تأثیر نوع مکمل چربی مصرفی بر تولید و ترکیب شیر و ریخت شناسی پستان در بزهای سانن شکم اول

هدی جواهری بارفروشی؛ حسن صادقی پناه؛ نادر اسدزاده؛ نادر پاپی؛ فضل الله موسوی پور

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 479-490

چکیده
  اثر مصرف جیره­های حاوی منابع مختلف چربی بر تولید و ترکیب شیر و ریخت‌شناسی غده پستان 40 رأس بز سانن شکم اول از دو ماه آخر آبستنی تا 12 هفته پس از زایش، موردمطالعه قرار گرفت. بزها براساس میانگین وزن زنده اولیه به چهار گروه 10 رأسی تقسیم و به یکی از چهار جیره­ آزمایشی اختصاص یافتند. جیره­ها شامل جیره بدون چربی، جیره حاوی چربی اشباع، جیره ...  بیشتر