بررسی تغییرات لکوگرام در میش‌های آبستن نژاد لری در قبل از آبستنی، حین آبستنی و دوره شیردهی
دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 109-116

چکیده
  این طرح با هدف بررسی تغییرات در برخی از فراسنجه‌های خونی در 15 رأس میش نژاد لری طی آبستنی و مقایسه آن با یک ماه قبل از آبستنی و دوره شیردهی انجام شد. نمونه‌های خون قبل از جفت‌گیری طبیعی به‌عنوان شاهد، پایان هر سه ماه آبستنی و دو هفته بعد از زایش در دوره شیردهی از ورید وداج اخذ شدند و به‌وسیله دستگاه سل‌کانتر دامپزشکی، شمارش کامل سلول‌های ...  بیشتر