مقایسه عملکرد هیبریدهای حاصل از آمیخته‌گری لاین‌های جدید کرم ابریشم ایران و شناسایی هیبرید‌های برتر
دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-11

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی عملکرد هیبریدهای حاصل از تلاقی شش لاین کرم ابریشم ژاپنی IRA1، IRA3، IRA5، IRA7، IRA9 و IRA11 با شش لاین کرم ابریشم چینی IRA2، IRA4، IRA6، IRA8، IRA10 و IRA12 بود. هیبریدهای جدید حاصل از تلاقی لاین­های مذکور به‌همراه هیبریدهای تجاری موجود (به‌عنوان شاهد) برای شش صفت وزن پیله، وزن قشر پیله، درصد قشر پیله، وزن پیله‌های خوب، درصد شفیرگی ...  بیشتر