نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه – ایران

چکیده

تعداد 20 رأس بره شیرخوار با میانگین سن یک ماه از نژاد سنجابی (10 رأس نر و 10 رأس ماده) با وزن اولیه به ترتیب (3/1±) 4/13 و (9/0±) 6/11 کیلوگرم به منظور بررسی اثر یک جیره تکمیلی بر ماده خشک مصرفی، سرعت رشد و خصوصیات لاشه مورد استفاده قرار گرفت. بره های هر جنس براساس وزن زنده گروه بندی شدند و به طور تصادفی در یکی از دو گروه غذایی، کنترل (شیر مادر و دسترسی آزاد به یونجه) یا تکمیلی (شیر مادر و دسترسی آزاد به یونجه و کنسانتره) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی و به روش فاکتوریل 2 × 2 پرورش داده شدند. رشد بره ها تا سن 130 روزگی ثبت و در پایان دوره، تمام بره ها برای بررسی خصوصیات لاشه ذبح گردیدند. میانگین شیر مصرفی بره های نر (685 گرم) بیشتر از بره های ماده (539 گرم) بود (01/0P<). افزایش وزن روزانه بره های نر بیشتر از ماده ها (240 در مقابل 163 گرم) و بره های گروه تکمیلی بیشتر از بره های گروه کنترل (259 در مقابل 145 گرم) بود (01/0P<). چربی لاشه بره های نر و ماده گروه تکمیلی نسبت به بره های گروه کنترل بیشتر بود (01/0P<). نتایج نشان داد که جیره تکمیلی باعث بهبود سرعت رشد، خصوصیات لاشه و افزایش ذخیره چربی در بره ها گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of creep mixture diet on growth and carcass characteristics of suckling lambs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Panah 1
  • manocher souri 2
  • Samira Varahzardi 1

چکیده [English]

20 one-month-old Sanjabi suckling lambs (ten males and ten females with initial liveweight of 13.4 ± 1.3 and 11.6 ± 0.9, respectively) were used to assess the effect of ad libitum creep mixture on dry mater intake, live weight gain and carcass characteristics. The lambs were blocked within sex according to their live weight and randomly allocated to one of two treatments, control (free suckling and free choice of alfalfa) or supplementary (ad libitum creep mixtures with free suckling and free choice of alfalfa) in a 2 × 2 factorial arrangement. The study was continued for 100 days and at the end of the experimental period, all lambs were slaughtered to assess carcass characteristics. Average daily milk intake of males was higher than females (P< 0.01). Daily live weight gain (g/d) was significantly (P< 0.01) higher in males than females (240 vs. 163 g/d) and in the supplementary group than the control (259 vs. 145 g/d). Fat tissue in both male and female lambs in supplementary group was significantly (P< 0.01) more than that in the control. It could be concluded that the creep mixture diet improved growth rate and carcass characteristics and the fat content of the lambs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carcass characteristics
  • growth rate
  • Milk intake
  • Sanjabi breed
  • Sex
1 . Atti N and Mahouachi M (2009) Effects of feeding system and nitrogen source on lamb growth, meat characteristics and fatty acid composition. Meat Science. 81: 344-348.
2 . Colomer-Rocher F, Morand-fehr P and Kirton A­H (1987) Standard methods and procedures for goat carcass evaluation, Joiting and tissue separation. Livestock Production Science. 17: 149-159.
3 . Haddad SG and Husein MQ (2004) Effect of dietary energy density on growth performance and slaughtering characteristics of fattening Awassi lambs. Livestock Production Science. 87: 171-177.
4 . Karim SA, Porwal K, Kumar S and Singh VK (2007) Carcass traits of kheri lambs maintained on different system of feeding management. Meat Science. 76: 395-401.
5 . Karim SA, Santra A and Sharma VK (2001)
Pre-weaning growth response of lamb fed creep mixture with varying levels of energy and protein. Small Ruminant Research. 39: 137-144.
6 . Mahgoub O and Lodge GA (1994) Growth and body composition of Omani sheep. 1. Live weight growth and carcass and non-carcass characteristics. Animal Production. 58: 365-372.
7 . Morand-Fehr P (2005) Recent developments in goat nutrition and application: Areview. Small Ruminant Research. 60: 25-43.
8 . Popova T (2007) Effect of the rearing system on the fatty acid composition and oxidative stability of the M. Longissimus lumborum and M. semimembranosus in lambs. Small Ruminant Research. 71: 150-157.
9 . Santra A and Karim SA (1999) Effect of protein levels in creep mixture on nutrient utilization and growth performance of Pre-weaner lambs. Small Ruminant Research. 33: 131-136.
10 . Singh G (1997) Non-genetic effect on milk yield of rambouillelt and Bharat Merino ewes and the associated growth of their lambs. Animal Science. 67: 726-729.