نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

3 استادیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

4 کارشناس گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

این تحقیق برای بررسی اثرات سطوح مختلف پنبه دانه کامل بر عملکرد، خصوصیات لاشه و متابولیت های خون، در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار جیره غذایی (حاوی صفر، چهار، هشت و 16 درصد پنبه دانه کامل) بر روی 20 رأس بره نر زندی با میانگین وزن (6/1±) 8/29 کیلوگرم و سن پنج تا شش ماهگی به مدت 90 روز اجرا گردید. جیره ها از نظر انرژی قابل متابولیسم و پروتئین قابل متابولیسم مشابه بودند. تفاوت تیمار صفر درصد پنبه دانه و تیمارهای حاوی پنبه دانه از نظر خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذا، درصد لاشه گرم و چربی احشایی، معنی‌دار بود (001/0P <). با زیاد شدن پنبه دانه در جیره، میزان گلوکز کاهش و میزان کلسترول و تری گلیسیرید خون به طور خطی افزایش یافت (01/P 0<). نتایج آزمایش نشان داد که پنبه دانه را می توان تا هشت درصد در جیره بره های پرواری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of whole cottonseed on fattening performance and blood parameters of Zandi male lambs

نویسندگان [English]

  • Ahmad Afzalzadeh 1
  • Mohsen Absalan 2
  • seyed davood sharifi 3
  • Ali Akbar Khadem 3
  • Davoud Ghandi 4

چکیده [English]

To study the effects of various levels of whole cottonseed (WCS) on performance, carcass characteristics and blood parameters, an experiment in completely randomized design (CRD) with four diets containing zero, four, eight and 16 percent WCS on 20 Zandi male lambs with initial average weight 30.4 ± 1.8 kg and 5-6 months old for 90 days was performed. Energy and chemical composition of rations were similar. In comparison of control diet with diets contain WCS in aspect of feed intake, feed conversion ratio, the percent of the carcass and also abdominal fat was significant difference (P< 0.01). The effect of diet on concentration of blood parameters was significant (P< 0.01). Glucose concentration with increasing of WCS in diet was decreasing, whereas concentration of cholesterol and triglyceride in blood increased linearly. This experiment showed that the WCS could be included up to eight percent of the fattening male lamb’s diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood parameters
  • fattening performance
  • Whole cottonseed
  • Zandi Lambs
1 . اسدی خشویی. ا، میرایی آشتیانی. س. ر، ترکمان زهی. ا، رحیمی. ش و واعظ ترشیزی ر (1378) ارزیابی نسبت کلیبر به عنوان یکی از معیارهای انتخاب قوچ در گوسفند نژاد لری - بختیاری. علوم کشاورزی 30(4): 655-649.
2 . افضل­زاده. ا، قندی. د، خادم .ع، و صالحی ع (1383) استفاده از پنبه دانه در جیره غذایی گوساله­های نر پرواری. کشاورزی 2(6): 12-1.
3 . پناهی ا (1374) مطالعه خصوصیات کیفی چربی گوسفندان نژاد بلوچی، کردی و بادغیسی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
4 . خالداری م (1382) پرورش گوسفند و بز. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.
5 . صوفی­زاده م (1385) اثر ینتونیت سدیم بر عملکرد بره­های پرواری. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
6 . محمدی ی.، میرایی آشتیانی س. ر.، اسماعیل زاده کشکوییه ا. و احمدی م (1385) نسبت کلیبر به عنوان معیاری برای برآورد غیرمستقیم بازدهی خوراک در گوسفند کردی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی 13(1): 113-106.
 
7 . Donaldson WE (1985) Lipogenesis and body fat in chickens. Poultry Science 64: 1199-1204.
8 . Forbes JM (1986) The Voluntary food intake of farm animal. Butler and Tanner Lth London and Forme.
9 . Forbes JM and France J (1993) Quantitative aspects ruminant digestion and metabolism. CAB International. Walling ford. Oxon, U.K.
10 . Grundy BM (1989) Monounsaturated fatty acids, plasma cholesterol and coronary heart disease. American Journal Clinical Nutrition 45: 1168-1175.
11 . Hermier D and Dillon J (­1992) ­Characterization of dietary induced hypercholesterolemia in the chickens. Biochem, Biophys, Acta. 1124: 178-184.
12 . Huerta-Leidenz NO, Cross HR, Lunt DK, Pelton LS, Savell JW and Smith SB (1991) Growth, carcass traits, and fatty acid profiles of adipose tissues from steers fed whole cottonseed. Anim. Sci. 69: 3665-3672.
13 . Kajikawa H, Odai M, Saitoh M and Abe A (1991) Effect of whole cottonseed on ruminal properties and lactation performance of cows with different rumen fermentation patterns. Anim. Feed Sci. Technol. 34: 203-212.
14 . Kandylis K, Nikokyris PN and Deligiannis K (1998) Performance of growing-fattening lambs fed whole cotton seed. Sci. Food Agric. 78: 281-289.
15 . Kaneko JJ (1989) Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 4th Edition, Academic Press, New York.
16 . Keele JW, Roffler RE and Beyers KZ (1989) Ruminal metabolism in nonlactating cows fed whole cottonseed or extruded soybeans. Anim. Sci. 67: 1612-1622.
17 . Luginbuhl JM, Poore MH and Conrad AP (2000) Effect of level of whole cottonseed on intake, digestibility and performance of growing male goats fed hay-based diets. Animal Science 78: 1677-1683.
18 . Malcolm KJ and Kiesling HE (1990) Effect of whole cottonseed and live yeast culture on ruminal fermentation and fluid passage rate in steers. Anim. Sci. 68: 1965-1970.
19 . Moore JA, Poore MH and Pond KR (1994) Performance of lambs fed varying levels of whole cottonseed. Anim. Sci. 72 (Suppl. 1): 382 (Abst.).
20 . Moore JA, Swinle RS and Hale WH (1986) Effects of whole cottonseeds, cottonseed oil or animal fat on digestibility of wheat straw diets by steers. Anim. Sci. 63: 1267-1273.
21 . Nikokyris PN, Kandylis K and Deligiannis K (1999) Effects of varying levels of dietary free gossypol in whole cottonseed on physiological responses of growing-fattening lambs. Sci. Food Agric. 79: 1969-1981.
22 . NRC (1985) Nutrient requirements of Sheep. Sixth revised. National Academy press, Washington. DC.
23 . Preston RL, Bartle SJ and Rule DC (1989) Effect of whole cottonseeds in cattle finishing diets. Anim. Sci. Research Rep. No. T-5-263. Texas Tech. Univ. Lubbock.
24 . SAS Institute Inc. (2002) SAS Procedure Guide. Version 9. SAS Institute, Inc., NC, 1643.  
25 . Van Keulen J and Young BA (1977) Evaluation of acid-insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. Animal Sci. 44: 282-287.