نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، رامین، خوزستان‌ـ‌ایران

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، رامین، خوزستان‌ـ‌ایران

3 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، رامین، خوزستان‌ـ‌‌ایران

4 کارشناسی ارشد، بخش امور دام، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، شیرازـ‌ایران

چکیده

پارامترهای ژنتیکی مستقیم و مادری در مرغ‏های بومی استان فارس با روش آماری بیزی، صفات وزن بدن در یک‏روزگی، 8‏هفتگی، 12هفتگی، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم‏مرغ تولیدی، و میانگین وزن تخم‏مرغ‏ها در 28، 30 و 32هفتگی برآورد شد. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات گوناگون با هر شش مدل حیوانی و نرم‏افزار MTGSAM انجام شد. بهترین مدل با معیار اطلاعات آکائیک (AIC) محاسبه شد. وراثت‏پذیری مستقیم وزن بدن در یک‏روزگی، 8‏هفتگی، 12هفتگی، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم‏مرغ تولیدی، و میانگین وزن تخم‏مرغ‏ها براساس بهترین مدل به‌ترتیب 36/0، 33/0، 30/0، 48/0، 26/0 و 25/0 بود. اثر ژنتیکی مادری برای صفات سن بلوغ جنسی، تعداد تخم‏مرغ تولیدی، و میانگین وزن تخم‏مرغ معنی‏دار (05/0>P) بود و نسبت واریانس محیط‌ـ‌دائمی مادری به واریانس فنوتیپی از 01/0 (تعداد و میانگین وزن تخم‏مرغ) تا 39/0 (وزن یک‏روزگی) متفاوت بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که روش بیزی با درنظرگرفتن تمام عوامل مؤثر مدل‏های پیچیده‏تر را به‌عنوان مدل مناسب انتخاب می‏کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of genetic parameters economic traits Fars native hens using Bayesian statistical approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Jafari 1
  • Mohammad Taghi Beige Nasiri 2
  • Jamal Fayazi 3
  • Mohammad Ali Loghavi 4

1 M.Sc. Student, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Industries, Agriculture and Natural Resources University of Ramin, Ramin, Khouzestan, Iran

2 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Industries, Agriculture and Natural Resources University of Ramin, Ramin, Khouzestan, Iran

3 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Industries, Agriculture and Natural Resources University of Ramin, Ramin, Khouzestan, Iran

4 M.Sc. Animal Affairs Section, Jihad –E-Agriculture of Fars Province, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Genetic parameters direct and maternal in Fars native flows using the Bayesian statistical approach, was estimation with consider body weight at a day of age (BW1), body weight at eight weeks of age (BW8), body weight at 12 weeks of age (BW12), age at sexual maturity (ASM), egg number (EGP) and mean egg weight during 28th, 30th and 32nd week ages (AV283032) Fars native flows. Genetic parameters were estimated by six different animal models and MTGSAM software. The best model was determined using the Akaike information criterion for each trait. The direct heritability (h2) estimates basis best model BW1, BW8, BW12, ASM, EGP and AV283032 0.36, 0.33, 0.30, 0.48, 0.26 and 0.25, respectively. Maternal effects were significant for ASM, EGP and AV283032 traits studied and estimates of maternal environmental variance as a proportion of phenotypic variance (c2) varied from 0.01 (EGP and AV283032) to 0.39 (BW1). Results present research showed that Bayesian approach by considering all factors more complicated models was selected as a model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akaike Criterion
  • Bayesian statistical method
  • direct heritability
  • effects maternal
  • MTGSAM software
1 . امامقلی بگلی ح، زره‏داران س، حسنی س و عباسی م ع (1388) برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد. علوم دامی ایران. 40(4): 70-63.
2 . جسوری م، علیجانی ص، پیرانی ن، شجاع ج، پورطهماسبیان م، دقیق کیا ح، یوسفی‏زنور ا، جعفرزاده قدیمی ر و کریمی س م (1391) برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی مازندران با استفاده از روش آماری بیزی. علوم دامی. 22(4): 172-163.
3 . دیمی‏غیاث آبادی پ، علیجانی ص، شجاع غیاث ج و پیرانی ن (1391) مقایسه دو روش آماری حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و آنالیز بیزی در برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات مهم اقتصادی مرغ‏های بومی استان فارس. پژوهش‏های تولیدات دامی. 3(5): 13-1.
4 . قربانی ش، مرادی شهربابک م، ضمیری م ج و کمالی م ع (1386) بررسی عملکرد و پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی مرغ بومی فارس و تخمین میزان ضریب هم‏خونی در آنها. پژوهش و سازندگی. (75): 32- 25.
5 . کیانی‏منش ح ر، نجاتی جورامی ا و رحیمی و ق (1382) برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفات مهم اقتصادی در مرغ بومی آذربایجان غربی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر. 1(2): 19-12.
6 . لاخی م، فرهنگ‏فر ه، حسینی س م و نویدی‏زاده م ا (1392) برآورد وراثت‏پذیری و ارزیابی تغییرات ژنتیکی ناشی از انتخاب برای صفت وزن هشت‏هفتگی در مرغان بومی خراسان رضوی. علوم دامی. 23(3): 179-169.
7 . یوسفی‏زنور ا، علیجانی ص و محمدی ح (1392) برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در مرغان بومی با استفاده از روش بیزی مبتنی بر نمونه‏گیری گیبس. تولیدات دامی. 4(8): 99-91.
 
8 . Akaike H (1983) Information measures and model selection. Proceedings of the 44th session of the international statistical institute. 1: 277-291.
9 . Ghazi Khani Shad A, Nejati Javaremi A and Mehrabani Yeganeh H (2007) Animal model estimation of genetic parameters for most important economic traits in Iranian native fowls. Biotechnology Science. 10: 2787-2789.
10 . Ghorbani Sh, Kamali MA, Abbasi MA and Ghafouri-Kesbi F (2012) Estimation of maternal effects on some economic traits of North Iranian native fowls using different models. Agriculture Science Technology. 14: 95-103.
11 . Liu GQ, Jian XP, ang JY and Wang ZY (2006) Correlations between Heterozygosity at Microsatellite Loci, Mean d2 and Body weight in a Chinese native chicken. Animal Science. 19(12): 1671-1677.
12 . Nigussie Dana E, Vander Waaij H, Johan A and Van Arendonk M (2010) Genetic and phenotypic parameter estimates for body weights and egg production in Horro chicken of Ethiopia. Animal Health Production. 10:1007/ s11250-9649-4.
13 . Niknafs Sh, Abdi H, Fatemi SA, Zandi MB and Baneh H (2013) Genetic trend and inbreeding coefficients effects for growth and reproductive traits in Mazandaran indigenous chicken. Research Biotechnology. 3(1): 25-31.
14 . Oleforuh- Okoleh VU (2011) Estimation of genetic parameters and selection for egg production traits in a nigerian local chicken ecotype. Agricultural and Biological Science. 1990-6145.
15 . Salehinasab M, Zerehdaran S, Ali Abbasi M, Alijani S and Hassani S (2013) Determination of the best model for estimating heritability of economic traits and their genetic and phenotypic trends in Iranian native fowl. Archivieren Tierzucht. 56(23): 237-245.
16 . Sargolzaei M and Edriss MA (2004) Estimation of phenotypic, genetic and environmental trends of some of the growth traits in Bakhtiari sheep. Journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resources. 8(1): 125-133.
17 . SAS Institute (2003) SAS/STAT Users Guide: Statistics. Release 8. 2. SAS Institute Inc., Cary, NC.
18 . Szydlowski1 M and Szwaczkowski T (2001) Bayesian segregation analysis of production traits in two strains of laying chickens. Poultry Science. 80: 125-131.
19 . Van Tassell CP and Van Vleck LD (1995) A Manual for Use of MTGSAM. A Set of Fortran Programs to Apply Gibbs Sampling to Animal Models for Variance Component Estimation [DRAFT]. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service.
20 . Yousefi Zonuz A, Alijani S, Mohammadi H, Rafat A and Daghigh Kia H (2013) Estimation of genetic parameters for productive and reproductive traits in Esfahan native chickens. Livestock Science and Technologies. 1(2): 34-38.