1. تأثیر اخته کردن بر ویژگی‌های کیفی گوشت در عضله بایسپس فموریس بزغاله‌های مرخز

رضا ناصری هرسینی؛ فرخ کفیل زاده

دوره 19، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 349-360

چکیده
  اثر اخته کردن بر ترکیب بافتی ناحیه ران و ویژگی­های کیفی گوشت در عضله بایسپس فموریس بزغاله­های نر نژاد مرخز در قالب یک طرح کاملاً تصادفی شامل دو تیمار و چهار تکرار بررسی شد. بدین منظور 16 رأس بزغاله نر نژاد مرخز به مدت 119 روز با جیره آزمایشی تغذیه شد و اخته کردن بزغاله­ها در تیمار مربوطه یک هفته قبل از آغاز دوره سازگاری انجام گرفت. ...  بیشتر