تأثیر اندازه ذرات جو سیلو شده و سطوح الیاف غیرعلوفه‌ای بر مصرف مواد مغذی، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و رفتار مصرف خوراک در گوسفند

زینب حسینی؛ محمد مهدی شریفی حسینی؛ امید دیانی؛ رضا طهماسبی

دوره 19، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 83-97

چکیده
  در این تحقیق تاثیر دوسطح اندازه ذرات جو سیلو شده و دو سطح الیاف غیر علوفه­ای بر مصرف و قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه­های شکمبه­ای و رفتار مصرف خوراک در گوسفند بررسی شد. گیاه کامل جو در 28 درصد ماده خشک، با دو اندازه نظری درشت و ریز  16 و هشت میلی­متر خرد و به صورت درشت و ریز سیلو شدند. از چهار راس گوسفند نر با میانگین وزن 7±46 ...  بیشتر