نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، بخش پژوهش‏ های ژنتیک و اصلاح نژاد، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران

2 استادیار، بخش پژوهش‏ های ژنتیک و اصلاح نژاد، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران

چکیده

استراتژی‏های گوناگون انتخاب و تعیین شاخص انتخاب مناسب اصلاح نژاد گوسفند نژاد افشاری با شبیه‏سازی کامپیوتری بررسی شد. اهمیت نسبی هر یک از صفات با ضرایب اقتصادی برآورد‌شده مشخص و از سودآورترین صفات برای تشکیل شاخص انتخاب استفاده شد. شاخص‏های مطالعه‌شده در این تحقیق شامل ترکیب‏های گوناگونی از سه صفت وزن بدن میش در زمان جفت‏گیری (EBW)، وزن بیدۀ پشم سالیانه (AWW)، و کل وزن از شیرگیری به‌ازای هر میش در معرض آمیزش (TWWEE) بودند. شاخص یک شامل هر سه صفت و شاخص‏های دو، سه، و چهار به‌ترتیب شامل AWW و TWWEE، EBW و TWWEE و TWWEE بود. در کل شاخص‏های مطالعه‌شده با افزایش اندازۀ گله و کاهش نسبت قوچ، میانگین‏های ژنوتیپ کل، شاخص انتخاب، و پیشرفت اقتصادی افزایش پیدا کرد، ولی میانگین هم‏خونی در گله کاهش یافت. در اکثر موارد با کاهش یک صفت از شاخص انتخاب، مقدار ژنوتیپ کل کاهش یافت. براساس نتایج تحقیق حاصل، شاخصی شامل صفات وزن بیدۀ پشم سالیانه، وزن بدن میش، و کل وزن از شیرگیری به‌ازای هر میش در معرض آمیزش (شاخص انتخاب کامل) مناسب‏ترین شاخص انتخاب برای اصلاح نژاد گوسفند افشاری در شرایط روستایی است. این شاخص بیشترین میانگین شاخص انتخاب، ژنوتیپ کل، و پیشرفت اقتصادی را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing of optimum selection index for Afshari sheep breeding under rural production system

نویسندگان [English]

  • Mokhtar Ali Abbasi 1
  • Sima Savar Sofla 2

1 Associated Professor, Department of Animal Breeding and Genetic, Animal Science Research Institute, Karaj, Iran

2 Assistant Professor, Department of Animal Breeding and Genetic, Animal Science Research Institute, Karaj, Iran

چکیده [English]

This study was evaluated some strategies and determined the suitable selection index for Afshari sheep using simulated data. The relative importance of traits was determined based on the estimated economic values and consequently, the most benefit traits were applied to selection indexes construction. The interest indexes were different combination of traits including ewe body weight (EBW), annual wools weight (AWW) and total weaning weight for each exposed ewe (TWWEE). The index 1 was included all three mentioned traits. The indexes two, three and four were included (AWW, TWWEE), (EBW, TWWEE) and (TWWEE), respectively. The results indicated that the aggregate genotype, selection index and economic progress increased by increasing in the population size and decreasing in ram ratio, but made reduction in inbreeding average, in all indexes. In more cases, the aggregate genotype decreased by removing a trait in the index. The comparisons among indexes indicated that the most suitable selection index for this breed is index 1 which included EBW, AWW and TWWEE. This index had a maximum selection index average, aggregate genotype and economic progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggregate genotype
  • computer simulation
  • genetic progress
  • inbreeding
  • selection criterion
1 . جوزی شکال گورابی، س، و شادپرور، ع ا، (1388)، بررسی اثر ناسازگاری ماتریس‏های واریانس ـ‌کواریانس در شاخص انتخاب، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 48: 194-187.
2 . عباسی، م ع، وطن‏خواه، م، و نعمتی، م ح، (1389)، برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی و تولیدمثلی گوسفند افشاری در شرایط پرورش روستایی، گزارش نهایی پروژۀ تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، انتشارات مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، 53 ص.
3 . محمدی، ع ر، (1386)، تعیین برخی صفات تولیدی و تولیدمثلی گوسفند نژاد افشاری، پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
4 . وطن‏خواه، م، (1384)، تعیین مدل مناسب اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری در سیستم روستایی، پایان‏نامۀ دکتری، دانشگاه تهران.
5 . وطن‏خواه، م، مرادی، شهربابک، م، نجاتی، جوارمی، ا، میرائی آشتیانی، س ر، و واعظ ترشیزی، ر، (1383)، مروری بر اصلاح نژاد گوسفند در ایران، اولین کنگرۀ علوم دامی و آبزیان کشور، دانشگاه تهران.
 
6 . Allen J (2002) An Overview of BreedPlan. ACIAR Proceeding. 108.
7 . Amer PC, McEwan JC, Dodds KG and Davis GH (1999) Economic values for ewe prolificacy and lamb survival in New Zealand sheep. Livest. Prod. Sci. 58:75-90.
8 . Falconer DS and Mackay FC (1996) Introduction to quantitative genetics. 4th ed. Longman Scientific and Technical, 464 p.
9 . Goddard ME, Barwick SA and Kinghorn BP (1998) Breeding objectives  for  meat  animals: Development of a profit function. Australian Society of Animal Production. 22: 90-94.
10 . Groen AF (2000) Breeding goal defintion. In: Galal, S, J. Boyazoglu and K Hammond, Workshop on Developing Breeding Strategies for Lower Input Animal Production Environments, Bella, Italy, 22-25  September, 1999. Pp. 25-104.
11 . Harris DL (1970) Breeding for efficiency in livestock production: Defining the economic objectives. Journal of Animal Science. 30: 860-865.
12 . Kosgey IS, Van Arendonk KG and Baker RL (2003) Economic values for traits of meat sheep in medium to high production potential areas of the tropics. Small Ruminant Research. 50: 187-202.
13 . Ponzoni RW and Newman S (1989) Developing breeding  objective for Australian beef cattle production. Animal Production. 49: 35-47.
14 . Sivanadian B (1995) Efficiency of selection index and comparison of alternative indexes. University of Guelph, M. S. Dissertation.