1. جدا کردن پشم از پوست با روش شیمیایی و اثر آن بر کیفیت الیاف و پوست

حمیدرضا انصاری رنانی؛ حمیدرضا باقرشاه

دوره 13، شماره 1 ، تابستان 1390، ، صفحه 1-6

چکیده
  این تحقیق، برای بررسی اثر روش های شیمیایی برای جدا کردن پشم از پوست بر کیفیت پشم و پوست گوسفند مغانی انجام شد. دو تیمار هیدروکسیـد سدیم (سه و پنج درصد) و دو تیمار سولفید سدیم (10 و 15 درصد) بر روی 100 جلد پوست مالیده شد و مدت زمان جدا شدن پشم از سطح پوست، قطر و طول الیاف ثبت شد. پوست های دباغی شده توسط سه ارزیاب ماهر از نظر پیاز مو، شکل، کش سانی، ...  بیشتر