نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران، ساری

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دام و آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

چکیده

ژن فاکتور مؤثر بر رشد بتا به عنوان ژن مؤثر و مهم در فرآیند رشد و تمایز سلولی شناخته شده است. به منظور بررسی چندشکلی ژن فاکتور مؤثر بر رشد بتا-3 (TGFB3) از 160 قطعه مرغ مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران به طور تصادفی خون گیری شد. استخراج DNA به کمک روش نمکی بهینه یافته و تکثیر یک قطعه به طول 295 جفت باز (بخشی از اینترون 4، کل اگزون 5 و بخش کوچکی از اینترون 5) با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی انجام شد. قطعه تکثیر شده بعد از هضم به کمک آنزیم BsiYI دو آلل + و به ترتیب با فراوانی 8037/0 و 1961/0 را آشکار نمود. فراوانی ژنوتیپ های "+/+"، "+/- " و "-/-" به ترتیب 6645/0، 2784/0 و 0569/0 برآورد شدند. آنالیز آماری نتایج به دست آمده نشان داد که وجود یک آلل + در ژنوتیپ می تواند میانگین صفات وزن بدن در سنین یک روزگی و هشت هفتگی را به صورت معنی داری درمقایسه با ژنوتیپ -/- افزایش دهد که نشان دهنده نقش تأثیرگذار آلل + در افزایش ارزش فنوتپی وزن بدن در جوجه ها می باشد (05/0>P). در پایان می توان چنین نتیجه گیری نمود که نشانگر مورد مطالعه به همراه دیگر فرم های آللی ثبت شده در جایگاه ژنی TGFB3 می تواند در درک هر چه بهتر کنترل ژنتیکی نرخ رشد در جوجه ها مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of TGFB3 loci on phenotypic data and breeding value of body weight traits in Mazandaran native fowls

نویسندگان [English]

  • babak enayati 1
  • Ghodratollah Rahimi 2

1

2

چکیده [English]

The transforming growth factor B (TGFB) subfamily is one of the most important groups of genes that are involved in development of growth and cell differentiation. In order to detect polymorphism in TGFB3 loci, blood samples were collected randomly from 160 breeder hens of Mazandarn native fowls breeding station. DNA was extracted using modified salting out method and a DNA fragment of 295 bp from TGFB3 loci was amplified (part of intron 3, exon 4 and small part of intron 4) using a specific primer pairs. The digested amplified fragment with BsiYI enzyme revealed two + and – alleles with the frequency of 0.8037 and 0.1961, respectively. The frequencies of "+/+", "+/-" and "-/-" genotypes were estimated at 0.6645, 0.2784 and 0.0569, respectively in studied population. The statistical analysis showed that the existence of one + allele in the genotypes significantly (P ? 0.05) increased the means of body weight at one day and eight week of age in comparison with "-/-" genotype which indicates the importance of this allele in body weight gain in chickens. It can be concluded that the studied marker site, together with the other documented variants in TGFB3 locus, can be very useful to obtain a better understanding of the genetic control of growth rate in chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body weight
  • Mazandaran native fowls
  • Phenotypic value
  • Polymorphism
  • TGFβ3 gene
1 . Burt DW and Law AS (1994) Evolution of the transforming growth factor-beta superfamily. Program Growth Factor Research. 5: 99-118.
2 . Burt DW and Paton IR (1992) Evolutionary origins of the transforming growth factor-beta gene family. DNA Cell Biological. 11: 497-510.
3 . Burt DW, Paton IR and Dey BR (1991) Comparative analysis of human and chicken transforming growth factor-beta 2 and -beta3 promoters. Endocrinal. 7: 175-83.
4 . Congburn LA, Burnside J and Scanes CG (2000) Sturkie Avivan Physiology. 5th Ed. Physiology of growth and development., Academic Press. 656 p.  
5 . Groenen MA, Cheng HH, Bumstead H, Benkel BF, Briles WE, Burke T, Burt DW, Crittenden LB, Dodgson J, Hillel J, Lamont S, Ponce de leon A, Soller M, Takahashi H and Vignal A (2000)
A consensus linkage map of the chicken genome. Genome Research. 10: 137-147.
6 . Gu ZL, Zhang HF, Zhu DH and Li H (2002)
Single nucleotide polymorphism analisis of chicken myostatin gene in different chicken lines. Yi Chuan Xue bao. 29: 599-606.
7 . Li H, Deeb N, Zhou H, Michell AD, Ashwell CM and Lamont SJ (2003) Chicken quantitive trait loci for growth and body composition associated with transforming growth for-β3 genes. Poultry Science. 82: 347-356.
8 . Madeja Z, Adamowicz T, Chmurzynska A, Jankowski T, Melonek J, Switonski M and Strabel T (2004) Effect of leptin gene polymorphisms on breeding value for milk production traits. Dairy Science. 87: 3925-3927.
9 . Meyer K (2000) DF REML version 3.0 program to estimate variance components by restricted maximum likelihood using derivative-free algorithm. Users note Animal genetics and breeding unit. University of New England, Armidable, NSW, Australia. 84 p.
10 . Olenski K, Kaminski S, Szyda J and Cieslinska A )2010( Polymorphism of the beta-casein gene and its associations with breeding value for production traits of Holestein-Frisian bulls. Livestock Science. 131: 137-140.
11 . Piek E, Heldin CH and Dijke PT (1999) Specificity diversity, and regulation in TGFb superfamily signaling. FASEB. 13: 2105-2124.
12 . SAS Institute Inc. (2006) SAS/STAT. Users guide. Version 9.1.
13 . Snaders EJ and Wride MA (1997) Roles for growth and differentiation factors in avian embryonic development. Poultry Science. 76: 111-117.
14. Wall NA and Hogam BL (1994) TGF-beta genes in development. Current Opinion in Genetics & Development, 4: 517-522.
15 . Yeh FC and Yang R (1999) POPGEN Version 1.31program to Population genetic analysis. Quick user guide. University of Alberta, Center for International Forestry Research. 28 p.
16 . Zhou H and Lamont SJ (2003) Association of transforming growth factor beta genes with quantitative trait loci for antibody response kinetics in hens. Animal Genetic. 34: 275-82.