نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران

3 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده مهندسی علوم دامی و زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

اثر طول دوره شیردهی بر منحنی های شیردهی و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 964606 و 885342 رکورد روزآزمون به ترتیب برای میزان تولید شیر و درصد چربی شیر استفاده شد. داده ها در چهار گروه (گروه یک: با طول دوره شیردهی 241 تا 300 روز، گروه دو: 301 تا 400 روز، گروه سه: 401 تا 500 روز و گروه چهار: 501 تا 600 روز) طبقه بندی شدند. تعداد نه تابع غیرخطی برای برازش منحنی ها در هر چهار گروه مورد استفاده قرار گرفت. تابع ناراشین تاکمای 1 که در قبل برای برازش منحنی تولید تخم مرغ مورد استفاده قرار می گرفت، در این تحقیق استفاده شد و در برازش منحنی شیردهی و درصد چربی شیر از صحت کافی برخوردار بود و در بعضی از مواقع، بهتر از توابع دیگر عمل میکرد. توابع وود، دیجسترا و رووک دارای بالاترین مقدار ضریب تبیین تصحیح شده بودند و تابع لژاندر در هر چهار گروه دارای پایین ترین مقدار بود. گاوهای با طول دوره شیردهی بالا نسبت به گروه های دیگر تداوم تولید بالا و در کل دوره شیردهی، تولید بالاتری داشتند. تولید شیر و تولید چربی در 305 روز در گاوهای گروه چهارم به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از سایر گروه ها بود. در مقابل، با کاهش طول دوره شیردهی، تولید شیر به طور معنی داری کاهش نشان داد و شیب مرحله کاهشی در گاوهای گروه اول زیادتر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of milk production and milk fat percentage curves in different lactation periods in Holstein cows of Iran

نویسندگان [English]

  • karim hasanpur 1
  • Ali Asghar Aslaminejad 2
  • Mohammad Moradi Shahrbabak 3

چکیده [English]

The effects of days in milk (DIM) on the curves of milk yield and milk fat percentage in Holstein cows of Iran were studied. A total of 964,606 and 885,346 test day records were used for milk yield and milk fat percentage, respectively. The data were grouped in four classes including: 1) 240 < DIM < 301, 2) 300 < DIM < 401, 3) 400 < DIM < 501 and 4) 500 < DIM < 601 days. To fit the curves, nine non-linear models for every one of the classes were applied. The Narushin & Takma 1 function which previously has been used for fitting the production and growth characteristics of chickens was used in this study. It showed a relatively high goodness of fit in fitting milk yield and milk fat percentage curves compared to other functions. Wood, Dijkstra and Rook functions showed higher Adjusted R2 whereas the third order Legendre polynomial function showed the lowest value in all the classes. The cows had longer lactation period, showed higher persistency and yielded higher daily milk at peak and post peak stages of lactation period. The forth class of cows yielded considerably higher milk and fat (based on 305 day production) compared to other groups. On the contrary, the rate of reduction of milk yield was significantly high for cows located in the lowest lactation length class and the slope of declining stage of milk yield curve was sharper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fat percentage curve
  • Holstein
  • lactation curve
  • Narushin & Takma
  • Persistency
1 . آتشی ه. ،مرادی شهربابک م. و مقیمی اسفندآبادی ا (1383) تعیین تابع توصیف­کننده منحنی شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور، کرج.
2 . بوستان آ.، مرادی شهربابک م. و نجاتی جوارمی ا (1389) مقایسه توابع مختلف برای تخمین سطح زیر منحنی شیردهی در بخش­های مختلف شیردهی گاو هلشتاین در دوره­های شیردهی اول و دوم با استفاده از رکورد های روزانه. علوم دامی ایران. 41(1): 80-73.
3 . فرهنگ­فر ه (1376) مقایسه روشهای محاسبه ضرایب تصحیح صفات شیر و چربی گاوهای نژاد هلشتاین. پژوهش و سازندگی. 35: 119-112.
4 . مهربان ح.، فرهنگ­فر ه.، رحمانی­نیا ج. و سلطانی ح. ع (1388) مقایسه برخی توابع توصیف­کننده شکل منحنی شیردهی در گاو هلشتاین. پژوهش­های علوم دامی ایران. 1(2): 55-47.
 
5 . Ali TE and Schaeffer LR (1987) Accounting for covariances among test day milk yields in dairy cows. Dairy Science. 67: 637-644.
6 . Dematawewa CMB, Pearson RE and VanRaden PM (2007) Modelling extended lactations of Holsteins. Dairy Science. 90: 3924-3936.
7 . Faridi A, Mottaghitalab M, Rezaee F and France J (2011) Narushin-Takma models as flexible alternatives for describing economic traits in broiler breeder flocks. Poultry Science. 90: 507-515.
8 . Garcia SC and Holmes CW (2001) Lactation curves of autumn- and spring-calved cows in pasture-based dairy systems. Livestock Production Science. 68: 189-203.
9 . Macciotta NPP, Vicario D, Di Maura C and Cappio-Borliao A (2004) A multivariate approach to modeling shapes of individual lactation curves in cattle. Dairy Science. 87: 1092-1098.
10 . Narushin VG and Takma C (2003) Sigmoid model for the evaluation of growth and production curves in laying hens. Biosystems Eng. 84: 343-348.
11 . Nelder JA (1966) Inverse polynomials, a useful group of multi-factor response functions. Biometrics. 22: 128-141.
12 . Rekik B, Ben Gara A, Ben Hamouda M and Hammami H (2003) Fitting lactation curves of dairy cattle in different types of herds in Tunisia. Livestock Production Science. 83: 309-315.
13 . Scott TA, Yandell B, Zepeda L, Shaver RD and Smith TR (1996) Use of lactation curves for analysis of milk production data. Dairy Science. 79: 1885-1894.
14 . Vargas B, Koops WJ, Herrero M and Van Arenconk JAM (2000) Modelling extended lactations of dairy cows. Dairy Science. 83: 1371-1380.
15 . Wilmink JBM (1987) Adjustment of test day milk, fat and protein yield for age, season and stage of lactation. Livestock Production Science. 16: 335-348.
16 . Wood PDP (1976) Algebra model of the lactation curve. Nature. 216: 164-165.