نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

در این آزمایش، از تعداد 16 رأس بزغاله شیرخوار از نژاد مرغوز (به تعداد مساوی نر و ماده) با میانگین وزن تولد به ترتیب (11/0 ± 7/2) و (16/0 ± 3/2) کیلوگرم استفاده شد. بزغاله های هر جنس براساس وزن تولد گروه بندی و به طور تصادفی در یکی از دو گروه غذایی شاهد (شامل شیر مادر و برگ یونجه) و تکمیلی (شیر مادر، برگ یونجه و کنسانتره) منظور شدند. تولید شیر، خوراک مصرفی و افزایش وزن زنده به صورت روزانه داده برداری و از پوست و الیاف به ترتیب هر 15 و 28 روز یک بار نمونه برداری شد. تفاوت میانگین شیر و ماده خشک مصرفی روزانه در گروه های چهارگانه معنی دار نبود. افزایش وزن روزانه بزغاله های گروه تکمیلی بیشتر بود (05/0 P<). اثر جنس و جیره تکمیلی بر تراکم فولیکول های ثانویه و نسبت فولیکول های ثانویه به اولیه (S/P) در پوست معنی دار نبود. ولی اثر جیره و جنس بر میانگین شاخص فولیکولی ثانویه و اولیه معنی دار بود (به ترتیب 05/0 >P و 01/0 >P). نتایج حاصل نشان می دهد که استفاده از جیره تکمیلی سبب افزایش سرعت رشد و بهبود شاخص فولیکولی پوست در بزغاله های شیرخوار مرغوز می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of creep mixture diet on growth performance, the pattern of skin follicle development and fiber characteristics in suckling Merghoz kids

نویسندگان [English]

  • Zabihollah Abdolmaleki 1
  • manocher souri 2
  • Mohammad Mehdi Moeini 2

1

2

چکیده [English]

A total of 16 suckling Merghoz kids, comprising eight male and eight female with birth liveweights of 2.7 ± 0.11 and 2.3 ± 0.16 kg, respectively were used in a 2 × 2 factorial arrangement. The kids were blocked within sex according to their liveweight and randomly allocated to one of two treatments: ad libitum good quality alfalfa hay in addition to free suckling (control) or ad libitum creep mixture in addition to free suckling and free choice good quality alfalfa hay (creep mixture). Daily feed intake and liveweight changes of all kids were recorded during the study. Skin biopsies and fibre samples were taken every 15 and 28 days, respectively. Average daily dry matter and milk intake by the kids were similar in the four groups. Kids in creep mixture diet showed higher value of average daily gain (P< 0.05). Sex and dietary treatment had no significant effects on secondary follicle density and the S/P ratio in the skin. In contrast, the mean values of both primary and secondary follicular index were significantly different under the influence of sex and dietary treatment (P< 0.05 and P< 0.01). It is concluded that follicular index and growth rate in suckling Merghoz kids were increased due to using creep mixture diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creep mixture
  • Follicle index
  • Goat milk
  • Primary follicle
  • Secondary follicle
1 . درویشی م.، سوری م. و انصاری رنانی ح ر (1386) بررسی الگوی رشد و تکامل فولیکول­های ثانویه بز مرخز پس از تولد. کشاورزی 2: 10-1. 
 
2 . Dreyer JH and Marin Cowits G (1976) Some observation on the skin histology and fiber characteristics of the Angora goats. S. Afr. J. Agric. Sci. 10: 477-500.
3 . Henderson M and Sabine JR (1991) Secondary follicle development in Australian cashmere goats. Small Rumin. Res. 4: 349-363.
4 . Parry AL, Restall BJ and Norton BW (1992)  Skin follicle development in the Australian Cashmere goat. Aust. J. Agric. Res. 43(4): 857-870.
5 . Perlo F, Bonato P, Teira G, Tisocco O, Vicentin J, Pueyo J and Mansilla A (2008) A meat quality of lambs produced in the Mesopotamia region of Argentina finished on different diets. Meat Science
79: 576-581.
6 . Russel AJF (1995) Current knowledge on the effects of nutrition on fiber production. European fine fiber Network. Occasional publication 30: 14.
7 . Ryder ML and Stephenson SK (1968) Wool growth. London and New York Academic Press. Pp. 209-234.
8 . Schinckel PG (1955) The postnatal development of the skin follicle population in strain of Merino sheep. Aust. J. Agric. Res. 6: 68-76.
9 . Souri M, Galbraith H and Scaif JR (1998) Comparisions of the effect of genotype and protected methionine supplementation on growth, digestive characteristics and fiber yield in Cashmere and Angora goats. Anim. Sci. 66: 217-223.
10 . Sumner RM and Bigham ML (1993) Biology of fiber growth and possible genetic and non-genetic means of influencing fiber growth in sheep and goats. Livest. Prod. Sci. 33: 1-29.
11 . Williams AJ and Winston RJ (1987) A study of characteristics of wool follicle and fiber in Merine sheep genetically different in wool production. Aust. J. Agric. Res. 38: 743-55.
12 . Wilson PA and Short BF (1979) Cell proliferation and cortical cell production in relation to wool growth. Aust. J. Biolog. Sci. 32: 317-327.