بررسی امکان استفاده از پودر جوجه در تغذیه مرغ‌های تخم‌گذار

زهرا بختیاری؛ محمد سالارمعینی؛ محسن افشار منش

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 459-469

چکیده
  به‌منظور بررسی امکان استفاده از پودر جوجه خروس­های نژاد لگهورن، در تغذیه مرغ­های تخم‌گذار آزمایشی با استفاده از 200 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه بونز در سن 50 هفتگی، طی سه دوره 28 روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، پنج تکرار و هشت مرغ در هر تکرار انجام شد. تیمار­های آزمایشی عبارت بودند از جیره‌های حاوی سطوح صفر (شاهد)، چهار، ...  بیشتر

اثر منابع لیپید و سطوح مختلف روی بر عملکرد، فعالیت باکتریایی تخم‌مرغ و فراسنجه های تولیدمثلی مرغ های تخمگذار

داریان شفیعی پور؛ سمیه سالاری؛ محسن ساری؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ مهدی زارعی

دوره 18، شماره 3 ، آبان 1395، ، صفحه 539-552

چکیده
  اثرات منابع متفاوت لیپید وسطوح مختلف روی بر عملکرد، فعالیت باکتریایی تخممرغ وریختشناسی تخمدان مرغهای تخمگذار با استفاده از 288 قطعه مرغ تخمگذار در سن 60 هفتگی در یک آزمایش فاکتوریل 4×3 در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 تیمار، چهار تکرار و شش قطعه مرغ در هر تکرار و به مدت 10 هفته بررسی شد. جیره های آزمایشی دارای چهار درصد چربی از سه منبع متفاوت ...  بیشتر