اثرات رنگدانه های استخراج شده از فلفل دلمه ای قرمز در مقایسه با رنگدانه مصنوعی کانتازانتین بر عملکرد و ماندگاری تخم مرغ در مرغان تخمگذار

مرتضی رضائی؛ نیما ایلا

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 929-939

چکیده
  این پژوهش جهت ارزیابی اثرات رنگدانه­های استخراج شده از فلفل قرمز در مقایسه با رنگدانه مصنوعی بر عملکرد و کیفیت تخم­مرغ مرغان تخم­گذار انجام شد. تعداد 64 قطعه مرغ تخم­گذار تجاری سویه های- لاین 36-Wدر سن 75 هفتگی به صورت تصادفی به چهار گروه (جیره) آزمایشی شامل: 1- (جیره شاهد بدون افزودن رنگدانه طبیعی یا مصنوعی)، 2- (جیره شاهد + افزودن 25 ...  بیشتر