نویسندگان

1 مربی پژوهشی، بخش فرآوری تولیدات دامی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

2 مربی پژوهشی، بخش تحقیقات تغذیه، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

3 استادیار پژوهشی، معاونت پژوهشی سازمان آموزش و تحقیقات کشاوررزی، تهران

چکیده

برای تعیین روش مناسب دباغی پوست شترمرغ، وزن مخصوص ظاهری، ضخامت، مقاومت و کشش‌پذیری چرم ناحیه اصلی شترمرغ‌های 12 تا 14 ماهه (تعداد = 15) در روش‌های مختلف دباغی (کرومی، گیاهی و آلومی) مطالعه شد. میانگین وزن مخصوص ظاهری و ضخامت چرم‌ها به‌ترتیب 0/0 ± 7/0 گرم بر سانتی‌متر ‌مربع و 1/0 ± 7/1 میلی‌متر تعیین شد. نیروی پارگی، مقاومت و کشش‌پذیری چرم‌های کرومی (9/4 ± 0/33 کیلوگرم نیرو، 9/23 ± 2/197 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و 0/7 ± 3/53 درصد) بیشتر از چرم‌های آلومی (5/5 ± 4/27 کیلوگرم نیرو، 7/26 ± 7/161 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و 8/7 ± 4/46 درصد) و چرم‌های گیاهی (5/4 ± 0/13 کیلوگرم نیرو، 8/21 ± 7/70 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و 4/6 ± 1/40 درصد) بود (05/0P<). به‌طورکلی، کیفیت مکانیکی چرم شترمرغ در فرآوری دباغی کرومی بهتر از چرم آلومی و گیاهی به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparision of different tanning methods on physical characteristics of ostrich leather

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Salehi 1
  • Jaleh Mirabdolbaghi 2
  • Mohammad Ali Kamali Sarvestani 3

چکیده [English]

The study was consequently investigated effect of different tanning methods on apparent density, thickness, tensile strength and also extension percentage in three different tanning (chromic, alum and vegetable) of grown part of ostrich skins (n = 15; 12 to 14 months). Average apparent density and thickness of leathers were 0.7 ± 0.0gr/cm2 and 1.7 ± 0.1 mm, respectively. The breaking load, tensile strength and extension of chromic tanning leather (33.0 ± 4.9 kgf, 197.2 ± 23.9 kgf/cm2 and 53.3 ± 7.0 percent) were more than alum tanning leather (27.4 ± 5.5 kgf, 161.7 ± 26.7 kgf/cm2, 46.4 ± 7.8 percent) and vegetable tanning leathers (13.0 ± 4.5 kgf, 70.7 ± 21.8 kgf/cm2 and 40.1 ± 6.4 percent). However, the best physical quality was found in the chromic tanned leather for ostrich skin proccesing related to alum and vegetable leathers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alum tanning
  • Chromic tanning
  • extension
  • Tensile Strength
  • Vegetable tanning
1 . احمدی س (1369) تکنولوژی پوست و چرم. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. تهران، ص 65.
2 . صالحی م.، زاخری ج.، طاهرپور دری ن.، انصاری رنانی ح.
م. و لطف‌اله­نیا ب (1389) شناخت خصوصیات پوست بزهای بومی ایران به منظور درجه‌بندی و دسته‌بندی آنها. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
3 . صالحی م.، ‌طاهرپور دری ن.، سرحدی ف. و لطف­اله­نیا ب (1385) بررسی ویژگی‌های الیاف و پوست حاصل از دورگه‌های شتر در مقایسه با شترهای یک‌کوهانه. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
4 . مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (1380، 1381، 1385 و 1386) استانداردهای شماره 78، 880، 6971، 6967، 879 و 1391.
 
5 . Afsar A, Gülümser G, Özgünay H and Akyüz F (2002) A study on processing of ostrich leathers and determination of their properties. Ege Universitesi Ziraat Fakultesi Dergisi. 39(3): 136-143.
6 . Cloete S, Van WP Schalkwyk SJ Brand TS Hoffman LC and Nel CJ (2006) The effects of dietary energy and protein concentrations on ostrich skin quality. South African Journal of Animal Science. 36(1): 40-44.
7 . Cloete S, Van WP Schalkwyk SJ Hoffman LC and Meyer A (2004) Effect of age on leather and skin traits of slaughter ostriches. South African Journal of Animal Science. 34(2): 80-86.
 8 . Mellett FD, Fischer P and Böhme HM (1996) Grading ostrich skins. Proceeding of European Ostrich Con., November, Hengelo, Nederlands. European Ostrich Association, Banbury, UK.
9 . Sivasubramanian S, Murali B Manohar A Rajaram A and Puvanakrishnan R (2008) Ecofriendly lime and sulfide free enzymatic dehairing of skins and hides using a bacterial alkaline protease. Chemosphere. 70(6): 1015-1024.
10 . Von Hoven TM (2002) Characterization of alligator, ostrich and emu skins and comparisons to traditional leathers. Ph.D. Thesis. Louisiana State University. USA.
11 . Wikipedia (2012) Common related to leather. Available online at: //www.Wikipedia.com