نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه،- ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی آثار سطوح مختلف اسانس لیموترش بر قابلیت هضم مواد مغذی، متابولیت‌های خونی و تخمیر شکمبه‌ای در گوساله‌های نر هلشتاین بود. به این منظور، چهار اساس گوسالة نر هلشتاین فیستوله‌گذاری شده (میانگین وزن بدن 20±650 کیلوگرم) برای پنج دورة هفده‌روزه و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی چرخشی به پنج جیرة آزمایشی شامل شاهد با سطوح 600، 800 و 1000 میلی‌گرم در روز اسانس لیموترش و شاهد با 300 میلی‌گرم در روز موننسین اختصاص داده شد. قابلیت هضم ظاهری مادة آلی در جیرة حاوی 1000 میلی‌گرم در روز اسانس لیموترش از سایر تیمارها بالاتر بود (05/0P<). تیمارهای آزمایشی بر قابلیت هضم مادة خشک، پروتئین خام، چربی خام، فیبر نامحلول در شویندة خنثی و فیبر نامحلول در شویندة اسیدی اثری نداشت. اثر تیمارها بر غلظت گلوکز، لیپوپروتئین‌های با چگالی بالا، آلبومین، پروتئین کل، کراتینین، تری‌گلیسیرید و اوره معنادار نبود، ولی میزان کلسترول و غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات در سرم تیمار شاهد بیش از سایر تیمارها بود (05/0P<). غلظت پروپیونات در مایع شکمبة حیواناتی که 1000 میلی‌گرم اسانس لیموترش دریافت کردند نسبت به تیمار شاهد بیشتر ولی غلظت بوتیرات آن‌ها از تیمار شاهد کمتر بود (05/0P<). نتایج آزمایش نشان داد که افزودن 1000 میلی‌گرم اسانس لیموترش بر قابلیت هضم مادة آلی، خصوصیات تخمیری شکمبه و غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات خون گوساله‌های نر هلشتاین تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Citrus Limon essential oil on nutrient digestibility and ruminal fermentation of male Holstein calves

نویسندگان [English]

  • Bahriye Shahi 1
  • Rasoul Pirmoohamadi 2
  • Abdolrahman Amini 3

1 Former M.Sc. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Urmia, Urmia, Iran

2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Urmia, Urmia, Iran

3 Ph.D. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Urmia, Urmia, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effects of different levels of Citrus Limon essential oil on nutrient digestibility, blood and ruminal metabolites in male Holstein calves. This study were conducted using four male Holstein calves, each fitted with a permanent rumen cannula (average body weight 650±20 kg) that received experimental diets including control with 600, 800 and 1000 mg/d lemon essential oil and control with monensin 300 mg/d in a change-over complete randomized block design with five periods of 17 days. Apparent digestibility of OM in ration including of 1000 mg per day of Citrus Limon was highther than the others treatments (P<0.05). Experimental treatments had not affected on DM, CP, EE, NDF and ADF digestibility. The effect of treatments were not significant on glucose, HDL, albumin, total protein, cratinin, and triglyceride and urea concentration, but cholesterol values and BHB concentration in serum of control treatment were more than the other treatments (P<0.05). The concentration of propionate in rumen of animals received 1000 mg Citrus Limon essential oil, was more than control of treatment, but their concentration of butyrate was low than control treatment (P<0.05). In conclusion, results showed that utilization of 1000 mg per day dose of Citrus Limon essential oil in diet could improve the OM digestibility, rumen fermentation characteristics and blood BHB concentration of male Holstein calves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood parameter
  • Citrus limon
  • Essential oil
  • fistula
  • monensine
  • volatile fatty acids
1 . افشار حمیدی ب، امینی ج و رزاق‌زاده س (1390) بررسی اثر اسانس‌های گیاهی بر روی تولید گاز متان و اسیدهای چرب فرار در شکمبه نشخوارکنندگان. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
2 . شرفی س م، رسولی ا، قدری ط ا، جلالی ندوشن م ر و رضایی م ب (1388) فعالیت‌های ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی، هماتولوژی و سمیت سلولی اسانس لیموترش. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 26(3): 437-423.
3 . مکدونالد پ ا آ، گرین هال جی اف. دی. و مورگان سی ای (1386) تغذیه دام. ترجمه بهمن نویدشاد؛ علیرضا جعفری صیادی. انتشارات حق‌شناس، رشت. ص 54-232.
4 . ناظم ک، روزبهان ی و شجاع­الساداتی س ع (1387) ارزش غذایی تفاله مرکبات (لیمو و پرتقال) عمل­آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفلا. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 12(43 ب): 495-505.
5 . ولی­زاده م و مقدم م (1373) طرح­های آزمایشی در کشاورزی. چاپ اول. انتشارات پیشتاز علم. ص 100-25.
6 . یغمایی پ، پریور ک، هفت‌سوار م، ذره­بینان ف و شهسواری س (1388) بررسی تأثیر اسانس روغنی پوست لیموترش بر میزان چربی‌های خون و شمارش افتراقی لکوسیت­های خون در موش­های رت نر بالغ نژاد ویستار. دانشگاه علوم پزشکی کردستان. 4: 64-55.
 
7 . Ammerman CB and Henry PR (1991) Citrus and vegetable products for ruminant animals. In: Proceedings, Alternative Feeds for Dairy and Beef Cattle, St Louis, MO.
8 . AOAC (1990) Official Methods of Analysis, 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington VA, Blanluet N, Frehner M, Losa R and Archain D (2002) Evaluation du produit CRINA® RUMINANTS dans des rations pour brebis. 9èmes Rencontres Recherches Ruminants, 4-5 December, Paris. P. 323.
9 . Bampidis VA and Robinson PH (2006) Citrus by-products as ruminant feeds. Animal Feed Science and Technology. 128: 175-217.
10 . Benchaar C, Chaves AV, Fraser GR and McAllister TA (2007) Effect of essential oil and their components on in vitro rumen microbial fermentation. Animal Science. 23: 413-419.
11 . Benchaar C, Duynisveld JL and Charmley E (2006) Effects of monensin and increasing dose levels of a mixture of essential oil compounds on intake, digestion and growth performance of beef cattle. CanadianAnimal Science. 86: 91-96.
12 . Bok SH, Lee SH and Park YB (1999) Plasma and hepatic cholesterol and hepatic activities of 3 hydroxil -3methyl-glutaryl-COA reductase and acylCOA: Cholesterol transferase are lower in rat fed citrus peel extract or a mixture of citrus bioflavonoids. Nutrition. 129: 1182-1185.
13 . Boshtam M, Naderi GA, Moshtaghian J, Asgary S and Jafari N (2009) Effects of citrus limon burm. f. on some atherosclerosis rick factors in rabbits with atherogenic diet. ARYA Atherosclerosis. 5(2): 1-5.
14 . Castillejos L, Calsamiglia S, Ferret A and Losa R (2007) Effects of dose and adaptation time of a specific blend of essential oil compounds on rumen fermentation. Animal Feed Science and Technology. 132: 186-201.
15 . Castillejos L, Calsamiglia S and Ferret A (2006) Effect of essential oils active compounds on rumen microbial fermentation and nutrient flow Systems. Dairy Science. 89: 2649-2658.
16 . Castillejos L, Calsamiglia S, Ferret A and Losa R (2005) Effects of a specific blend of essential oil compounds and the type of diet on rumen microbial fermentation and nutrient flow from a continuous culture system. Animal Feed Science and Technology. 119: 29-41.
17 . Dudareva N, Pichersky E and Gershenzon J (2004) Biochemistry of plant volatiles. Plant Physiology. 135: 1893-1902.
18 . Greathead H (2003) Plants and plant extracts for improving animal productivity. Proceedings of the Nutrition Society. 62: 279-290.
19 . Lissin LW and Cooke JP (2000) Phytoesterogen and cardiovascular health. Amer College Cardio. 35: 1403-1410.
20 . Manners GD (2007) Citrus limonoids: analysis, bioactivity and biomedical prospects. Agriculture Food Chemistry. 55(21): 8285.
21 . McIntosh FM, Williams P, Losa R, Wallace RJ, Beever DA and Newbold CJ (2003) Effects of essential oils on ruminal microorganisms and their protein metabolism. Applied and Environmental Microbiology. 69(8): 5011-5014.
22 . National Research Council (2000) Nutrient Requirements of Beef Cattle, 7th rev. ed Subcommittee on Beef Cattle Nutrition, Committee on Animal Nutrition, National Research Council.
23 . Newbold CJ, McIntosch FM, Williams P, Losa R and Wallace RJ (2004) Effects of a specific blend of essential oil compounds on rumen fermentation. Animal Feed Science and Technology. 114: 105-1.
24 . Ottenstein DM and Bartley DA (1971) Improved gas chromatography separation of free acids C2-C5 in dilute solution. Ann Chemistry. 43: 952-955.
25 . Statistical Analysis Systems (SAS) Institute (2003) SAS User’s Guide. SAS Institute, Cary, NC.
26 . Takarada K, Kimizuka R, Takahashi N, Honma K, Okuda K and Kato T (2002) A comparison of the antibacterial efficacies of essential oils against oral pathogens. Oral Microbiol Immunology. 19: 61-4. 
27 . Tepe B, Daferera D, Sokmen A, Sokmen M and Polissiou M (2005) Antimicrobial and antioxidant activities of the essential oils and various extracts of Salvia tomentosa Miller (Lamiaceae). Food Chemistry. 90: 333-340.
28 . Van Soest PJ, Robertson JB and Lewis BA (1991) Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Dairy Science. 74: 3588-3597.
29 . Wallace RJ, McEwan NR, McIntosh FM and Newbold CJ (2003) Natural products for manipulation of fermentation in ruminats. In: Proceedings of the 50th Maryland Nutr. Conference, Baltimore, March 27-28.