اثرات عصاره آویشن باغی و ویتامین E بر عملکرد، برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وزن اندام‌های لنفوئیدی جوجه‌های گوشتی

جمیل حبیبی؛ حسین رضا شهبازی؛ فروغ محمدی

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 189-199

چکیده
  اثر عصاره آویشن باغی و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه­های بیوشیمیایی خون و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی با استفاده از 240 قطعه جوجه نر یک‌روزه سویه تجاری راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار و 15 جوجه در هر تکرار بررسی شد. جیره­های آزمایشی به‌ترتیب شامل 1- شاهد با جیره پایه (فاقد عصارهآویشن و ویتامین E)، 2-جیره­ ...  بیشتر