مطالعه خصوصیات الیاف در بزهای آمیخته بومی قم با بز کرکی جنوب خراسان

سیما ساور سفلی؛ مهناز صالحی

دوره 18، شماره 3 ، آبان 1395، ، صفحه 635-646

چکیده
  در این تحقیق، خصوصیات کمی و کیفی الیاف نتاج حاصل از آمیزش بز نر کرکی جنوب خراسان با بزهای موئی ماده بومی قم بررسی شد. از 75 راس بز بومی و آمیخته در محدوده سنی یک تا سه سال برای بررسی صفات درصد کرک و مو، طول دسته الیاف مو و طول دسته الیاف کرک، طول تک تار مو، طول تک تار کرک و قطر کرک استفاده شد. با در نظر گرفتن اثر گروه ژنتیکی، جنس و سن بر صفات ...  بیشتر