نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

3 استاد، گروه علوم دام و طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، خراسان رضوی

4 استادیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

در این تحقیق در یک آزمایش، تأثیر مصرف کاه جو خیسیده بر تولید شیر و ترکیب آن، رفتار مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای بررسی شد. در آزمایش اول، میزان تجزیه پذیری کاه جو خیسیده در آب در زمان های مختلف (24، 48 و 72 ساعت) تعیین گردید. تفاوت بخش سریع تجزیه در کاه بدون فرآوری نسبت به تیمارهای خیسیده معنی دار بود. به دلیل یکسان بودن میزان تجزیه پذیری مؤثر در تیمارها از کاه خیسیده به مدت 24 ساعت در جیره های غذایی استفاده شد. در آزمایش دوم، اثر استفاده از کاه جو خیسیده و بدون فرآوری بر عملکرد نه رأس گاو شیرده با میانگین تولید (5/4 ±) 8/27 و میانگین وزن (3/39 ±) 9/580 کیلوگرم درقالب طرح چرخشی بررسی شد. تفاوت میزان تولید شیر چهار درصد چربی و ترکیبات شیر (به غیر از درصد چربی) در هیچ یک از جیره ها معنی دار نبود. میزان تولید شیر و غلظت ازت آمونیاکی در جیره حاوی یونجه نسبت به جیره های حاوی کاه جو بیشتر بود. مدت زمان نشخوار، جویدن و استراحت (دقیقه در روز)، در تیمارهای حاوی کاه جو بیشتر بود (P< 0.0001). نتایج نشان داد که استفاده از کاه جو خیسیده در جیره گاوهای شیرده با تولید متوسط قابل توصیه می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Soaked straw and alfalfa utilization in dairy cattle ration

نویسندگان [English]

  • Ahmad Afzalzadeh 1
  • Hadi Ghorbani Farmad 2
  • mohsen danesh mesgaran 3
  • Ali Akbar Khadem 4

چکیده [English]

The effect of feeding of soaked barley straw on milk production and composition and rumen characteristics was studied. The degradability of soaked barley straw (for 24, 48 and 72 hours) and unsoaked barley straws were studied in the first experiment. The unsoaked barley straw had more readily degraded fraction (a) than soaked straw treatments (p> 0.05). There was no significant difference between slowly degradable fractions (b) and degradation rates (c, %h) in various treatments of barley straw. The degradability parameters of different rations also studied. The differences between readily (a) and slowly (b) degradable fractions were not significant. In the second experiment the effect of partial replacement of alfalfa hay with unsoaked barley straw and 24h soaked barley straw on performance of 9 multiparous lactating dairy cows in midlactation (580.9 ± 39.3 BW) with 27.8 ± 4.5 kg daily milk yield was studied in a crossover design. The effects of different treatments on milk yield (p< 0.05), milk fat (g/kg yield) (p< 0.05), N-NH3 rumen liquor (p< 0.0001), rumination and chewing activity (min/d) were significant. The rumination and chewing activity (min/d) were increased in diets that contained barley straw. In conclusion utilization of soaked barley straw in ration of midlactation cows is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alfalfa hay
  • Degradability
  • milk yield
  • Soaked barley straw
1 – افضل­زاده ا. و سیف دواتی ج. 1381. احتیاجات انرژی و پروتئین نشخوارکنندگان. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول.
2 - بیات ع. ر. ، ولی زاده ر. ناصریان ع. و دانش مشگران م. 1385. تأثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن، pH شکمبه و تولید شیر و ترکیب شیر گاوهای شیده هلشتاین. علوم و صنایع کشاورزی. 20(6): 139-154 .
3 . دیانی آ. 1386. اثر جایگزینی کامل یونجه با کاه گندم در جیره های حاوی مقادیر یکسان فیبر و سطوخ مختلف نسبت کاتیون - آنیون بر عملکرد گاو شیری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه اصفهان.
4 - محمودی ا. 1381. بررسی چالش­های گندم. اقتصاد کشاورزی و توسعه 37: 105-83.
5 - میرغفاری ص. 1384. بهینه­سازی شرایط عمل­آوری با بخار برای بالا بردن ارزش تغذیه­ای کاه گندم. پایان­نامه کارشناسی ارشد. پردیس ابوریحان. دانشگاه تهران.
 
6 . American Society of Agricultural Engineers (ASAE) (2002) Method of determining and expressing particle size of chopped forage (S424.1). Soc. Agric. Eng., 70th ed. St. Joseph, MI.
7 . Association of official analytical chemists (1994) Official methods of analysis. 15th ed. Washington DC.  
8 . Beauchemin KA (1991) Effects of dietary neutral detergent fiber concentration and alfalfa hay quality on chewing, rumen function, and milk production. J. Dairy Sci. 74: 3140-3151.
9 . Blair, Christensen TDA and Manns JG (1974) Performance of lactating dairy cows fed complete pelleted diets based on wheat straw, barley and wheat. Can. J. Anim. Sci. 54: 35-47.
10 . Brown WH, Khalaf SS, Marmolejo A, Swingle AS and Whiting FM (1990) Partial Replacement of Alfalfa Hay with Chopped Wheat Straw in Diets for Lactating Dairy Cows. J. Dairy Sci. 73: 3172-3177.
11 . Cameron MG, Fahey GC Jr, Clark JH, Merchen NR and Berger LL (1991) Effects of feeding alkaline hydrogen peroxide-treated wheat straw-based diets on intake, digestion, ruminal fermentation and production responses by midlactation dairy cows. J. Anim. Sci. 69: 1775-1787.
12 . Cameron MG, Fahey GC Jr, Clark JH, Merchen NR and Berger LL (1990) Effects of feeding alkaline hydrogen peroxide-treated wheat straw-based diets on digestion and production by dairy cows. J. Dairy Sci. 73: 3544-3554.
13 . FAO (2005) FAOSTAT Agricultural Data. FAO. Accessed February, 2005. http://apps.fao.org/page/collections?subset=agriculture.
14 . Goering HK and Van Soest PJ (1970) Forage fiber analyses. USDA Agr. Handb. 379, Washington, DC.
15 . Haddad SG, Grant RJ and Kachman SD (1998) Effect of Wheat Straw Treated with Alkali on Ruminal Function and Lactational Performance of Dairy Cows. J. Dairy Sci. 81: 1956-1965.
16 . McDonald I (1981) A revised model for the estimation of protein degradability in the rumen. Journal of agricultural science, Cambridge 92: 499-503.
17  Mertens DR (1997) Creating a system for meeting the fiber requirement of dairy cows. J. Dairy Sci. 80: 1463.
18 . National Research Council (1985) Nutrient Requirements of Sheep. Washington, DC, National Academic Press.
19 . Oba M and Allen MS (2000) Effects of brown midrib 3 mutations in corn silage on productivity of dairy cows fed two concentrations of dietary neutral detergent: 2. Chewing activities. J. Dairy. Sci. 83: 1342-1349.
20 . Poore MH, Moore JA, Swingler RS, ECK TP and Brown WH (1991) Wheat Straw or Alfalfa Hay in Diets with 30% Neutral Detergent Fiber for Lactating Holstein Cows. J. Dairy Sci. 74: 3152-315.
21 . Rissanen H, Kossila V, Kommari M and Lampila M (1981) Ammonia treated straw in the feeding of dairy cows and growing cattle. Agric. Enviroe 6267.
22 . Teimouri Yansari A, Valizazadeh R, Naserian A, Christensen DA, YuP and Eftekhari Shahroodi F (2004) Effects of alfalfa particle size and specific gravity on chewing activity, digestibility, and performance of Holstein dairy cows. J. Dairy Sci. 87: 3912-3924.
23 . Van Keulen J and Young BA (1977) Evaluation of acid-insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. J. Anim. Sci. 44: 282-289.
24 . Yang WZ, Beauchemin KA and Rode LM (2001) Effects of grain processing, forage to concentrate ratio, and forage particle size on rumen pH and digestion by dairy cows. J. Dairy. Sci. 84: 2203-2216.