مقایسه برخی مدل‌های ریاضی غیرخطی برای توصیف منحنی رشد گوساله‌های سیستانی

نوراله شاهرودی؛ محمد رکوعی؛ هادی فرجی آروق؛ علی مقصودی؛ مرتضی کیخا صابر

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 491-500

چکیده
  هدف از این پژوهش، برازش مدل‌های غیرخطّی مختلف برای توصیف منحنی رشد و انتخاب مناسب‌ترین مدل توصیف‌کننده منحنی رشد برای گوساله‌های گاو سیستانی بود. از رکوردهای وزن بدن 241 گوساله (118 رأس نر و 123 رأس ماده) که توسّط ایستگاه تحقیقات گاو سیستانی زهک بین سال‌های 1389 تا 1396 جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. چهار مدل غیرخطّی (گمپرتز، لجستیک، ریچاردز، ...  بیشتر