نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی‌ـ‌ایران

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی - ایران

3 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز،ملاثانی ایران

4 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی‌ـ‌ایران

چکیده

این آزمایش برای بررسی اثر سطوح گوناگون پنیرک (صفر، 20، 40، و 60 میلی‏گرم در کیلوگرم علوفۀ آتریپلکس) بر تجزیه‌پذیری و فراسنجه‌های تخمیر علوفۀ آتریپلکس در شتر تک‌کوهانه انجام گرفت. فراسنجه‌های تخمیر با تکنیک تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی با روش هضم دومرحله‌ای به‌کمک دو نفر شتر تک‌کوهانۀ مادۀ دوساله دارای فیستولای شکمبه اندازه‌گیری شد. افزودن پنیرک در دو سطح 40 و 60 میلی‌گرم در کیلوگرم علوفه موجب افزایش معنی‌دار حجم گاز تولیدی از علوفۀ آتریپلکس شد (05/0>P)، ولی ثابت نرخ تولید گاز تحت تأثیر افزودن پنیرک قرار نگرفت. اضافه‌کردن پنیرک (60 میلی‌گرم در کیلوگرم) به آتریپلکس میزان عامل جداکننده، تولید تودۀ میکروبی، راندمان تولید تودۀ میکروبی، و مادۀ آلی واقعاً هضم‌شده را به‌طور معنی‌داری کاهش داد (05/0>P). افزودن 40 و 60 میلی‌گرم در کیلوگرم پنیرک به علوفۀ آتریپلکس pH محیط‏های کشت‌ را کاهش داد (05/0>P). در مقایسه با تیمار شاهد بالاترین غلظت نیتروژن آمونیاکی مربوط به تیمار حاوی 20 میلی‌گرم در کیلوگرم پنیرک (73/11 میلی‌گرم در 100 میلی‌لیتر) بود (05/0>P). همچنین این تیمار ‌بیشترین هضم‌پذیری NDF را در مقایسه با تیمار شاهد داشت (05/0>P). افزودن پنیرک در سطوح 20، 40، و 60 میلی‏گرم در کیلوگرم به آتریپلکس موجب افزایش تراکم گونه‏های پروتوزوئرها در زمان‌‌های 12 و 24 ساعت در مقایسه با 48 ساعت انکوباسیون شد (05/0>P). گونه‌های دیپلودینیوم‏ کملی، دیپلودینیوم‏ مگی، اپیدینیوم ‏ایکوداتوم، و یودیپلودینیوم ‏مگی در تیمارهای حاوی پنیرک تراکم بالاتری داشتند (05/0>P). براساس نتایج تحقیق حاضر، تخمیر بالای پنیرک می‏تواند به بهبود قابلیت هضم و تولید گاز علوفۀ آتریپلکس در جیرۀ شتر تک‌کوهانه بیانجامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of MalvaSylvestris on in vitro degradability and fermentation parameters of ArtiplexLeucoclada

نویسندگان [English]

  • Iran Khodadadi 1
  • Tahere Mohammadabadi 2
  • Morteza Chaji 3
  • Mohsen Sari 4

1 M.Sc. Student, Department of Animal Science, College of Animal Science and Food Technology, Khouzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University, Ahwaz, Mollasani - Iran

2 Assistant Professor, Department of Animal Science, College of Animal Science and Food Technology, Khouzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University, Ahwaz, Mollasani - Iran

3 Associated Professor, Department of Animal Science, College of Animal Science and Food Technology, Khouzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University, Ahwaz, Mollasani - Iran

4 Assistant Professor, Department of Animal Science, College of Animal Science and Food Technology, Khouzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University, Ahwaz, Mollasani - Iran

چکیده [English]

This experiment aimed to investigate the effect of (zero, 20, 40 and 60 mg/kg Atriplex forage) malva sylvestris on digestibility and microbial fermentation of Atriplex in one-humped camel. Fermentation parameters by gas production technique and in vitro digestibility by two-stage digestion were measured by two years old female fistulated camels. Addition 40 and 60 mg/kg malva sylvestris increased gas produced from Atriplex forage (P<0.05). Gas production rate constant didn’t affect by malva sylvestris (P>0.05). Addition malva sylvestris (60 mg/kg) to Atriplex, significantly decreased partitioning factor, microbial biomass, the efficiency of microbial biomass and organic matter actually degradable (P<0.05). Addition of Malva sylvestris 40 and 60 mg/kg were significantly reduced medium pH (P<0.05). The compared with control the highest ammonia-nitrogen concentrations was for treatment containing 20 mg/kg malva sylvestris (11.37 mg/100 ml) (P<0.05). Also this treatment had the greatest NDF digestibility comparison to control (P<0.05). Adding malva sylvestris in 20, 40 and 60 mg/kg to Atriplex increased the protozoa population at 12 and 24 in comparison to control 48 h incubation (P<0.05). Species of Diplodinium camli, Diplodinium maggi, Epidinium ecudatum and Eudiplodinium maggi in treatments containing malva sylvestris were the highest. In conclusion, high fermentation malva sylvestris increase digestibility and gas production of Atriplex in one-humped camel diets.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atriplex
  • digestibility
  • Gas production
  • Malva sylvestris
  • Protozoa
1 . اهوازی م، رضوانی اقدام ع و حبیبی خانیانی ب، (1389)، بذر گیاهان دارویی (مورفولوژی، فیزیولوژی، و خواص دارویی)، انتشارات جهاددانشگاهی واحد تهران، صص 202-131.
2 . باشتینی ج و توکلی ح، (1381)، تعیین‌ ارزش پنج گونۀ غالب از گیاهان شورپسند مناطق کویری استان خراسان، پژوهش و سازندگی، 55: 2- 5.
3 . بشارتی م، تقی‏زاده ا، جان‏محمدی ح و ‌مقدم غ، (1387)، تعیین تجزیه‏پذیری محصولات فرعی انگور با استفاده از روش تولید گاز و کیسه‏های نایلونی، دانش کشاورزی، 18(3): 173-185.
4 . ظهوری ه، (1383)، دایره‌المعارف گیاهان دارویی، انتشارات تحسین، چاپ دوم، 1390.
5 . قاسمی ع، (1388)، گیاهان دارویی و معطر ایران (شناخت و بررسی اثرات آن‌ها)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.
6 . علی‏پور د، (1391)، تک‌یاخته‌های مژکدار شکمبه در شترهای نژاد سندی و بلوچی، تحقیقات دامپزشکی، 67(3): 263-257.
 
 7 . Alexander G, Singh B, Sahoo A and Bhat TK (2008) In vitro screening of plant extracts to enhance the efficiency of utilization of energy and nitrogenin ruminant diets. Animal of Feed Science Technology. 145: 229-242.
8 . Allen MS (1997) Relationship between ruminal fermentation and requirement for physically effective fiber. Dairy Science. 80: 1447-1462.
9 . Bareen F and Tahira SA (2011) Metal accumulation potential of wild plant in tannery effluent contaminated soil of Kasur, Pakistan: Field trials for toxic metal cleanup using Suaedafruticosa. Hazardous Materials. 186: 443-450.
10 . Blummel M and Becker K (1997) The degradability characteristics of fifty-four roughages and roughage neutral-detergent fibre as described by in vitro gas production and their relationship to voluntary feed intake. Nutrition. 77: 757-786.
11 . Blummel M, Makkar HPS and Becker K (1997) In vitro gas production - a technique revisited. Animal Physiology and Animal Nutrition. 77: 24-34.
12 . Broderick GA and Kang JH (1980) Automated simultaneous determination of ammonia and totalamino acids in ruminal fluid and in vitro media. Dairy Science. 63: 64-75.
13 . Broudiscou LP, Papon Y and Broudiscou AF (2000) Effects of dry plant extracts on fermentation and methanogenesis incontinuous culture of rumen microbes. Animal Feed Science and Technology. 87: 263-277.
14 . Busquet M, Calsamiglia S, Ferret A, Carro MD and Kamel C (2005) Effect of Garlic Oil and Four of its Compounds on Rumen Microbial Fermentation. Dairy Science. 88: 4393-4404.
15 . Buxton DR, Mertens DR and Fisher DS (1996) Forage quality and ruminant utilisation. In Moser, L. E. et al. (eds.). Cool-season Forage Grasses. ASA, CSSA, and SSSA, Madison, USA 229-266.
16 . Calsamiglia S, Busquet M, Cardozo PW, Castillejos L and Ferret A (2007) Invited review: essential oils as modifiers of rumen microbial fermentation. Dairy Science. 90: 2580-2595.
17 . Davis AM (1981) The Oxalate, Tannin, Crude Fiber, and Crude Protein Composition of Young Plants of Some Atriplex Species. Range Management. 34(4): 329-331.
18 . Dong GZ, Wang XJ, Liu ZB and Wang F (2010) Effects of phytogenic products on in vitro rumen fermentation and methane emission in goats. Animal and Feed Sciences. 19: 218-229.
19 . Dulgar B and Gonuz A (2004) Antimicrobial activity of certain plants used in Turkish traditional medicine. Asian Journal of Plant Sciences. 3(1): 104-107.
20 . Emanuele SM, Staples CR and Wilcox CJ (1991) Extent and site of mineral release from six forage species incubated in mobile dacron bags. Animal Science. 69: 801-810.
21 . Ghali MB, Scott PT and Al Jassim RAM (2005) Effect of diet change on population of rumen protozoa in dromedary camel. Recent Advances in Animal Nutrition in Australia, 15: 27A.
22 . Gohl B (1981) Tropical feeds. FAO Animal Production and Health Series. 12: 529.
23 . Griffiths RA (1986) Feeding niche overlap and food selection in smooth and palmate newts, T. vulgaris and T. helveticus at a pond in mid-Wales. Animal Ecology. 55: 201-214.
24 . Hobson PN andStewart CS (1997) The Rumen Microbial Ecosystem. Elsevier Sience Publishers Ltd, London and New York.
25 . Hoffman PC, Lundberg KM, Bauman LM and Shaver RD (2003) The effect of maturity on NDF digestibility. Focus on Forage. 5: 1-3.
26 . Hungate RE (1966) The Rumen and Its Microbes, Academic press, New York.
27 . Ivan M, Mir PS, Koenig KM, Rode LM, Neill L, Entz T and Mir Z (2001) Effects of dietary sunflower seed oil on rumen protozoa population and tissue concentration of conjugated linoleic acid in sheep. Small Ruminant Research. 41(3): 215-227.
28 . Khan S and Bano A (2011) Physiological and biochemical analysis of the selected halophytes of district mardan, pakistan. International Journal of Bioscience Biochemistry and Bioinformatics. 1(4): 239-243.
29 . Kirkpatrick JG, Helman RG, Burrows GE, Tungeln DV, Lehenbauer T and Tyrl RJ (1999) Evaluationof hepatic changes and weight gains in sheep grazing Kochia. Scoparia. Veterinary and Human Toxicology. 41: 67-70.
30 . Lila ZA, Mohammed N, Kanda S, Kamada T and Itabashi H (2003) Effect of sarsaponin on rumen fermentation with particular reference to methane production in vitro. Dairy Science. 86: 3330-3336.
31. Makkar HPS (2005) In vitro gas methods for evaluation of feeds containing phytochemicals. Animal Feed Science and Technology. 123(1): 291-302.
32 . McDougall EI (1948) Studies on ruminant saliva. I. The composition and output of sheep's saliva. Biochemical. 43: 99-109.
33 . Menk KH and Stingass H (1988) Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research and Development. 28: 6-55.
34 . Ogimoto K and Imai S (1981) Atlas of rumen microbiology. Japan Sientific Societies Press, Tokyo.
35 . Olivera MP (1998) Use of in vitro gas production technique to assess the contribution of both soluble and insoluble fraction on the nutritive value of forage. Univercity of Aberdeen, Scotland, M.Sc. Dissertation.
36 . Ørskov ER and McDonald I (1979) The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. Agricultural Science. 92: 499-503.
37 . Patra AK and Saxena K (2010) A new perspective on the use of plant secondary metabolites to inhibit methanogenesis in the rumen. Phytochemistry 05-010.
38 . Potter SM, Jimenez-Flores R, Pollack J, Lone TA and Berber-Jimenez MD (1993) Protein saponin interaction and its influence on blood lipids. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 41: 1287-1291.
39 . Sallam SMA, Bueno ICS, Brigide P, Godoy PB, Vitti DMSS and Abdalla AL (2009) Investigation of potential new opportunities for plant extracts on rumen microbial fermentation in vitro. Options Mediterraneennes: Serie A. Seminaires Mediterraneens. 85: 255- 260.
40 . Sallam SMA, Da Silva Bueno IC, De Godoy PB, Eduardo FN, Schmidt Vittib DMS and Abdalla AL (2010)Ruminal fermentation and tannins bioactivity of some browses using a semi-automated gas production technique. Tropical and Subtropical Agroecosystems 12: 1-10.
41 . Sliwinski BJ, Soliva CR, Machmuller A and Kreuzer M (2002) Efficacy of plant extracts rich in secondary constituents to modify rumen fermentation. Animal of Feed Science and Technology. 101: 101-114.
42 . Tabaraki R, Yosefi Z and Asadi Gharneh HA (2012) Chemical Composition and Antioxidant Properties of Malva sylvestris L. Research in Agricultural Science. 8(1): 59-68.
43 . Tilly JMA and Terry RA (1963) A two stage technique for the indigestion of forage crops. British Grassland Society. 18: 104-111.
44 . Ullah MA, Naseem AR, Rafiq MK and Rezzaq A (2008) Correlation of Atriplexamnicola and soil properties.  Agriculture and Biology. 8(3): 394-397.
45 . Van Soest PJ, Robertson JB and Lewis BA (1991) Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Dairy Science. 74: 3583-3597.
46 . Walters RJK (1984) D-Value: The significance of small differences on animal performance. Proceeding of the 18thNIAB Crop Conference. Cambridge, UK, pp. 60-68.
47 . Williams AG, Ellis AB and Coleman GS (1986) Subcellular distribution of polysaccharide depolymerase and glycoside hydrolase enzymes in rumen ciliate protozoa. Current Option in Microbial. 13: 139-147.
48 . Zhang Y, Gao W and Meng Q (2006) Fermentation of plant cell walls by ruminal bacteria, protozoa and fungi and their interaction with fibre particle size. Animal Nutrition. 61(2): 114-125.