ارزیابی اثر تغذیه افزودنی گوانیدینواستیک‌اسید بر انجماد‏پذیری اسپرماتوزوای خروس

محمدامین نمازی زادگان؛ ملک شاکری؛ مهدی ژندی؛ مجتبی زاغری؛ رامین شهابی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 183-190

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر افزودن گوانیدینواستیک‌اسید در جیرۀ غذایی خروس بر شاخص‏های انجماد‏پذیری اسپرماتوزوآ، آزمایشی با 20 قطعه خروس گلۀ مادر گوشتی سویۀ تجاری راس در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار در هشت هفته انجام شد. خروس‏ها با جیره‏های حاوی سطوح صفر (شاهد)، 06/0، 12/0، و 18/0‌درصد از مکمل گوانیدینواستیک‌اسید تغذیه ...  بیشتر