نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در تحقیق حاضر، اثر تغذیۀ سیلاژ برگ و ساقۀ درخت موز با خرمای ضایعاتی بر مادۀ خشک مصرفی، پروتئین میکروبی تولیدی، و فراسنجه‏های خون با استفاده از چهار رأس گوسفند نر بالغ در قالب طرح چرخشی در چهار دورۀ 21روزه بررسی شد. 85 کیلوگرم برگ و ساقۀ درخت موز با 15 کیلوگرم خرمای ضایعاتی با هم مخلوط و به‌مدت 45 روز سیلو شد. پس از تعیین ترکیب شیمیایی و ارزیابی حسی، سیلاژ برگ و ساقۀ درخت موز در جیره‏های آزمایشی در سطوح صفر (شاهد)، 7، 14، و 21درصد مادۀ خشک استفاده شد. باتوجه به ارزیابی‏های حسی، سیلاژ با نمرۀ 20 رتبۀ بسیار خوب را به‌خود اختصاص داد. نیتروژن ابقاء‌شده در گوسفندان تغذیه‌شده با 21‌درصد سیلاژ کمتر از گروه شاهد بود (05/0>P). قابلیت هضم مادۀ خشک جیره‏های حاوی 14 و 21درصد سیلاژ، کمتر از جیره‏های فاقد سیلاژ یا حاوی 7درصد سیلاژ بود (05/0>P). میانگین آلانتوئین دفعی، اسیداوریک، و کل مشتقات پورینی ادرار در گوسفندان با افزایش سطح سیلاژ در جیره به‏صورت خطی افزایش پیدا کرد (05/0>P). افزایش نیتروژن و سنتز پروتئین میکروبی در گوسفندان تغذیه‌شده با جیرۀ حاوی 21درصد سیلاژ بیشتر از گوسفندان تغذیه‌شده با جیرۀ بدون سیلاژ بود (05/0>P). با افزایش سطح سیلاژ در جیره‏، غلظت تری‏گلیسیرید خون به‏صورت خطی افزایش یافت (05/0P<). براساس نتایج تحقیق حاضر، استفاده از 21درصد سیلاژ برگ و ساقۀ درخت موز با خرمای ضایعاتی در جیرۀ گوسفند، بدون ایجاد تغییر در مادۀ خشک مصرفی، سنتز پروتئین میکروبی را افزایش می‏دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of silage leaf and stem of banana tree with waste date palm on feed intake, microbial protein synthesis and blood parameters of sheep

نویسندگان [English]

  • Monavareh Ghoudosi 1
  • Omid Dayani 2
  • Amin Khezri 3
  • Mohammad Mahdi Sharifi Hosseini 3

1 M.Sc. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

چکیده [English]

The effect of feeding silage of leaf and stem of banana tree with waste date palm on feed intake, microbial protein synthesis and blood parameters using four adult rams in a change- over design with four 21-days period were examined. Eighty five kg leaf and stem of banana tree with 15 kg of waste date palm were mixed together and ensiled for 45 days. Chemical composition and sensory evaluation of silage of leaf and stem of banana tree with waste date palm was evaluated and used in experimental diets as zero, seven, 14 and 21 percent of DM. According to sensory evaluations, silage with a score of 20 had a very good rating. Nitrogen retention in sheep fed 21 percent silage was lower than the control group (P<0.05). Dry matter digestibility of experimental diets containing 14 and 21 percent silage was lower than diets containing zero and seven percent silage (P<0.05). The mean excretion of allantoin, uric acid and total purine derivatives in the urine of sheep were increased linearly (P<0.05) with increasing the silage in the experimental diets. Increasing of nitrogen and microbial protein synthesis in sheep fed diet containing 21 percent silage was more than sheep fed diet without silage (P<0.05). Increasing of the silage level in diet, was increased triglyceride concentration by linearly (P<0.05). According to the results, using of 21 percent silage of leaf and stem of banana tree with waste date palm in sheep diet without change in dry matter intake, increase microbial protein synthesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood parameters
  • dry matter intake
  • Microbial protein
  • silage of leaf and stem of banana tree
  • waste date palm
1 . دیانی ا، شریفی حسینی م و محبی ا (1388) استفاده از باقیمانده‏های زراعی فیبری در تغذیه نشخوارکنندگان. انتشارات خدمات فرهنگی کرمان، ص 180.
2 . سیادت آ (1381) سیلو کردن گیاهان علوفه‏ای. انتشارات دانشگاه شهید چمران. 123 ص.
3 . شیبک ع و یوسف‏الهی م (1391) بررسی ارزش غذایی سیلاژ پسماند درخت موز با استفاده از روش in situ و . in vitro علوم دامی ایران. 43(3): 325-317.
4 . عطریان پ (1388) تغذیه سیلاژ در نشخوارکنندگان. انتشارات آییژ. 186 ص.
5 . فرهومند پ (1381) غذاهای دام و طیور، روش‏های فرآوری و نگهداری آن‏ها. انتشارات جهاد دانشگاهی استان آذربایجان غربی. 270 ص.
6 . میرکزهی م، ولیزاده م و جعفری م (1387) بررسی امکان سیلاژسازی از ضایعات موز در منطقه بلوچستان. سومین کنگره ملّی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدیدشونده در کشاورزی. اصفهان. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.
7 . وکیل فرجی ی، جعفری خورشیدی ک و زاهدی فر م (1388) بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف کنسانتره در جیره غذایی بر میزان سنتز پروتئین میکروبی در شکمبة گاومیش بومی استان مازندران. دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. 7: 66-61.
 
8  . Abdelhamid, AM, Bassuny SM, Abd El-Aziz AA and Ibrahim MYSA (2009) Evaluation of biological treatments for agricultural by-products n ruminants feeding. I-Labouratorial study. Journal of Agriculture Science. 34: 6227-6237.
9 . Amaning-Kwarteng K and Kellaway RC (1986) Supplemental protein degradation, bacterial protein synthesis and nitrogen retention in sheep eating sodium hydroxide-treated straw. British Journal of Nutrition. 55: 557-569.
10 . AOAC (2005) Association of Official Analytical Chemist. Official methods of analysis, Fourteen Edition. AOAC, Washington, DC.
11 . Balcells J, Guada JA, Castrillo C and Gasa J (1992) Urinary excretion of allantoin and allantoin precursors by sheep after different rates of urine infusion into the duodenum. Journal of Agriculture Science. 116: 309-317.
12 . Castillejos L, Calsamiglia S, Ferret A and Losa R (2007) Effect of does and adaptation time of a specific blend of essential oil compounds on rumen fermentation. Journal of Animal Feed Science and Technology. 132: 286-201.
13 . Castillo AR, Kebreab E, Beever DE, Barbi JH, Sutton JD, Kirby HC and France J (2001) The effect of protein supplementation on nitrogen utilization in lactating dairy cows fed grass silage diets. Journal of Animal Science. 79: 247-252.
14 . Chen XB and Gomes MJ (1995) Estimation of microbial protein supply to sheep and cattle based on urinary excretion of purine derivatives–an overview of the technical details, Occasional Publication, Rowette Research Institute, Aberdeen, UK.
15 . Chen XB, Hovell FD, Ørskov ER and Brown DS (1990) Excretion of purine derivatives by ruminants: effect of exogenous nucleic acid supply on purine derivative excretion by sheep. British Journal of Nutrition. 63: 131-142.
16 . Chenost M, Candau M, Geoffroy F and Bousquet (1976) Possibilities of using bananas for the feeding of ruminants in humid tropical regions. Journal of Agricultural Universal Porte Rico 43.
17 . Choo YM (1991) Conversion of crude palm kernel oil into its methyl esters on pilot palm scale. American oil chemist's Society. Pp. 292-295.
18 . Christensen RA, Cameron MR and Klusmeyer TH (1993) Influence of amount and degradability of dietary protein on nitrogen utilization by dairy cows. Journal of Dairy Science. 79: 3497.
19 . Donaldson WE (1985) Lipogenesis and body fat in chickens. Journal of Poultry Science. 64: 1199-1204.
20 . Eckard RJ, Grainder C and Klein CAM (2010) Options for the abatement of methane and nitrous oxide from ruminant production. Livestock Science. 130: 47-56.
21 . Eicher R, Bouchard E and Bigras-poulin M (1999) Factors affecting milk urea nitrogen and protein concentrations in Quebec dairy cows. Preventive Veterinary Medicine. 39: 53-63.
22 . Gupta BS, Singh and Gupta BN (1976) Annual Report. NDRI, Katanal India. As cited by Devendra C, 1981. Non-conventional feed resources in Asia and Far East. FAO APHCA Publication 2, Rome.
23 . Hermier D and Dillon J (1992) Characterization of dietary induced hypercholesterolemia in the chickens.  Biochimica Biophysica Acta. 1124: 178-184.
24 . Le Dividich J, Geoffroy F, Canope I and Chenost M (1978) Using waste bananas as animal feed. FAO Corporate Document Respository. http://www.fao.org/docrep.
25 . Misselbrook TH, Powell JM, Broderick GA and Grabber JH (2005) Dietary manipulation in dairy cattle: labrotary experiment to assess the influence pn ammonia emissions. Journal of Dairy Science. 88: 1765-1777.
26 . National Research Council (1985) Nutrient Requirements of Sheep. Sixth Revised Edition, Nat, Acad. Sci., Washington, DC.
27 . Rihani N, Garrett WN and Zinn RA (1993) Effect of source of supplemental nitrogen on the utilization of citrus pulp-based diets by sheep. Journal of Animal Science. 71: 2310-2321.
28 . Russell JB, Sniffen CJ and Van Soest PJ (1983) Effect of carbohydrate limitation on degradation and utilization of casein by mixed rumen bacteria. Journal of Dairy Science. 86: 763-775.
29 . SAS (2005) SAS User’s Guide. SAS Institute Inc. Version 9. 1. Cary, NC, USA.
30 . Sheikh NH (2002) The preservation of banana crop residuals though ensiling process. F.A.O Coorporate Document Repository. 34: 234-245.
31 . Sinclair LA, Garnsworthy PC, Newbold JR and Buttery PJ (1993) Effect of synchronizing the rate of dietary energy and nitrogen release on rumen fermentation and microbial protein synthesis in the sheep. Journal of Agriculture Science. 120: 251-263.
32 . Sutoh M, Obara Y and Miyamoto S (1996) The effect of sucrose supplementation on kinetics of nitrogen, ruminal propionate and plasma glucose in sheep. Journal of Agriculture Science. 126: 99-105.
33 . Van Soest PJ (1994) Nutritional Ecology of the Ruminant. Cornell University Press, Ithaca, NY.
34 . Van Soest PJ, Robertson JB and Lewis BA (1991) Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74: 3583-3597.
35 . Ziaei N (2010) The effect of dietary Alhagi (camel grass) ensiled with different levels of low quality Date-Palm on apparent nutrient digestion coefficients in Kermani sheep. Research Journal biological Sciences (RJBS). 5(4): 314-317.