نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 دانشیار، بخش پژوهش‏های ژنتیک و اصلاح نژاد، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران

3 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر، از اطلاعات صفات کیفیت 2000 تخم‏مرغ مربوط به 746 مرغ بومی در نسل هفدهم و داده‏های وزن مربوط به 17 نسل مرغان بومی مرکز اصلاح نژاد دام فارس برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن و کیفیت تخم‏مرغ استفاده شد. برای هر صفت شش مدل دام یک‌صفتی با تأثیرات تصادفی گوناگون برازش شد. برای صفت وزن بلوغ مدل شامل اثر ژنتیکی افزایشی حیوان و محیطی دائمی مادری، برای وزن 12هفتگی مدل شامل تأثیرات ژنتیکی افزایشی حیوان، ژنتیکی افزایشی مادری، و محیطی دائمی مادری، برای صفات قطر سفیده، وزن زرده، و وزن تخم‏مرغ مدل شامل تأثیرات ژنتیکی افزایشی حیوان و مادر و برای بقیۀ صفات مدل دام ساده شامل اثر ژنتیکی افزایشی حیوان به‌عنوان مدل مناسب تعیین شدند. وراثت‏پذیری صفات کیفیت داخلی تخم‏مرغ از 02/0 (وزن زرده) تا 23/0 (شاخص سفیده) و صفات کیفیت خارجی از 01/0 (وزن تخم‏مرغ) تا 43/0 (مقاومت پوسته) متغیر بود. وراثت‏پذیری وزن 8‏هفتگی، 12هفتگی، و وزن بلوغ به‏ترتیب 22/0، 31/0 و 56/0 برآورد شد. ضرایب همبستگی ژنتیکی صفات کیفیت تخم‏مرغ با وزن بدن از 79/0- تا 80/0 برآورد شد. براساس نتایج مطالعۀ حاضر، انتخاب براساس وزن در 8‏هفتگی و 12هفتگی می‏تواند سبب افزایش وزن تخم‏مرغ، عرض تخم‏مرغ، و شاخص شکل تخم‏مرغ شود. انتخاب براساس وزن بدن در 12هفتگی باعث افزایش وزن سفیده و قطر زرده نیز خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of heritability and genetic and phenotypic correlation between egg quality and body weight traits in Native Fowls of Fars

نویسندگان [English]

  • Saman Abbasi 1
  • Mokhtar Ali Abbasi 2
  • Alireza Noshari 3

1 M.Sc. Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University of Karaj Branch, Karaj, Iran

2 Associated Professor, Department of Animal Breeding, Animal Science Research Institute, Karaj, Iran

3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University of Karaj Branch, Karaj, Iran

چکیده [English]

A total of 2000 records of egg quality of 746 birds and body weight data from 17th generation of Fars Native Fowl Breeding Station were used to estimate the genetic parameters of egg quality and body weight traits. Six univariate animal models with different random effects were fitted for each trait. A model with direct additive genetic and maternal permanent environmental effects was the most appropriate model for mature weight. For body weight in 12th week, the model with direct additive genetic, maternal genetic and maternal permanent environmental effects was suitable. The model with direct additive genetic and maternal genetic effects was appropriate for albumen diameter, yolk weight and egg weight. For other traits, the simple animal model with direct animal additive genetic effect was the best model. Estimates of heritability were ranged from 0.02 (yolk weight) to 0.23 (albumen index) for internal egg quality and were ranged from 0.01 (egg weight) to 0.43 (egg shell strength) for external egg quality traits. These parameters were estimated 0.03, 0.07 and 0.18 for mature weight, body weights at 8th and 12th weeks, respectively. Genetic correlations between egg quality and body weight traits ranged from -0.79 to 0.80. In conclusion, selection based on the body weights at 8th and 12th weeks increases the egg weight, egg width and egg shape index. Selection for body weight in 12th week would increase the albumen weight and yolk diameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body weight
  • egg quality
  • genetic correlation
  • heritability
  • Native fowl
1 . امامقلی بگلی ح، زره‏داران س، حسنی س، خان‏احمدی ع و عباسی م ع (1389) برآورد همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی صفات عملکرد و کیفیت تخم‏مرغ در مرغان بومی استان یزد. پژوهش‏های علوم دامی. 4(1): 97-89.
2 . امامقلی بگلی ح، زره‏داران س، حسنی س، خان‏احمدی ع و عباسی م ع (1389) برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت تخم‏مرغ در مرغ های بومی استان یزد. چهارمین کنگره علوم دامی.
3 . امامقلی بگلی ح، زره‏داران س، حسنی س، خان‏احمدی ع و عباسی م ع (1388) برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد. علوم دامی ایران. 40(4): 70-63.
4 . جعفرنژاد ع، کمالی م ع، امین افشار م و فاطمی س ج (1387) برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در مرغ‏های بومی استان آذربایجان غربی. دانش و پژوهش علوم دامی. 2: 17-11.
5 . دیمی غیاث آبادی پ و علیجانی ص (1390) بررسی ژنتیکی برخی از صفات تولیدی مرغان بومی استان فارس با استفاده از روشهای آماری. پژوهش‏های علوم دامی. 21(3): 81-71.
6 . قربانی ش، مرادی شهربابک م، ضمیری م ج و کمالی م ع (1386) بررسی عملکرد و پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی مرغ بومی فارس و تخمین میزان ضریب هم‏خونی در آنها. پژوهش و سازندگی. 75: 32-25.
7 . کیانی‏منش ح، نجاتی جوارمی ا و رحیمی ق ا (1380) برآورد ارزش‏های اقتصادی صفات تولیدی در مرغان بومی ایران. کشاورزی و عمران روستایی. 3(1): 61-53.
 
8 . Asuquo BO and Okon B (1993) Effects of age inlay and egg size on fertility and hatchability of chicken egg. Nig. Journal of Animal Production. 20: 122-124.
9 . Emamgholi Begli H, Zerehdaran S, Hassani S and Abbasi MA (2010) Heritability, Genetic and Phenotypic correlations of Egg Quality traits in Iranian native fowls. British Poultry Science. 51(6): 740-744.
10 . Ghazikhanishad A, Nejati Javaremi A and Mehrabani H (2007) Animal Model Estimation ofGenetic parameters For Most important Economic Traits in Iranian Native Fowls. Pakistan Journal of Biological Science. 1(16): 2787-2789.
11 . Ghorbani SH, Tahmoorespur M, Maghsoudi A and Abdollahi Arpanahi R (2013) Estimates of (co)variance components for production and reproduction traits with different models in Fars native fowls. Livestock Science. 151: 115-123.
12 . Haugh RR (1937) The Haugh unit for measuring egg quality. U.S. Egg and Poultry Magazine. 43: 522-555.
13 . Heiman V and Carver JC (1936) The albumen index as a physical measurement of observed egg quality. Poultry Science. 150: 141-148.
14 . Kamali MA, Ghorbani SH, Shahrbabak MM and Zamiri MJ (2007) Heritabilities and Geneticcorrelations of economic traits in Iranian native fowl and estimated genetic trend and inbreeding coefficients. British Poultry Science. 48(4): 443-44.
15 . Mack S, Hoffmann D and Otte J (2005) The contribution of poultry in rural development. World Poultry Science. 61(1): 7-14.
16 . Meyer K (2007) Wombat-A tool for mixed model analyses in quantitative genetics by restricted maximum likelihood (REML). Journal of Zhejiang University Science B. 11: 815-21.
17 . Saiful Islam M and Ripon Kumar Dutta (2010) Egg quality traits of Indigenous, Exotic and Crossbred chickens in rajshahi, Bangladesh. Journal of Life Earth Science. 5: 63-67.
18 . Salehinasab M, Zerehdaran S, Abbasi MA, Alijani S and Hassani S (2014) Genetic Properties of Productive Traits in Iranian Native Fowls: Genetic Relationship between Performance and Egg Quality Traits. Journal of Agricultural Science and Technology. 16: 1055-1062.
19 . Zhang LC, Ning ZH, Xu GY, Hou ZC and Yang N (2005) Heritability and Genetic and Phenotypic correlations of egg Quality traits in Brown-egg Dwarf Layer. Poultry Science. 84: 1209-1213.