نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، گیلان

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گیلان

چکیده

بیماری سفیدک پودری برگ توت از مهمترین بیماری های قارچی در مناطق پرورش نوغان جهان است. مقاومت ارقام توت در برابر این بیماری متفاوت است. در این تحقیق، اثر بیماری سفیدک پودری روی پنج رقم توت ‘کنموچی’، ‘بومی’، ‘کائیرونیز’، ‘ایچینویسه’ و ‘شین ایچینویسه’ بررسی شد. درصد رطوبت، پروتئین، فیبر، ازت، فسفر، کلسیم و خاکستر در برگ های سالم و آلوده و نیز درصد تلفات لارو و شفیره، وزن کل و وزن پیله، وزن و درصد قشر ابریشمی پیله و تعداد پیله تولیدی در لاروهای مورد تغذیه با برگ های سالم و آلوده اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیماری سفیدک پودری باعث کاهش مواد مغذی برگ توت و پارامترهای اقتصادی در لاروهای تغذیه شده با برگ های آلوده می شود (P < 0/01). درصد رطوبت برگ، پروتئین، ازت، فسفر و کلسیم در برگ های آلوده به سفیدک پودری توت در کلیه ارقام مورد مطالعه کمتر بود (P< 0.05). درصد تلفات شفیره، وزن پیله، وزن و درصد قشر ابریشمی پیله و تعداد پیله تولیدی پس از تغذیه با هر یک از ارقام برگ توت آلوده کمتر بود (P< 0.05). بنابراین، بر اثر کاهش کیفیت برگ توت در بیماری سفیدک پودری، میزان عملکرد در فرآیند پرورش کرم ابریشم کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of powdery mildew disease (Phyllactinia guttala) effect on leaf quality of different mulberry varieties in larvae feeding

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Bijan nia 1
  • Ali Reza Seidavi 2
  • Mani Ghani pour 1

چکیده [English]

Mulberry powdery mildew is the most important fungal disease in silkworm rearing zones. Resistance of mulberry varieties is different against this disease. The mulberry varieties have different resistance against powdery mildew disease. Percentage of moisture, nitrogen, protein, phosphor, fiber, calcium and ash of powdery mildew infected leaves and healthy control in five mulberry varieties including Kenmochi, Local, Kaironozomi, Ichinose and Shinichinose were determined. Meanwhile, larvae mortality percentage, pupae mortality percentage, total produced cocoon weight, cocoon weight, single cocoon shell weight and percentage, and produced cocoon number recorded after larvae feeding with control and infected leaves. The obtained results showed that powdery mildew disease resulted to nutrients decline in mulberry leaves and economical parameters in those larvae which fed with infected leaves (P< 0.01). Moisture percentage, protein, percentage, nitrogen, phosphor, calcium decreased after powdery mildew infectious for each five races. Meanwhile, pupae mortality percentage, single cocoon weight, single cocoon shell weight and percentage, and produced cocoon number decreased after feeding with infected leaves for total five varieties significantly (P< 0.05). Therefore, quality decline of mulberry leaf under powdery mildew disease resulted to decreasing of silkworm performance in rearing process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaf quality
  • Mulberry
  • Nutrition
  • Powdery mildew
  • Silkworm
1 . بیژن‌نیا، ع. ر.، میرحسینی مقدم، س. ع. و صیداوی، ع. ر. 1383. واکنش ارقام مختلف توت به بیماری سفیدک پودری و تأثیر آن بر پارامترهای کیفی برگ توت. پژوهش و سازندگی. 63: 33-39.
 
2 . Anonymous (2001) Annual report for activities in 2001. International Sericultural Commission Press. Bull. Executive Committee. 128 pp.
3 . AOAC (1990) Official methods of analysis of the association of official analytical chemists. 15th ed. Washington, DC.
4 . Biswas S, Mandal SK and Chinya PK (1993) Development of powdery mildew disease in mulberry and its control. Sericologia 33(4): 653-662.
5 . Ghosh L, Ahsan L, Parvez S, Swaraz AM, Khan MRM, Ali MR and Alam MF (2003a) Survey and evaluation of leaf spot disease in six varieties of mulberry (Morus sp.). On Line J. Bio. Sci. 3(12): 1070-1071.
6 . Ghosh L, Alam MS, Ali MR, Shoheal AM, Alam F and Islam R (2003b) Changes in some biochemical parameters of mulberry (Morus sp.) leaves after infected with leaf spot disease. On Line J. Bio. Sci. 3(5): 508-509.
7 . Kurt S and Soylu S (2001) First report of powdery mildew on mulberry caused by Phyllactinia guttata in the Eastern Mediterranean region of Turkey. Central Silk Board, Banglore, India. 154 pp.
8 . Maji MD (2002) Mulberry diseases of the west Bengal and their control. Indian Silk 41: 11-15.
9 . Maji MD, Chattopadhyay S, Kumar P and Saratchandra B (2005) In vitro screening of some plant extracts against fungal pathogens of mulberry (Morus spp.) Phtopathol Plant Prot. 38(3): 157-164.
10 . Rangaswamy G, Narasimhanna MN, Kasiviswanathan K, Sastry CR and Jolly MS (1978) Sericulture Manual. I. Mulberry cultivation. FAO Agri Bull 15/1, FAO, Rome, 69 pp.
11 .  Subbaswamy MR, Snghvi NR, Magadum SB, Vedavyasan K, Srinivsan EB, Reddy MM, Sarkar A and Datta RK (2001) Mulberry nutrition and flacherie occurrence at field level. Indian Silk 40: 13-14.
12 . Subburathinam KM and Sulochananchetty J (1991) Effect of fortification of mulberry leaves with minerals to silkworm, Bombyx mori L. Indian J. Seric. 30: 121-123.