 day -old Ross 308 broilers were trained for 42 days in a completely randomized design with four treatments, four replicates and 12 birds per each replicate. Treatments were included the levels of zero (control(, 0.3, 0.6 and 0.9 percent of anise seed in diet. SRBC was injected at day 28 and blood samples were collected from chickens at days 35 and 42 of rearing. Dietary anise supplementation had no positive effect on feed intake and weight gain of broilers. In starter period, the chicks fed by 0.3 percent of anise seed, had the least feed conversion ratio (P<0.05). However, anise seed levels had no positive effects on feed conversion ratio in grower and total rearing period. Anise seed caused the higher antibody titer against SRBC in day 35 of rearing (P<0.05). The cellular immunity did not improve by anise seed levels in broilers. The 0.3 percent of anise seed, caused the higher total antioxidant capacity of blood plasma than control chicks (P<0.05). The blood serum estrogen level was reduced in 0.3 and 0.6 percent, but increased in 0.9 percent of anise seed (P<0.05). Generally, however the anise seed dose not improves performance traits and cellular immunity of broilers, but increse the primary humeral immunity and total antioxidant capacity of chicken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anise seed
  • Antioxidant activity
  • estrogen
  • Immune system
  • performance
1. امیدبیگی ر (1379) تولید و فرآوری گیاهان دارویی، جلد سوم، انتشارات آستان قدس رضوی، تهران، 379 ص.
2. امیرزرگر ا، ظفری زنگنه ف و آهنگرپور ا (1386) اثر عصاره آبی - الکلی گل بابونه بر میزان هورمون جنسی (استروژن) موش صحرایی ماده (مدل تخمدان پلی‏کیستیک)، هجدهمین کنگرۀ فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، مشهد.
3. حسینی ز و فرهودمند پ (1393) اثرات سطوح مختلف پودر گیاه ترخون ((Artemisia dracunculus بر روی عملکرد دورۀ آغازین - پایانی و وزن اندام‏های دستگاه گوارش جوجه‏های گوشتی، ششمین کنگره علوم دامی ایران، تبریز.
4. حسینی س ا، شریعتی م و توکلی ه (1393) بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی گل رازک بر میزان هورمون‌های جنسی و تعداد فولیکول تخمدانی در موش‌های سوری بالغ. فیزیولوژی و تکوین جانوری. 27(3): 19-13.
5. حسینی س ع، گودرزی م، زارعی ا، میمندی‌پور ا و صادق‌پناه ا (1393) ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ رازﻳﺎﻧﻪ و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺮ اﻳﻤﻨﻲ، ﻫﻮرﻣﻮن‏ﻫﺎی ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪی و اﻧﺪام‏ﻫﺎی ﮔﻮارﺷﻲ ﺟﻮﺟﻪ‏ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی. گیاهان دارویی و معطر ایران. 30(4): 590-583.
6. سالاری ج، کلانتر نیستانکی م و صاحبی اعلاء ف (1393) تأثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین‏های سرم و جمعیت میکروبی رودۀ باریک جوجه گوشتی. دامپزشکی ایران. 10(3): 48-43.
7. سیدمصطفوی م (1391) چالش‏های صنعت مرغداری ایران و راهکارهای مقابله با آنها. معاونت پژوهش‏‏های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک، تهران، 24-1 ص.
8. مدرسی م و  پورناجی ن (1390) اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه (Nigella Sativa) بر فاکتورهای تولیدمثل جنس ماده در موش کوچک آزمایشگاهی. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. 13(6): 70-63.
9. میرحیدر ح (1364) گنجینۀ اسرار گیاهان. جلد دوم، انتشارات وحید، تهران، 619 ص.
 
10 . Abaza IM, Shehata MA, Shoieb MS and Hassan II (2008) Evaluation of some natural feed additive in growing chick`s diets. International Journal of Poultry Science. 7(9): 872-879.
11 . Al-Beitawi NA, El-Ghousein SS and Abdoullah HN (2009) Antibiotic growth promoters and Anise seeds in broiler diets. Jordan Journal of Agricultural Sciences. 5)4): 472-481.
12 . Ali MN, Hassan MS and Abd El-Ghany FA (2007) Effect of strain, type of natural antioxidant and sulphate ion on productive, physiological and hatching performance of native laying hen. International Journal of Poultry Science. 6(8): 539-554.
13 . Arora R, Gupta D, Chawla R, Sagar R, Sharma A, Kumar R, Prasad J, Singh S, Samanta N and Sharma RK (2005) Radioprotection by plant products: present status and future prospect. Phytotherapy Research. 19: 1-22.
14 . Biswas A, Mohan J and Hanumant Sastry KV (2010) Age-dependent variation in hormonal concentration and biochemical constituents in blood plasma of Indian native fowl. Veterinary Medicine International. 10: 1-5
15 . Benzie IFF and Strain JJ (1996) The ferric reducingability of plasma (FRAP) as a measure of antioxidant power: the FRAP assay. Analytical Biochemistry. 239: 70-76.
16 . Cabuk M, Alcicek A, Bozkurt M and Imre N (2003) Antimicrobial properties of the essential oils isolated from aromatic plants and using possibility as alternative feed additives. National Animal Nutrition Congress, 18-20 September, 184-187.
17 . Ciftci M, Guler T, Dalkilic B and Ertas N (2005) The effect of anise oil (Pimpinella anisum L.) on broiler performance. International Journal of Poultry Science. 4(11): 851-855.
18 . EL-Deek AA, Attia YA and Hannfy MM (2003) Effect of Anise (Pimpinella anisium), ginger (Zingiber officinale roscoe) and Fennel (Foeniculum vulgare) and their mixture of performance of Broilers. Archiv fur Geflugelkunde. 67(2): 92-96.

19 . Fekri Yazdi F, Ghalamkari Gh, Toghiani M, Modaresi M and Landy N (2014) Anise seed (Pimpinella anisum L.) as an alternative to antibiotic growth promoters on performance, carcass traits and immune responses in broiler chicks. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 4(6): 447-451.

20. Gulcin I, Oktay M, Kirreci E and Kufrevioglu OI (2003) Screening of antioxidant and antimicrobial activities of anise (Pimpinella anisum L.) seed extracts. Food Chemistry. 83: 371-382.
21 . Halliwell B (1991) Reactive oxygen species in living systems: source, biochemistry, and role in human disease. American Journal of Medical. 91(3): 14-22.
22 . National Research Council (1994) Nutrient requirement of poultry. 9th review edition. National Academy Press. Washington. D.C.
23 . SAS Institute (2004) SAS User’s Guide. SAS Institue. Inc. Cari. NC.
24 . Schulten ES, Yates LM and Taylor RL (2007) Antibody response against sheep red blood cells in lines congenic for major histocompatibility (B) complex recombinants. International Journal of Poultry Science. 6(10): 732-738.
25 . Soltan MA, Shewita RS and El-Katcha MI (2008)Effect of dietary Anise seeds supplementation on growth performance, immune response, carcass traits and some blood parameters of broiler chick. International Journal of Poultry Science. 7(11): 1078-1088.
26 . Svensson E, Sinervo B and Comendant T (2002) Mechanistic and experimental analysis of condition and reproduction in a polymorphic lizard. Journal of Evolutionary Biology 15: 1034-1047.
27 . Tollba AA, Abd EL-Galyl HMA and Abd EL-Samad MH (2005) The effect of using some herbal additives on physiological and productive performance of tow Egyptian chicken strains during winter and summer seasons. Egypt Poultry Science. 25: 107-123.
28 . Trase G and Evance W (1996) Pharmacognosy. 14th ed. London, Bailliere Tindall. Pp. 266.
29 . Wegman TG and Smithies O (1966) A simple hemaglutination system requiring small amount of red blood cells and antibodies. Transfusion. 6(1): 67-73.
30 . Yildiz F (2005) Phytoestrogens in functional foods. Taylor and Francis Ltd, UK. P. 336.