تأثیر تیمارحرارتی در دوره جنینی بر مقاومت گرمایی، قابلیت جوجه‌درآوری و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی
دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 97-107

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر مدت زمان­های مختلف تیمار حرارتی در دوره جوجه­کشی بر مقاومت گرمایی، قابلیت جوجه‌درآوری و بیوشیمی خون جوجه­های گوشتی سویه راس (308)، تعداد 608 عدد تخم‌مرغ نطفه­دار در قالب طرح کاملاً تصادفی  با چهار تیمار و  چهار تکرار استفاده شد. گروه­های آزمایشی شامل مدت زمان­های مختلف تیمار حرارتی(شاهد (صفر)، شش، ...  بیشتر