تأثیر غلظت انرژی جیره دوره خشکی بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین

حمید رضا میرزایی الموتی؛ سید علی هاشمی؛ علی شاپورزاده

دوره 19، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 71-82

چکیده
  تاثیر انرژی جیره در دوره خشکی بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین، با استفاده از 2143 راس گاو هلشتاین مطالعه شد. سه سطح از انرژی خالص شیردهی در دوره­ی دور از زایش و نزدیک به زایش، به ترتیب 55/1، 45/1، 35/1 و 65/1، 54/1، 44/1مطالعه شد. آمار توصیفی گله­ها و گاوها گزارش شد. اثر انرژی جیره­های دور از زایش بر تولید و ترکیب شیر تا 120 روزگی معنی­دار  ...  بیشتر