بررسی مقایسه ای عملکرد پروار و خصوصیات لاشه بره‌های لری بختیاری و آمیخته‌های رومانف × لری بختیاری

مرتضی کرمی؛ محسن باقری

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 689-695

چکیده
  هدف از این آزمایش بررسی مقایسه ای عملکرد پروار و خصوصیات کمی لاشه بره های لری بختیاری و آمیخته های رومانفΧلری بختیاری بود. به همین منظور از 44 راس بره لری بختیاری 100 روزه  و 44 راس بره آمیخته رومانف با لری بختیاری 100 روزه در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل 2Χ2Χ2 با دو گروه ژنتیکی(لری بختیاری و آمیخته رومانفΧلری بختیاری)جنس ...  بیشتر

اثر جیره تکمیلی بر رشد و خصوصیات لاشه بره های شیرخوار

محمد پناه؛ منوچهر سوری؛ سمیرا وره زردی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 33-40

چکیده
  تعداد 20 رأس بره شیرخوار با میانگین سن یک ماه از نژاد سنجابی (10 رأس نر و 10 رأس ماده) با وزن اولیه به ترتیب (3/1±) 4/13 و (9/0±) 6/11 کیلوگرم به منظور بررسی اثر یک جیره تکمیلی بر ماده خشک مصرفی، سرعت رشد و خصوصیات لاشه مورد استفاده قرار گرفت. بره های هر جنس براساس وزن زنده گروه بندی شدند و به طور تصادفی در یکی از دو گروه غذایی، کنترل (شیر مادر ...  بیشتر