پایش فعالیت های تخمدانی در میش های سنجابی با استفاده از سنجش غلظت پروژسترون

سیروس فراستی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 557-568

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش، شناسایی فعالیت‌های تخمدانی در طول سال و تعیین طول مدت چرخه‌های فحلی گوسفند سنجابی بود. برای این منظور نمونه‌های سرم خون از 14 رأس میش سنجابی غیر آبستن موجود در ایستگاه تحقیقات دامپروری مهرگان کرمانشاه به‌مدت یک سال و به‌صورت هفتگی و روزانه (21 شهریور تا 20 آبان) جمع‌آوری و با استفاده از روش رادیوایمنواسی غلظت ...  بیشتر