نویسندگان

1 دانشیار بخش فرآورده های دامی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

2 کارشناس ارشد گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

این تحقیق، برای بررسی اثر روش های شیمیایی برای جدا کردن پشم از پوست بر کیفیت پشم و پوست گوسفند مغانی انجام شد. دو تیمار هیدروکسیـد سدیم (سه و پنج درصد) و دو تیمار سولفید سدیم (10 و 15 درصد) بر روی 100 جلد پوست مالیده شد و مدت زمان جدا شدن پشم از سطح پوست، قطر و طول الیاف ثبت شد. پوست های دباغی شده توسط سه ارزیاب ماهر از نظر پیاز مو، شکل، کش سانی، لش، نرم بودن، جذب آب، لطافت، صاف بودن، ضخامت و افت اندازه (قبل و بعد از دورگیری) ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که پشم پوست های تیمار سولفید سدیم در مدت زمان کمتر جدا می شود (05/0 P<). کمترین زمان (1/4 ± 3/80 دقیقه) مربوط به تیمار 15 درصد سولفید سدیم و بیشترین زمان (3/5 ± 3/180 دقیقه) مربوط به تیمار سه درصد هیدروکسیدسدیم بود. امتیاز ارزیابی پوست های عمل آوری شده با 10 و 15 درصد سولفید سدیم و سه و پنج درصد هیدروکسید سدیم به ترتیب (1/0±) 2/30، (5/0±) 2/31، (5/0±) 37 و (0/1±) 8/35 بود. به طورکلی، کیفیت پوست های عمل آوری شده با هیدروکسید سدیم بهتر از پوست های عمل آوری شده با سولفید سدیم بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dewooling from skin by chemical method and iťs effect on fibers and skin quality

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Ansari Ranani 1
  • Hamir Reza Baghershah 2

چکیده [English]

This study was conducted to determine the effect of chemical methods for dewooling from skin on Moghani sheep skin and wool quality. Two treatments of sodium hydroxide (three and five percent) and two treatments of sodium sulfide (10 and 15 percent) rub to 100 skin and time spent to collect wool from skin surface, fibers staple length and diameter recorded. Dewooled skins at thin-cross stage were evaluated by three leather experts for hair follicle, shape, elasticity, flesh, softness, water absorbability, fineness, wrinkleless, thickness and footage loss. Results indicated that the time spent to collect wool from sodium sulfide treated skins was significantly (P< 0.05) lower than sodium hydroxide treated skins. Lowest and highest time for dewooling was (80.3 ± 4.1 minutes) and (180.3 ± 5.3 minutes) for skins treated with 15% sodium sulfide and three percent sodium hydroxide respectively. Quality score for skin treated with 10 and 15% sodium sulfide and three and five percent sodium hydroxide were 30.2 (± 0.1), 31.2 (± 0.5), 37 (± 0.5) and 35.8 (± 1.0), respectively. In general, skins treated with sodium hydroxide have better quality than skins treated with sodium sulfide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dewooling
  • Fellmongering
  • Skin and wool
  • Sodium hydroxide
  • Sodium sulfide
1 . انصاری رنانی ح ر (1382) مقایسه آزمایشگاهی اثر دو روش موزدایی با استفاده از سولفید سدیم و هیدروکسید سدیم بر خصوصیات پشم و صفات فولیکول­های پوست گوسفند. پژوهش و سازندگی (60): 56-64.
2 . بارانی م (1379) بررسی روشهای چرم­سازی با استفاده از مواد گیاهی. اولین سمینار پژوهشی پوست، چرم و الیاف دامی کشور. اسفند (1379). مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. صص 210-213.
3 . بصیری ج (1353) مقایسه پشم کنده شده از پوست به­وسیله سیستم تعرق با پشم چیده شده در مراحل مختلف تولید صنایع نساجی. رشته­ها و بافته­ها (1): 45-59
4 . دلقندی ا.، انصاری ح ر. و صالحی م (1380) اثرات هیدروکسید سدیم و سولفید سدیم روی کیفیت پوست و پشم دباغی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. مرکز آموزش امام خمینی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی.
5 . ریاحی خرم م (1379) مروری بر مسائل زیست محیطی فاضلاب تولیدی صنایع دباغی و چرم­سازی شهرک صنعتی ویان در استان همدان و ارائه سیستم تصفیه مناسب. اولین سمینار پژوهشی پوست، چرم و الیاف دامی کشور. اسفند 1379. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. ص 221-231.
6 . معاونت امور دام وزارت جهاد سازندگی (1376) تحلیلی بر اهمیت پوست و جایگاه آن در اقتصاد غیرنفتی ایران.
7 . موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (1371) اندازه­گیری قطر پشم به وسیله میکروپروژکتور. استاندارد شماره 1455.
  
8 . Hennessy L (1981-82) Fellmongering in Australia. Wool. 7: 18-22.
 9 . Medical-dictionary.http://thefreeddictionary.com/skin+woo
10 . Stewart RG (1976) Lime – sulphid depilation and its effect on the wool and subsequent processing. WRONZ.