اثر عمل‌آوری دانه جو با اسید لاکتیک بر عملکرد رشد و فراسنجه‌های خونی گوساله‌های نر شیرخوار نژاد هلشتاین

وحید پیری؛ فرخ کفیل زاده

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 379-389

چکیده
  این مطالعه برای ارزیابی اثرات عمل­آوری دانه جو بلغورشده با اسیدلاکتیک در جیره آغازین بر خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه، بازدهی خوراک مصرفی، قابلیت هضم مواد مغذی، رشد اسکلتی، و فراسنجه­های خونی گوساله­های نر شیرخوار نژاد هلشتاین انجام شد. به همین منظور، 30 رأس گوساله نر با میانگین وزنی 2/25±45/06 به‌صورت تصادفی به سه گروه آزمایشی ...  بیشتر