نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان و مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، زنجان‌ـ‌ایران

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان‌ـ‌ایران

3 استادیار پژوهشی، موسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور ، کرج‌‌ـ‌ایران.

چکیده

این آزمایش به‌منظور بررسی نقش آنتی‌اکسیدانی ویتامین C (VC) و کوآنزیم Q10 (CoQ10) بر پاسخ ایمنی جوجه‏های گوشتی تحت شرایط تنش سرمایی بااستفاده از تعداد 500 قطعه جوجۀ نر آرین در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و پنج تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل گروه کنترل مثبت (PC، شرایط عادی پرورش، و بدون دریافت آنتی‏اکسیدان)، گروه کنترل منفی (NC، تنش سرمایی، و بدون دریافت آنتی‏اکسیدان)، تنش سرمایی به‌همراه تیمارهای حاوی VC (300 میلی‌گرم در کیلوگرم جیره)، CoQ10 (40 میلی‌گرم در کیلوگرم جیره)، و مخلوط VC+CoQ10 با دزهای ذکر‌شده در جیرۀ پایه بود. برای اعمال تنش سرمایی، از 15 تا 42 روزگی، دمای سالن 15 درجۀ سانتی‌گراد ثابت نگه‌داشته‌شد. صفات تیتر واکسن‌ها، پاسخ ایمنی هومورال، ایمنی سلولی، و وزن نسبی اندام‌های ایمنی مطالعه شد. نتایج نشان داد که با وجود کاهش وزن نسبی طحال تحت تنش سرمایی، تفاوت‌ها معنی‌دار نبودند. پرندگانی که تحت تأثیر تنش سرمایی قرار گرفتند، وزن نسبی بورس بالاتری داشتند (01/0P<) و استفاده از آنتی‌اکسیدان‌‌ها به‏ویژه CoQ10 وزن نسبی آن‌ها را کاهش داد (05/0>P). درصد لنفوسیت‌ها درنتیجۀ تنش سرمایی، کاهش یافت (05/0>P). بهبود پاسخ ایمنی سلولی هم در پاسخ به تزریق زیرجلدی فیتوهماگلوتینین و هم در تکثیر لنفوسیت‌هایT  در شرایط آزمایشگاهی مشاهده گردید (05/0P<). نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از مواد آنتی‏اکسیدانی VC و CoQ10 در شرایط تنش سرمایی باعث بهبود سیستم ایمنی و کاهش تلفات شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Immune response of broilers to vitamin C and coenzyme Q10 under cold stress condition

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Nemati 1
  • Mohammad Hossein Shahir 2
  • Mohammad Taher Harakinezhad 2
  • Houshang Lotfollahian 3

1 Ph.D. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, and Instructor of Agricultural and Natural Resources of Zanjan, Zanjan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

3 Assistant Professor of Animal Science Research Institute, Karaj, Iran

چکیده [English]

This experiment was conducted to determine the effect of vitamin C (VC) and coenzyme Q10 (CoQ10) on
immunity response of broilers in cold stress condition using 500 male chicks in a completely randomized
design with 5 treatments and five replicates. Treatments were: positive control (PC, normal conditions
growth without antioxidants), negative control (NC, cold stress without antioxidants), cold stress + VC
(300 mg/kg diet), cold stress + CoQ10 (40 mg/kg diet) and cold stress + VC + CoQ10 at above mentioned
doses. To induce cold stress, from day 15 until end, temperature fixed at 15oC. Vaccine titers, humeral
and cellular immune response and relative immune organs weight were studied. Results showed that cold
stress decreased relative spleen weight but there was no significant difference between treatments.
Relative weight of bursa was increased in cold stress condition (P<0.01) and using antioxidant especially
CoQ10 decreased it (P<0.05). Lymphocyte percent decreased in cold stress (P<0.05). Improved cellmediated
immune response to subcutaneous injection of phytohemagglutinin and proliferation of T
lymphocyte in vitro were observed (P<0.05). In conclusion, use of antioxidants VC and CoQ10 in the cold
stress condition improved immune system activity and decreased mortality

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • cellular immune
  • Coenzyme Q10
  • Cold stress
  • humeral immune
  • vitamin c
1 . دستار ب (1383) تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جوجه­های گوشتی در مرحله اول رشد. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 8(4): 109-­99.
2 . شهیر م. ح.، شریعتمداری ف.، میرهادی ا. و لطف الهیان ه (1383) تعیین نیاز لیزین مرغان تخمگذار در مرحله اوج تولید. پژوهش و سازندگی. 62(4): 87-82­.
 
3. Baker DH, Batal AB, Parr TM, Augspurger NR and Parsons CM (2002) Ideal ratio (relative to lysine) of tryptophan, threonine, isoleucine, and valine for chicks during the second and third weeks posthatch. Poultry Science. 81(4): 485-494.
4. Baker DH, Firman JD, Blair E, Brown J and Moore D (2003) Digestible lysine requirements of male turkeys during the 6 to 12 week period. Poultry Science. 2(3): 229-233.                                                                                                                                                         
5. Boling SD and Firman JD (1998) Digestible lysine requirement of female turkeys during the starter period. Poultry Science. 77(4): 547-551.
6. Degussa (2010) The amino acid composition of feedstuffs (4th revised edition). Degussa AG, Feed Additives Division, Hanau, Germany.
7 . D'Mello JPF and Emmans GC (1975) Amino acid requirements of the young turkey: lysine and arginine. British Journal of Poultry Science. 16: 297-306.
8 . Firman JD (2004) Digestible lysine requirements of male turkeys in their first 6 weeks. Poultry Science. 3: 373-377.
9 . Garcia AR, Batal AB and Bakret DH (2006) Variations in the digestible lysine requirement of broiler chickens due to sex, performance parameters, rearing environment, and processing yield characteristics. Poultry Science. 85(3): 498-504.                                                                                   
10 . Holsheimer JP and Ruesink EW (1993) Effect on performance, carcass composition yield and financial return of dietary energy and lysine levels in starter and finisher diets fed to broilers. Poultry Science. 72(5): 806-815.                                                                                            
11. Kadim IT, Moughan PJ and RavindranV (2002) Ileal amino acid digestibility assay for the growing meat chicken - comparison of ileal and excreta amino acid digestibility in the chicken. British Journal of Poultry Science. 43: 588-597.
12 . Kidd MT (2000) Nutritional considerations concerning threonine in broilers. World’s Poultry Science Journal. 56: 139-151.                                                                  
13 . Kratzer FH, Davis PN and Marshall BJ (1956) The protein and lysine requirements of turkeys at various ages. Poultry Science. 35(1): 197-202.
14 . Lemme A, Strobel E, Hoehler D, Matzke W, Pack M and Jeroch H (2002) Impact of graded levels of dietary lysine on performance in turkey toms 5 to 8 and 13 to 16 weeks of age. Archiv fur Geflugelkunde. 66: 102-107.                                                                                                                          
15 . Morris TR (1999) Experimental Design and Analysis in Animal Sciences. CABI Publishing, New York.                                                                                                                                              
16 . NRC (1994) Nutrient Requirements of Poultry. 9th revised edition. National Academy Press, Washington, DC.                                                                                                                                    
17 . Parsons CM (1986) Determination of digestible and available amino acids in meat meal using conventional and caecectomized cockerels or chick growth assays. Nutrition. 56: 227-240.
18 . PestiGM, Vedenov D, Cason JA and Billard L (2009) A comparison of methods to estimate nutritional requirements from experimental data. British Journal of Poultry Science. 50: 16-32.
19. Ravindran V and Bryden WL (1999) Amino acid availability in poultry - in vitro and in vivo measurements. Australian Journal of Agricultural Research. 50: 889-908.                                            
20. Robbins KR, Saxton AM and Southern LL (2006) Estimation of nutrient requirements using broken-line regression analysis. Animal Science. 84: 155-165.                                                                   
21. SAS (2003) Statistics, in: SAS User’s Guide, 2003 ed., SAS Institute, Cary, NC, USA.
22. Sibbald IR (1987) Estimation of bioavailable amino acids in feedstuffs for poultry and pigs: A review with emphasis on balance experiments. Animal Science. 67: 221-300.
23 . Stein HH, Seve B, Fuller MF, Moughan PJ and Lange CF (2007) Amino acid bioavailability and digestibility in pig feed ingredients: Terminology and application. Animal Science. 85: 172-180.                                                                                                                                                 
24 . Sterling KG, Pesti GM and Bakalli RI (2006) Performance of different broiler genotypes fed diets with varying levels of dietary crude protein and lysine. Poultry Science. 85(6): 1045-1054.                             
25 . Sterling K, Gvedenov DV, Pesti GM and Bakalli RI (2005) Economically optimal dietary crude protein and lysine level for starting broiler chicks. Poultry Science. 84(1): 29-39.                                     
26 . Thompson KA, Blair E, Baker KA and Firman JD (2004) Digestible lysine requirement for hen turkeys from 0 to 6 weeks of age. Poultry Science. 3: 558-56.                                           
27. Thompson KA, Baker KA and Firman JD (2005) Digestible lysine requirements of hen turkeys from 6 to 12 weeks of age. Poultry Science. 4: 639-644.                                                           
28. Tuttle WL and Balloun SL (1974) Lysine requirements of starting and growing turkeys. Poultry Science. 53(5): 1698-1704.
29.Vazques M and Pesti GM (1997) Estimation of the lysine requirement of broiler chicks for maximum body gain and feed efficiency. Applied Poultry Research. 6: 241-246.