تاثیر بافر شیمیایی و باکتری مگاسفرا السدنی- مخمر بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی شکمبه و کبد بره ‏های پرواری عربی تغذیه شده با جیره ‏های پرکنسانتره

امید خراسانی؛ مرتضی چاجی؛ فرشاد باغبان

دوره 23، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 47-59

چکیده
  تأثیر افزودنی‏های تنظیم کننده‏ pH شکمبه بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی بافت‌های شکمبه-نگاری و کبد با استفاده از بیست و چهار رأس بره نر عربی سه تا چهار ماهه با وزن 3/15± 23/9کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و هشت تکرار در یک دوره آزمایشی 77 روزه بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره‏ شاهد؛ جیره شاهد + بافر بی‏کربنات ...  بیشتر